Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 chất vấn trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-ND

Hà Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVII.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu HĐND tỉnh trong việc kịp thời phản ánh những vấn đề của cử tri, nhân dân quan tâm và lựa chọn nội dung chất vấn. Đồng thời đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu.

Điều 2. HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với giải pháp mà UBND tỉnh và các ngành đã trả lời, cam kết trước HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh và thủ trưng các sở, ngành tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường Km 90 đi Cửa khẩu Mốc 5 Xín Mần: yêu cầu Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang (chủ đầu tư) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; chỉ đạo khắc phục công trình kém cht lượng, yêu cầu nhà thu sửa chữa, khc phục ngay những đoạn hư hỏng của công trình; kiểm tra trách nhiệm của đơn vị tư vn giám sát công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019 theo đúng tiến độ dự án đã đề ra.

2. Đối với công trình Kè khu giao đất dân cư giáp ranh giữa thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện và thôn Lúp, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang:

Đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát đơn vị thi công, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án trong Quý IV/2019. Sau khi thi công xong dự án phải dọn sạch đất, đá trả lại mặt bằng để giao đất tái định cư cho nhân dân.

3. Đối với Công trình thủy lợi Nậm Mái, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang:

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sửa chữa, khắc phục công trình đưa vào sử dụng trong Quý IV/2019 để cung cấp nước sinh hoạt và sản xut cho nhân dân.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, vận động nhân dân cùng thực hiện, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

4. Đối với dự án: Nâng cấp đường tràn Nà Sài trên tuyến đường từ xã Minh Ngọc đi xã Thượng Tân huyện Bắc Mê: thống nhất xác định đây là công trình cấp bách do thiên tai, yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất với UBND tnh bố trí vốn dự phòng ngân sách năm 2019 để triển khai thực hiện dự án.

5. Đối với công trình xây dựng cầu treo Bản Mồ bắc qua sông Nho Quế thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn: Yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục phối hợp với SCông thương, UBND huyện Đồng Văn và UBND huyện Mèo Vạc thống nhất, chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế I) sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2019.

6. Về sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân: Yêu cầu SCông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cung ứng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc ghi chỉ stiêu thụ điện năng của bên cung ứng điện tuân thủ theo quy định của pháp luật, tránh xảy ra sai phạm gây dư luận không tốt trong nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

7. Về công tác thi hành án dân sự:

- Yêu cầu Cục trưng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh nghiêm túc chỉ đạo, triển khai các nhóm giải pháp đã đưa ra để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo thực hiện, giải quyết các vụ việc, hạn chế việc chuyển kỳ sau với số tiền lớn; xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm để tổ chức thi hành án dứt điểm; kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với đối tượng chây ỳ; không chấp hành thi hành án; chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án các cấp có giải pháp hp lý, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác thi hành án.

- Yêu cầu UBND huyện Bắc Quang nghiêm túc thực hiện thi hành án đối với 02 vụ việc theo Quyết định số 06/2018/HC-ST ngày 18/6/2018 của TAND tnh khoản phải thi hành án, gồm: án phí 300.000 đồng và hoàn trả tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 15.142.032 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình, chất vấn tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.

2. UBND tnh, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc, cục trưởng các s, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trong phạm nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ Chín thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu,
UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- TTr T
nh y; HĐND, UBND; UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV t
nh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp t
nh;
- TTr HĐND - UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm TH-CB thuộc VP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 chất vấn trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 chất vấn trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 chất vấn trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 chất vấn trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân Hà Giang

            • 19/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực