Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2013 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang như sau:

Tổng số điểm của các tiêu chí để phân loại: 197 điểm.

Đề nghị phân loại: Tỉnh Tuyên Quang là đơn vị hành chính cấp tỉnh Loại III.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

 


Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Quang Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2013
Ngày hiệu lực 18/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Tuyên Quang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Vũ Quang Tiến
Ngày ban hành 18/07/2013
Ngày hiệu lực 18/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Tuyên Quang

  • 18/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực