Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND về thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản Nhi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP BỆNH VIỆN MẮT VÀ BỆNH VIỆN SẢN -NHI THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số Bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013;

Sau khi xem xét Đề án thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế kèm theo Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế với những nội dung cơ bản kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN MẮT VÀ BỆNH VIỆN SẢN - NHI THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND, ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

I. Sự cần thiết phải thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi

Trong những năm qua công tác chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt, sản, nhi cho nhân dân do Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Mắt đảm nhiệm. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu về hai lĩnh vực này chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Để có điều kiện đầu tư chuyên sâu về chuyên môn, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế, nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh về mắt, sản, nhi cho nhân dân tốt hơn, cần thiết phải thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi trên địa bàn tỉnh.

II. Quy mô, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Bệnh viện Mắt

Bệnh viên Mắt được thành lập trên cơ sở Trung tâm Mắt hiện có của Sở Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế.

a) Về quy mô: Giai đoạn 2011-2015 bệnh viện có 50 giường bệnh điều trị nội trú; giai đoạn 2015-2020 bệnh viện có 100 giường bệnh điều trị nội trú đạt theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng III.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Bệnh viện Mắt có chức năng, nhiệm vụ: Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học về y học, hướng dẫn, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

c) Về tổ chức bộ máy và biên chế: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

d) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị:

- Bệnh viện Mắt sau khi được thành lập sẽ sử dụng trụ sở của Trung tâm Mắt hiện nay; bệnh viện có quy mô 50 giường bệnh.

- Về trang thiết bị: Bệnh viện Mắt sử dụng toàn bộ trang thiết bị của Trung tâm Mắt và sẽ trang bị bổ sung theo dự án xây dựng bệnh viện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Bệnh viện Sản - Nhi

Bệnh viên Sản - Nhi được thành lập trên cơ sở điều chuyển hợp lý số y, bác sĩ và trang thiết bị từ Khoa Sản và Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh sang và bổ sung từ các nguồn khác.

Bệnh viện Sản - Nhi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế.

a) Về quy mô: Giai đoạn 2011-2015 bệnh viện có 200 giường bệnh điều trị nội trú; giai đoạn 2015-2020 bệnh viện có 400 giường bệnh điều trị nội trú đạt theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng II.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Bệnh viện Sản - Nhi có chức năng, nhiệm vụ: điều trị và chăm sóc sức khỏe đối với phụ sản và nhi khoa; cấp cứu sản phụ, nhi, nhi sơ sinh; khám chữa bệnh phụ khoa, vô sinh, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ thẩm mỹ cho nhân dân theo yêu cầu, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học về y học, phòng bệnh, hợp tác quốc tế về y học, quản lý kinh tế trong bệnh viện, thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

c) Về tổ chức bộ máy và biên chế: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

d) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị: Trước mắt, Bệnh viện Sản - Nhi sẽ sử dụng một phần trụ sở của Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ và trang thiết bị hiện có để hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai Dự án nâng cấp sửa chửa để đưa vào sử dụng bệnh viện đúng chuẩn.

III. Về biên chế sự nghiệp y tế cần bổ sung để thành lập 02 bệnh viện

1. Bệnh viện Mắt: Giai đoạn 2011-2015 Bệnh viện có 50 giường bệnh điều trị nội trú, tương ứng với số biên chế cần bố trí là 45 người. Số biên chế được chuyển từ Trung tâm mắt sang là 32 biên chế, bổ sung thêm trong năm 2011 là 13 biên chế.

2. Bệnh viện Sản - Nhi: Giai đoạn 2011-2015 Bệnh viện có 200 giường bệnh điều trị nội trú, tương ứng với số biên chế cần bố trí là 220 người.

IV. Về Kinh phí hoạt động

Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản - Nhi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu174/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2010
Ngày hiệu lực03/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản Nhi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản Nhi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu174/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành24/12/2010
        Ngày hiệu lực03/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản Nhi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản Nhi

            • 24/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực