Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng đặc dụng Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 2 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2564/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng 34,66 ha đất (gồm 34,51 ha đất trồng lúa và 0,15 ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện 38 dự án đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP.Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Điệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 2 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mục đích sử dụng

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích đất sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

I

Huyện Bến Cầu

 

 

18

8.92

 

1

Xây dựng mới chợ xã Tiên Thuận

Đất chợ

DCH

xã Tiên Thuận

0.08

 

2

Căn cứ Chi bộ và xã đội Long Khánh thời chống Mỹ

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

xã Long Khánh

1.52

 

3

Láng nhựa đường bao thị trấn Bến Cầu

Đất giao thông

DGT

thị trấn Bến Cầu

1.36

 

4

Sỏi phún tuyến đường Tiên Thuận 18, từ TT 3 (nhà ông Thành) đến nhà ông Sế

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.06

 

5

Sỏi phún tuyến đường TT 4, từ nhà ông Bây đến nhà Ông 6 Mãi

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.24

 

6

Sỏi phún tuyến đường ấp tổ 8 Bàu Tép, từ nhà ông Võ Đức Trung đến nhà ông Cao Xuân Lượm

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.04

 

7

Sỏi phún tuyến đường ấp tổ 12 Bàu Tép, từ đất ông Ngô Văn Cảnh  đến nhà ông Nguyễn Văn Thông

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.04

 

8

Sỏi phún tuyến đường ấp Bàu Tép, từ C61 (HBC 02) đến nhà ông Nguyễn Văn Phường (TT 21)

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.06

 

9

Sỏi phún tuyến đường ấp Bàu Tràm Nhỏ, từ đất bà Lâm Thị Gái đến nghĩa địa ấp Xóm Lò

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.45

 

10

Sỏi phún tuyến đường ấp Bàu Tràm Lớn từ nhà ông Nguyễn Văn Luyến đến ruộng ông Lưu Phong Vinh

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.27

 

11

Sỏi phún tuyến đường TT 29 ấp Bàu Tép, từ Văn phòng ấp Bàu Tép đến đất bà Trương Thị Kim Dung

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

1.14

 

12

Sỏi phún tuyến đường ấp Bàu Tép, từ đất ông Nguyễn Văn Trực TT 9 đến nhà ông Trần Văn Tạo

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.50

 

13

Sỏi phún tuyến đường nội ấp Bàu tép, đoạn từ Nhà ông Lâm Văn Niệm đến đất ông Bùi Văn Lượm

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.36

 

14

Nhựa hóa tuyến đường từ cổng văn hóa ấp Bến đến nhà ông 5 Khựng

Đất giao thông

DGT

xã An Thạnh

0.04

 

15

Mở rộng, nâng cấp tuyến đường H-BC-14 (đoạn từ Trạm Y tế xã Tiên Thuận đến chợ Bàu Tràm Lớn)

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

1.12

 

16

Sỏi phún tuyến đường nội ấp Bàu Tép, đoạn từ đất ông Ngô Văn Phỉ đến đất ông Ngô Văn Cảnh

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.30

 

17

Khu hành chính xã và Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Tiên Thuận

Đất xây dựng trụ sở cơ quan và Đất xây dựng cơ sở văn hóa

TSC,
DVH

xã Tiên Thuận

1.10

 

18

Bia tưởng niệm trong chiến tranh biên giới Tây Nam tại xã Long Khánh

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

xã Long Khánh

0.24

 

II

Huyện Dương Minh Châu

 

 

2

0.53

 

1

Xây mới trường Mầm non xã Truông Mít

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

xã Truông Mít

0.50

 

2

Trạm 110kV Hòa Thành 2 và đường dây đấu nối

Đất công trình năng lượng

DNL

xã Chà Là

0.03

 

III

Huyện Gò Dầu

 

 

4

9.83

 

1

Công viên Cây Trắc xã Phước Đông

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

xã Phước Đông

0.10

 

2

Nạo vét, kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh T12-16

Đất thủy lợi

DTL

xã Thạnh Đức

0.26

 

3

Nạo vét, kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh T4B2, T4B0, T4B3

Đất thủy lợi

DTL

xã Hiệp Thạnh, Bàu Đồn, Phước Thạnh

9.3

 

4

Xây dựng mới Họ đạo Cao đài xã Phước Thạnh

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Phước Thạnh

0.17

 

IV

Huyện Trảng Bàng

 

 

4

5.51

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thiện Nga

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

xã Gia Bình

0.29

 

2

Nâng cấp, mở rộng ĐT.787B (Đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789)

Đất giao thông

DGT

huyện Trảng Bàng

4.95

 

3

Chùa Từ Tâm

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Gia Lộc

0.23

 

4

Mở rộng Điện thờ Phật mẫu Họ đạo Phước Lưu

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Phước Lưu

0.04

 

V

Thành phố Tây Ninh

 

 

3

0.40

0.15

1

Mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ

Đất giao thông

DGT

phường Hiệp Ninh

0.15

 

2

Chỉnh trang đô thị cặp rạch Tây Ninh

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

phường 1

0.25

 

3

Dự án đất của công an tỉnh

Đất an ninh

CAN

xã Thạnh Tân

 

0.15

VI

Huyện Tân Châu

 

 

2

3.07

 

1

Dự án trồng mì của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại công nghệ dịch vụ Hùng Duy

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK

xã Suối Ngô

2.27

 

2

Điện thờ Phật mẫu Họ đạo liên xã Tân Châu

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Tân Hiệp

0.80

 

VII

Huyện Hòa Thành

 

 

2

0.97

 

1

Trạm 110kV Hòa Thành 2 và đường dây đấu nối

Đất công trình năng lượng

DNL

xã Trường Hòa, Trường Tây

0.7

 

2

Cửa hàng trưng bày và dịch vụ xe ô tô của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát Tiến

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

xã Hiệp Tân

0.27

 

VIII

Huyện Châu Thành

 

 

3

5.28

 

1

Khai thác vật liệu đất san lấp của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

xã Long Vĩnh

4.78

 

2

Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu của Nhà đầu tư Hà Thị Kim Oanh

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Thị trấn Châu Thành

0.45

 

3

Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu của Nhà đầu tư Dương Hồng Hà

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

xã Biên Giới

0.05

 

 

Tổng cộng

 

 

38

34.51

0.15

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng đặc dụng Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng đặc dụng Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýPhan Thị Điệp
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng đặc dụng Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng đặc dụng Tây Ninh

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực