Nghị định 173/NQ-HĐND

Nghị quyết 173/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án phân loại đô thị Kim Long thuộc huyện Tam Dương; Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua đề án phân loại đô thị Kim Long Vĩnh Phúc 2015


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ KIM LONG THUỘC HUYỆN TAM DƯƠNG; SƠN ĐÔNG THUỘC HUYỆN LẬP THẠCH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định s 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Trên cơ sở Tờ trình s 30/TTr-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Kim Long huyện Tam Dương; Sơn Đông huyện Lập Thạch là đô thị loại V; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị Kim Long thuộc huyện Tam Dương; Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch là đô thị loại V (có đề án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tnh giao UBND tnh quyết định công nhận đô thị: Kim Long, thuộc huyện Tam Dương; Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch là đô thị loại V và trin khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp th 13 thông qua ngày 22/7/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP, Bộ Xây dựng;
- TTTU, HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tnh;
- TTHU, UBND, MTTQ các huyện: Tam Dương, Lập Thạch;
- TTHĐND, UBND các xã: Kim Long, Sơn Đông;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT, Công báo tnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 173/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/07/2015
Ngày hiệu lực 28/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua đề án phân loại đô thị Kim Long Vĩnh Phúc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua đề án phân loại đô thị Kim Long Vĩnh Phúc 2015
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 173/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Hoàng Thị Thúy Lan
Ngày ban hành 28/07/2015
Ngày hiệu lực 28/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua đề án phân loại đô thị Kim Long Vĩnh Phúc 2015

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 173/NQ-HĐND thông qua đề án phân loại đô thị Kim Long Vĩnh Phúc 2015

  • 28/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực