Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND thông qua phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND thông qua phương án giá đất Quảng Ninh 2015 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN 31/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 “Quy định về giá đất”, số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 “Quy định về khung giá đất”; Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6822/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Luật Đất đai năm 2013 thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019; Báo cáo thẩm tra số 106/BC-HĐND ngày 05/12/2014 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án giá, bảng giá các loại đất thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 kèm theo Tờ trình số 6822/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

1. Phương án giá các loại đất gồm:

1.1. Giá đất ở.

1.2. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

1.3. Giá đất nông nghiệp.

1.4. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

1.5. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng.

1.6. Giá đất bãi triều.

1.7. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp.

1.8. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất phi nông nghiệp khác theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013.

1.9. Giá đất chưa sử dụng.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ phương án giá, bảng giá các loại đất tại Tờ trình số 6822/TTr-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua để ban hành Quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

3. Trường hợp cần phải điều chỉnh hoặc bổ sung bảng giá đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 12/12/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ: TN-MT, Tài chính, Tư pháp (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của TU;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- VPHĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu VP, KTNS2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu174/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND thông qua phương án giá đất Quảng Ninh 2015 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND thông qua phương án giá đất Quảng Ninh 2015 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu174/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND thông qua phương án giá đất Quảng Ninh 2015 2019

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND thông qua phương án giá đất Quảng Ninh 2015 2019

            • 12/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực