Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã của Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ LÂM NGHIỆP CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3693/TTr-UBND ngày 09/6/2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ lâm nghiệp cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các xã, phường, thị trấn có rừng.

Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng

1. Đối với cán bộ lâm nghiệp hoạt động tại các xã, phường, thị trấn: mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng;

2. Đối với cán bộ lâm nghiệp hoạt động tại các xã biên giới và các xã đặc biệt khó khăn: mức phụ cấp bằng 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã do ngân sách nhà nước đảm bảo, cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của Chi cục Kiểm lâm để chi trả cho các đối tượng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);
-
Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website: http://dbndnghean.vn;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu172/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã của Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã của Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu172/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã của Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã của Nghệ An

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực