Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học làm việc Hợp tác xã Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/2018/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020. Cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng được hỗ trợ:

- Hỗ trợ 09 hợp đồng lao động/09 Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện Hợp tác xã kiểu mới theo Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hỗ trợ thí điểm đối với các Hợp tác xã khác (không tham gia Hợp tác xã kiểu mới) tối đa không quá 70 hợp đồng lao động/70 Hợp tác xã.

2. Mức hỗ trợ: Tương đương mức lương tối thiểu vùng cho 01 lao động/số tháng lao động/01 Hợp tác xã mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Trung ương từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách địa phương.

4. Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 8/2018 đến 31/12/2020.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn hợp đồng lao động và Hợp tác xã được hỗ trợ. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với các Hợp tác xã được hỗ trợ, báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);

- Các Bộ: NN&PTNT, LĐTB&XH, NV, TC;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- T
T/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
-
UBKTTU, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH, (Ng).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu176/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học làm việc Hợp tác xã Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học làm việc Hợp tác xã Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu176/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành18/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học làm việc Hợp tác xã Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học làm việc Hợp tác xã Đồng Tháp

            • 18/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực