Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 737/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2820/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2820/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015, trừ các dự án: (i) Không có chủ trương đầu tư và chưa xác định rõ nguồn vốn, (ii) Không có diện tích đất thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (Chi tiết danh mục dự án loại bỏ theo phụ lục 1a, 1b đính kèm). Cụ thể như sau:

1. Danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ gồm 326 dự án; trong đó, diện tích đất chuyên trồng lúa nước 173,37 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 30,43 ha, đất rừng phòng hộ là 28,33 ha, đất rừng đặc dụng là 0,15 ha.

(Chi tiết theo phụ lục 2a, 2b đính kèm)

2. Danh mục dự án cần thu hồi đất gồm 1.239 công trình với tổng diện tích thu hồi 2.061,34 ha; trong đó, diện tích đất chuyên trồng lúa nước 156,89 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 30,81 ha, đất rừng phòng hộ là 28,33 ha.

(Chi tiết theo phụ lục 3a, 3b đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân dân tỉnh:

1. Triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các danh mục dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Rà soát, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án nằm ngoài quy hoạch. Riêng đối với danh mục dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa xác định rõ vốn đầu tư, chỉ đạo các địa phương hoàn chỉnh bổ sung; nếu sau ngày 30/7/2015 không thực hiện thì loại bỏ khỏi danh mục, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/8/2015.

3. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu170/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu170/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam