Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân tại Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/NQ-HĐND

Hoà Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN; PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2014/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân tại Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân tại Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Mục XXII, Phần A phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Biểu số 01 danh mục chi tiết và mức thu các khoản phí, lệ phí. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng cụ thể:

TT

Danh mục

Mức thu

1

QUẶNG KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

 

1.1

Quặng sắt

60.000 đồng/tấn

1.2

Quặng măng-gan

50.000 đồng/tấn

1.3

Quặng ti-tan (titan)

70.000 đồng/tấn

1.4

Quặng vàng

270.000 đồng/tấn

1.5

Quặng đất hiếm

60.000 đồng/tấn

1.6

Quặng bạch kim

270.000 đồng/tấn

1.7

Quặng bạc, Quặng thiếc

270.000 đồng/tấn

1.8

Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)

50.000 đồng/tấn

1.9

Quặng chì, Quặng kẽm

270.000 đồng/tấn

1.10

Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite)

30.000 đồng/tấn

1.11

Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)

60.000 đồng/tấn

1.12

Quặng cromit

60.000 đồng/tấn

1.13

Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)

270.000 đồng/tấn

1.14

Quặng khoáng sản kim loại khác

30.000 đồng/tấn

2

KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

 

2.1

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa, bazan)

70.000 đồng/m3

2.2

Đá Block

90.000 đồng/m3

2.3

Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Phen-sờ-phát (fenspat); Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite)

70.000 đồng/tấn

2.4

Sỏi, cuội, sạn

6.000 đồng/m3

2.5

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Tối thiểu 1.000 đồng/m3, tối đa 5.000 đồng/m3

2.6

Đá vôi, đá sét làm xi máng và các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan...); khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loại khoáng chất khác)

3.000 đồng/tấn

2.7

Cát vàng

5.000 đồng/m3

2.8

Cát trắng

7.000 đồng/m3

2.9

Các loại cát khác

4.000 đồng/m3

2.10

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

2.000 đồng/m3

2.11

Sét làm gạch, ngói

2.000 đồng/m3

2.12

Thạch cao

3.000 đồng/m3

2.13

Cao lanh, phen-sờ-pát (fenspat)

7.000 đồng/m3

2.14

Các loại đất khác

2.000 đồng/m3

2.15

Gờ-ra-nít (granite)

30.000 đồng/tấn

2.16

Sét chịu lửa

30.000 đồng/tấn

2.17

Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite), talc, diatomit

30.000 đồng/tấn

2.18

Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật

30.000 đồng/tấn

2.19

Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)

30.000 đồng/tấn

2.20

Nước khoáng thiên nhiên

3.000 đồng/m3

2.21

A-pa-tít (apatit), séc-pen-tin (secpentin), graphit, sericit

5.000 đồng/tấn

2.22

Than các loại

10.000 đồng/tấn

2.23

Khoáng sản không kim loại khác

30.000 đồng/tấn

3

ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẬN THU

Mức phí bảo vệ môi trường bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng nêu trên

2. Sửa đổi, bổ sung Mục VIII, Phần A phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Biểu số 01 danh mục chi tiết và mức thu các khoản phí, lệ phí. Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất áp dụng cụ thể:

TT

Nội dung

Mức thu

1

ĐỐI VỚI GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

1.1

Diện tích dưới 1.000 m2

1.500.000 đồng/hồ sơ

1.2

Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2

2.500.000 đồng/hồ sơ

1.3

Diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

3.500.000 đồng/hồ sơ

1.4

Diện tích từ 10.000 m2 trở lên

5.000.000 đồng/hồ sơ

2

RIÊNG ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH LÀM NHÀ Ở

Bằng 80% mức thu nêu trên

3. Sửa đổi, bổ sung Mục I, Phần B lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân tại Biểu số 01 danh mục chi tiết và mức thu các khoản phí, lệ phí. Mức thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng cụ thể:

TT

Nội dung

Mức thu

1

LỆ PHÍ HỘ TỊCH

 

1.1

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã

 

1.1.1

Khai sinh

8.000 đồng

1.1.2

Khai tử

8.000 đồng

1.1.3

Kết hôn

30.000 đồng

1.1.4

Nhận cha, mẹ, con

15.000 đồng

1.1.5

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

3.000 đồng/1 bản sao

1.1.6

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

15.000 đồng

1.1.7

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15.000 đồng

1.1.8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

8.000 đồng

1.1.9

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

8.000 đồng

1.2

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

1.2.1

Khai sinh

60.0000 đồng

1.2.2

Khai tử

60.000 đồng

1.2.3

Kết hôn

1.000.000 đồng

1.2.4

Giám hộ

60.000 đồng

1.2.5

Nhận cha, mẹ, con

1.000.000 đồng

1.2.6

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

8.000 đồng/1 bản sao

1.2.7

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

25.000 đồng

1.2.8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

60.000 đồng

1.2.9

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

60.000 đồng

1.3

Mức thu áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở Tư pháp

8.000 đồng/1 bản sao

2

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

 

2.1

Lệ phí đăng ký cư trú áp dụng tại các phường nội thành thuộc Thành phố Hoà Bình

 

2.1.1

Đăng ký lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân; cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú

20.000 đồng/lần cấp

2.1.2

Cấp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình; sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

10.000 đồng/lần cấp

2.1.3

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

8.000 đồng/lần đính chính

2.2

Đối với các khu vực còn lại

Bằng 50% mức thu áp dụng tại các phường nội thành thuộc Thành phố Hoà Bình

3

LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân)

 

3.1

Lệ phí chứng minh nhân dân áp dụng tại các phường nội thành thuộc Thành phố Hoà Bình khi cấp lại, đổi

9.000 đồng/lần cấp

3.2

Đối với các khu vực còn lại

4.000 đồng/lần cấp

Điều 2. Việc miễn lệ phí đăng ký hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Các nội dung khác liên quan đến phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16 ngày 7 tháng 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Đối với khoản phí quy định khung mức thu, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, từng thời điểm thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức thu cụ thể.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2016
Ngày hiệu lực 14/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND Hòa Bình


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND Hòa Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành 04/08/2016
Ngày hiệu lực 14/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND Hòa Bình