Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ NƯỚC SẠCH VÀ V SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN; KIM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG NƯỚC TẠI HỘ GIA ĐÌNH VÙNG NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2019-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Thông tư s 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thng kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư s 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư s 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư s 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một s điều của Thông tư s43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình s 163/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019-2020.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

1. Chi cho thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả hằng năm

a) Cấp tỉnh: 8.000.000 đồng.

b) Cấp huyện: 2.000.000 đồng/huyện.

c) Cấp xã: Đối với xã có quy mô từ dưới 1.500 hộ gia đình: 500.000 đồng/xã; đối với xã có quy mô trên 1.500 đến 2.500 hộ gia đình: 600.000 đồng/xã; đối với xã có quy mô trên 2.500 hộ gia đình: 700.000 đồng/xã.

2. Chi cho người điều tra ở thôn, t dân phố: 1.200 đồng/hộ gia đình.

3. Chi cho công tác tập huấn (khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay đổi Bộ chỉ số): Thực hiện theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tnh Quảng Ngãi.

4. Chi cho phân tích đánh giá chất lượng các mẫu nước sinh hoạt nông thôn theo QCVN 02:2009/BYT, gồm 14 chỉ tiêu: 1.291.000 đồng/mẫu.

Điều 3. Mức chi công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm

1. Chi cho phân tích đánh giá chất lượng các mẫu nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm, gồm 28 chỉ tiêu: 4.305.000 đồng/mẫu.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo mức độ và tính chất ô nhiễm của từng địa bàn sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá cho phù hợp nhưng đảm bảo mức chi không vượt quá mức chi tối đa theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 4. Tổ chc thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Hiu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính;
- Vụ ph
áp chế - Bộ NN&PTNT;
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- V
ăn phòng: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành ph
;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học t
nh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT
, KTNS.K180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/12/2019
        Ngày hiệu lực20/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND mức chi đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn Quảng Ngãi

           • 10/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực