Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ THỜI HẠN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4940/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin thông qua dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp ); Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp huyện) và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên.

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với:

a) Hội đồng nhân dân dân cấp huyện, cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân các cấp.

Điều 2. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đến Ban của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, đồng gửi cơ quan tài chính cấp trên

1. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện:

Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thực hiện phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cấp mình tại kỳ họp giữa năm sau và đảm bảo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 69 Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra; đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đồng thời gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 4 năm sau.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra; đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 10 năm sau.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Bến Tre

            • 05/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực