Nghị quyết 176/NQ-HĐND

Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 176/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III Đồng Nai 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ LONG KHÁNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9231/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô th loại III thuộc tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9231/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh kèm theo Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Xây dựng xét công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, xử và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Long Khánh phối hợp với các Sở, ngành có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn chưa đạt và các chỉ tiêu đạt điểm tối thiểu của chuẩn đô thị loại III trong thời gian từ nay đến năm 2020.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐLĐ; Đài PT-TH Đồng Na
i;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 176/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 176/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III Đồng Nai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 176/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III Đồng Nai 2015
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 176/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Văn Tư
Ngày ban hành 13/11/2015
Ngày hiệu lực 13/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 176/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III Đồng Nai 2015

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 176/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III Đồng Nai 2015

  • 13/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực