Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND xây hạ tầng phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Xét Tờ trình số 2990/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh kèm theo Đề án cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, bao gồm:

- Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất;

- Các khoản thu từ thuế đất, tiền thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Vốn từ Quỹ phát triển đất;

- Vốn vay theo quy định của pháp luật;

- Vốn từ ngân sách;

- Vốn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Về cơ chế tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.

a) Đối với cấp tỉnh:

- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: Phân bổ 10% cho nhiệm vụ đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 10% cho Quỹ phát triển đất; 60% cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và 20% cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong tỷ lệ phân bổ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (đối với khoản thu tại thành phố Đông Hà) dành tỷ lệ 50% bố trí đến năm 2020 cho thành phố Đông Hà để thực hiện Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà lên đô thị loại II đến năm 2020;

- Về tỷ lệ phân bổ nguồn vượt thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: Phân bổ 10% cho nhiệm vụ đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 70% cho các dự án phát triển quỹ đất; 20% cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Về cơ chế vay vốn để xây dựng các dự án có tính chất đặc thù, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND trước khi triển khai thực hiện và báo cáo với HĐND tại kỳ họp.

b) Đối với cấp huyện và cơ sở:

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn thu từ đất: Phân bổ 10% cho nhiệm vụ đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 10% cho Quỹ phát triển đất; 80% phần còn lại do HĐND cấp huyện quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc khai thác quỹ đất ở địa bàn nào, ưu tiên đầu tư trở lại cho địa bàn đó.

Điều 2.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 19/8/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Nghị quyết số 12a/2004/NQ- HĐ ngày 15/3/2004 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; thay thế quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh (phần quy định cơ chế phân bổ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất kể từ năm 2014)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND xây hạ tầng phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND xây hạ tầng phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch Quảng Trị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành19/08/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND xây hạ tầng phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND xây hạ tầng phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch Quảng Trị

          • 19/08/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực