Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾT QUẢ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 103/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua 27 nội dung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 7 và th8 Hội đồng nhân dân tỉnh) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tđại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
UBTV Quc hội, Chính ph;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Thường vụ T
nh ủy; UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; UBMTTQVN tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Hu
ế;
- VP: LĐ và các chuyên viên;

- Lưu: VT, LT, TH3.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 ca Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Về việc bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng (Công văn số 217/HĐND-THKT ngày 12 tháng 12 năm 2018).

2. Về việc bổ sung, htrợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ (lần 3) (Công văn số 236/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

3. Về việc bổ sung, htrợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ (lần 4) (Công văn số 236/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

4. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ (lần 5) (Công văn số 236/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

5. Về việc báo cáo và xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rng thuộc Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền (Công văn số 237/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

6. Về việc mua khu nhà đất phục vụ bảo tồn thích nghi và phục hồi di tích Đàn Âm Hồn (Công văn số 238/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

7. Về việc ứng trước kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 cho dự án Hạ tầng kthuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 4 (Công văn số 239/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

8. Về việc bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 1) (Công văn số 240/HĐND-KTNS ngày 27 tháng 12 năm 2018).

9. Về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hương Sơ giai đoạn 4 (Công văn s 241/HĐND-THKT ngày 27 tháng 12 năm 2018).

10. Về việc kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất (lần 6) (Công văn số 04/HĐND-THKT ngày 10 tháng 01 năm 2019).

11. Về việc vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước thực hiện Đán di dời, giải phóng mặt bng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (Công văn số 08/HĐND-THKT ngày 18 tháng 01 năm 2019).

12. Về việc đề nghị cho phép bổ sung vào danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 (Công văn số 14/HĐND-THKT ngày 29 tháng 01 năm 2019).

13. Về việc bổ sung quy hoạch mđá làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sdụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 15/HĐND-THKT ngày 29 tháng 01 năm 2019).

14. Về việc bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 2) (Công văn số 16/HĐND-THKT ngày 29 tháng 01 năm 2019).

15. Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (Công văn số 24/HĐND-THKT ngày 18 tháng 02 năm 2019).

16. Về việc điều chỉnh danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mc đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (Công văn số 25/HĐND-THKT ngày 18 tháng 02 năm 2019).

17. Về việc đề nghị cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu bờ sông Ô Lâu qua huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 31/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).

18. Về việc btrí kinh phí hoàn tạm ng cho các công trình, dự án (Công văn số 37/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).

19. Về việc chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 38/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).

20. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đầu tư tuyến ống thu gom nước thải chính cho Khu A, khu Đô thị An Vân Dương (Công văn số 39/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).

21. Về việc điều chnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn (Công văn số 40/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).

22. Về việc phân khai chi tiết kế hoạch năm 2019 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 41/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019).

23. Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 (Công văn số 43/HĐND-THKT ngày 12 tháng 03 năm 2019).

24. Về việc kinh phí tổ chức Hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây nguyên (Công văn số 82/HĐND-THKT ngày 07 tháng 06 năm 2019).

25. Về việc điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2) (Công văn s 84/HĐND-THKT ngày 10 tháng 06 năm 2019).

26. Về việc điều chỉnh dự án Đường Phú Mỹ - Thuận An (Công văn số 86/HĐND-THKT ngày 10 tháng 06 năm 2019).

27. Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn (lần 2) (Công văn số 88/HĐND-THKT ngày 10 tháng 06 năm 2019).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Thừa Thiên Huế

             • 09/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực