Nghị quyết 176/NQ-HĐND

Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Nội dung toàn văn Nghị quyết 176/NQ-HĐND 2014 công nhận thị trấn Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh đạt đô thị loại IV


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN CÁI RỒNG MỞ RỘNG, HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định trên;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 6816/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan trình các cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thị trấn Cái Rồng mở rộng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại IV.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 12/12/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- ĐĐBQH tỉnh QN;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UB. MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- V1, V2, V3, V4, các CV thuộc VP;
- Lưu: VT, PC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 176/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2014
Ngày hiệu lực 22/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 176/NQ-HĐND 2014 công nhận thị trấn Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh đạt đô thị loại IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 176/NQ-HĐND 2014 công nhận thị trấn Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh đạt đô thị loại IV
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 176/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 12/12/2014
Ngày hiệu lực 22/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 176/NQ-HĐND 2014 công nhận thị trấn Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh đạt đô thị loại IV

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 176/NQ-HĐND 2014 công nhận thị trấn Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh đạt đô thị loại IV

  • 12/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực