Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/2016/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1. Các tiêu thức phân cấp Cục Thuế quản lý doanh nghiệp

1.1. Tiêu thức phân cấp theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ

STT

TIÊU THỨC

THAM SỐ

Ghi chú

CHỌN

Tỷ lệ vốn/mức vốn

01

Doanh nghiệp có vn nhà nước

x

51%

Doanh nghiệp Nhà nước có tỷ lệ vốn Nhà nước >=51%

02

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

x

0%

Doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài và có tỷ lệ % vốn đầu tư >=

03

Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT

x

0%

Các doanh nghiệp BOT, BBT, BT sẽ phân cấp cho Cục Thuế quản lý với mọi mức vốn

04

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp

x

 

 

05

Doanh nghiệp xuất khẩu thuộc diện hoàn thuế giá trị gia tăng

x

 

 

06

Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành; Doanh nghiệp có phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều huyện, nhiều tỉnh, thành phố

x

 

 

07

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề đặc thù, có tính pháp lý cao

x

 

 

08

Quy mô vốn điều lệ

x

50 tỷ

Doanh nghiệp có tổng số vốn điều lệ >= mức vốn sẽ được phân công về Cc Thuế quản lý

1.2. Tiêu thức phân cấp theo ngành nghề kinh doanh

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chọn

1

 

Khai thác than cứng và than non

x

2

BO510

Khai thác và thu gom than cứng

x

3

BO610

Khai thác du thô

x

4

BO620

Khai thác khí đt tự nhiên

x

5

BO710

Khai thác quặng st

x

6

BO721

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

x

7

Bo722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa st

x

8

BO730

Khai thác quặng kim loại quí hiếm

x

9

D3510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

x

10

D3520

Sản xut khí đt, phân phi nhiên liệu khí bng đường ng

x

11

H5011

Vận tải hành khách ven bin và vin dương

x

12

H5012

Vận tải hàng hóa ven bin và vin dương

x

13

K6411

Hoạt động ngân hàng trung ương

x

14

K6420

Hoạt động công ty nm giữ tài sản

x

15

K6491

Hoạt động cho thuê tài chính

x

16

K6511

Bảo him nhân th

x

17

K6512

Bảo him phi nhân thọ

x

18

K6520

Tái Bảo him

x

19

K6530

Bảo him xã hội

x

20

K6611

Quản lý thị trường tài chính

x

21

K6621

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

x

22

L6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

x

23

M6920

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

x

24

R9200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

x

25

U9900

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

x

2. Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện.

3. Các doanh nghiệp, tổ chức thành lập được cấp mã số doanh nghiệp và phân công Chi cục Thuế quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính, sau đó có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (phát sinh hoàn thuế giá trị gia tăng) theo quy định thì thực hiện phân công Cục Thuế quản lý đối với những nhiệm vụ liên quan đến hoàn thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế về thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế.

4. Doanh nghiệp, tchức đang hoạt động đã được phân công cơ quan Thuế quản lý (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý) trước thời điểm Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 có hiệu lực vẫn được giữ nguyên.

Việc phân công cơ quan Thuế quản lý đối với Doanh nghiệp thành lập mới theo hướng dẫn tại Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 được thực hiện đến 31/12/2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 07/4/2016, có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày thông qua và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; CP; Bộ Tài chính;
- Tổng cục thuế
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, UBMTTQVN;
- Đ/B HĐND tỉnh, Đoàn Đ/B Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan;
- TT.HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu170/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2016
Ngày hiệu lực17/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu170/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành07/04/2016
        Ngày hiệu lực17/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 170/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp Vĩnh Long

            • 07/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực