Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI VÀ MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 9342/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân b kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ủy ban nhân dân tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;

b) Công an tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố Huế; xã, phường, thị trấn (gọi chung là lực lượng Công an tỉnh);

c) Sở Giao thông vận tải; Ban An toàn giao thông tỉnh và các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện);

d) Các lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo TTATGT;

đ) Các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Điều 2. Quy định một số nội dung và mc chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau

1. Chi thường xuyên cho bộ phận chuyên trách làm việc tại Ban An toàn giao thông tỉnh, cấp huyện có tổ chức bộ máy chuyên trách.

2. Chi khắc phục, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; chi lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và mua sắm các trang thiết bị góp phần đảm bo an toàn giao thông.

3. Đối với các nội dung chi đã có mức chi quy định tại điểm d và điểm đ, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (gọi tắt là Thông tư số 01/2018/TT-BTC) thì áp dụng mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC , cụ thể:

a) Trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: Chi hỗ trợ 05 triệu đồng/người bị tử vong; 02 triệu đồng/người bị thương nặng;

b) Trong dịp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”: Chi thăm hỏi 02 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn;

c) Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát TTATGT đường bộ trong trường hợp cần thiết): 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

4. Các nội dung chi phục vụ công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC , các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quy định mc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu hàng năm như sau

1. Phân bổ 70% nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương cho lực lượng Công an tỉnh đthực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác giám sát, đảm bảo TTATGT.

2. Phân b30% còn lại cho các nhiệm vụ, lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh mức phân bổ chi tiết cùng với việc phân bổ dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tđại biu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp
;
- Thường vụ Tnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT H
ĐND UBND các huyện, thị xã thành
- Cổng TTĐT t
nh, Công báo tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, PC2.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Huế
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Huế

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Huế

  • 07/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực