Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND quy định trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4437/TTr-UBND ngày 02/7/2015;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an xã) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Xã còn lại

1

Bàn làm việc

Cái

3

3

2

Bàn họp

Cái

1

1

3

Ghế

Cái

20

15

4

Giường cá nhân

bộ

3

3

5

Tủ cá nhân

Cái

5

3

6

Điện thoại bàn

Cái

1

1

7

Máy vi tính + máy in

bộ

1

1

Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm

Ngân sách tỉnh bảo đảm việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để quyết định việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo từng năm.

2. Giao Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiêu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website http://dbndnghean.vn;
-
Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu171/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu171/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 171/2015/NQ-HĐND trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn Nghệ An

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực