Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/2015/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Hà Giang “về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang” và Báo cáo thẩm tra số 127/BC-BPC ngày 22/4/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có Phụ lục chi tiết kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2015.

Các nội dung khác liên quan đến mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) thông qua./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Văn phòng Quc hội; Văn phòng Chính phủ;
-
Ban Công tác ĐB - UBTVQH;
-
Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh;
-
Các đại biểu HĐND khóa XVI;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh khóa XIII;
-
Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành phố;
-
Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
-
Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh)

SỐ TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (nghìn đồng)

Tỉnh

Huyện

Xã

1

Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa giải ở cơ sở, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

 

 

 

1.1

Xây dựng phương án điều tra đã được duyệt

Đề cương

1000

 

 

1.2

Lập mẫu phiếu điều tra

 

 

 

 

a

Đến 30 ch tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

600

 

 

b

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu mu được duyệt

800

 

 

c

Trên 40 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

1000

 

 

1.3

Hội thảo lấy ý kiến thẩm định phương án điều tra; báo cáo kết quả điều tra

 

 

 

 

a

Chi Hội thảo bao gồm:

 

 

 

 

-

Người chủ trì

Người/buổi

150

 

 

-

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70

 

 

b

Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

Bài viết

300

 

 

c

Thuê Hội trường

Ngày

Chi thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và trong dự toán được duyệt

1.4

Chi in ấn tài liệu hướng dẫn; phiếu điều tra; biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra (nếu có)

 

Thực hiện theo hợp đồng với cơ quan in và thực hiện cơ chế đấu thầu đối với những khoản chi đủ điều kiện theo quy định về pháp luật đấu thầu

1.5

Chi điều tra

 

 

 

 

a

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra

 

 

 

 

*

Cá nhân

 

 

 

 

-

Dưới 30 ch tiêu

Phiếu

20

20

20

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu

30

30

30

-

Trên 40 ch tiêu

Phiếu

40

40

40

*

T chức

 

 

 

 

-

Dưới 30 chỉ tiêu

Phiếu

60

60

60

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu

70

70

70

-

Trên 40 ch tiêu

Phiếu

80

80

80

b

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

Báo cáo

5.000

 

 

c

Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác điều tra: Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc.

 

Mức chi căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao

2

Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải)

Vụ, việc/tổ hòa giải

 

 

200

3

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải)

T hòa giải/tháng

 

 

80

4

Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên

Người/buổi

 

 

70

5

Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên

Người/buổi

 

 

10

6

Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở

Người

Mức chi bằng 05 tháng lương cơ sở

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu177/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực04/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu177/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành24/04/2015
        Ngày hiệu lực04/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Giang

            • 24/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực