Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/2014/NQ-ND

Long An, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Quy chế Hoạt động HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Long An vviệc thực hiện Đề án tiếp tục đi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 127/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014;

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 544/BC-HĐND ngày 07/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh v giám sát chuyên đviệc chấp hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014; Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014; Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2014; Báo cáo s373/BC-VKS ngày 14/11/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2014; Báo cáo s894/BC-TA ngày 04/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 624/BC-HĐND ngày 03/12/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với nhận định, đánh giá về kết quả, tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh năm 2013, năm 2014 và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự năm 2014 nêu trong các báo cáo trên của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Theo đó, năm 2013 và 2014, tỉnh Long An chịu ảnh hưởng chung từ nhiều biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, kinh tế - xã hội trong nước còn gặp khó khăn, nhưng UBND tỉnh, ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án các cấp đã chủ động, quyết tâm triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm cũng còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế nht định. Hoạt động của một sloại tội phạm từng lúc từng nơi, nhất là vào thời điểm lễ, tết và địa bàn giáp ranh, trọng điểm còn din biến phc tạp; phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn, ni lên là hoạt động ca , nhóm trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây ri trật tự công cộng; một số loại tệ nạn xã hội như ghi số đề, đá gà, đánh bạc, cá độ có nơi xảy ra nhiều, phức tạp, đáng lo ngại. Số vụ phạm tội về ma túy còn ở mức cao; sngười nghiện ma túy tăng nhanh. Hoạt động buôn lậu tuyến biên giới còn din biến phức tạp. Tình hình ngưi Việt Nam sang Camphuchia đánh bạc giảm chưa nhiu, nhất là các đối tượng từ nơi khác đến. Tình hình xâm hại trẻ em gia tăng. Tai nạn giao thông tuy có giảm về số vụ, nhưng số người chết lại tăng, tai nạn rt nghiêm trọng và đc biệt nghiêm trọng còn xảy ra nhiều. Tình trạng án bị hủy, cải sửa do li chủ quan của thẩm phán vn còn. Chất lượng tranh tụng tại một số phiên tòa có mặt chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Sviệc phải thi hành án dân sự chuyn sang kỳ sau còn khá nhiều. Một số cán bộ có chức danh tư pháp còn hạn chế v trình đchuyên môn nghiệp vụ, có nơi thiếu về số lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế, khó khăn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các giải pháp mà UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã đề ra, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, trước mắt là năm 2015 thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, như sau:

1. Về mục tiêu, chỉ tiêu

1.1. Mục tiêu chung: Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ca UBND các cấp đối với công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thn trách nhiệm và huy đng sc mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn th, nhân dân trong phòng chống và tố giác tội phạm. Chủ động phòng ngừa, tích cực tn công, trn áp các loại tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy t, xét xử tội phạm, thi hành án và hỗ trợ tư pháp; kiềm giảm các loại tội phạm, nht là tội phạm về trật tự xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường xã hi lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

1.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ th

- Hằng năm, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; phn đu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án tiếp tục đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tất cả các vụ án đình chỉ và tạm đình chđiều tra đều có căn cvà đúng qui định pháp luật; giảm và tiến tới không còn sngười bị tạm giữ hình sự sau đó chuyn xử lý hành chính do hành vi không cu thành tội phạm.

- Năm 2015, phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm về trật tự xã hội; giảm số vụ trẻ em vi phạm pháp luật và giảm số vụ tội phạm xâm hại trẻ em; giảm tai nạn giao thông (số vụ, số người chết, sngười bị thương) từ 5 - 10% so với năm 2014. Kịp thời triệt phá các ổ, nhóm hoạt động tội phạm hình sự; chủ động phòng ngừa, điều tra, xử lý các vụ phạm tội v kinh tế, tham nhũng. Hạn chế phát sinh đi tượng truy nã mới; phấn đấu truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú đạt trên 30% tổng số đối tượng truy nã. Các năm tiếp theo phấn đấu duy trì mức giảm này so với năm 2014.

- Hằng năm, kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt trên 90% sán hình sự đã có kết luận điu tra đề nghị truy tố; tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Bảo đảm các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thm đối với các loại án phải có căn cứ và đúng pháp luật; tỷ lệ các kháng nghị được Tòa án nhân dân chấp nhận đạt trên 80%.

- Hằng năm, đều đạt và vượt chỉ tiêu do Tòa án nhân dân Tối cao giao về tỷ lệ giải quyết các loại án đã thụ lý và vtỷ lệ án bị hủy, án bị sửa do li chủ quan của thẩm phán. Nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự và tăng svụ án hình sự xét xử lưu động; không để xảy ra trường hp kết án oan người không phạm tội. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn đnghị giám đc thm theo thm quyn. Bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đi với người bị kết án đạt tlệ 100%. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật. Không có tình trạng chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan. Không có tình trạng án quá hạn luật định do lỗi chủ quan. Không có tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án.

- Hằng năm, tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về việc và trên 77% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; giảm tỷ lệ án chuyển sang năm sau đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao, trước mắt là giảm 3% số án chuyn sang năm 2016 so với năm 2014 chuyn sang năm 2015.

2. Về nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Kịp thời triển khai, thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước v phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thng chính trị, tăng cường phi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyn, các ngành, Mặt trận Tquốc, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tng lp nhân dân, mà nòng ct là lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm gn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Các cơ quan nhà nước, chính quyn các cp, Mặt trận Tổ quốc, các tchức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí, các doanh nghiệp, trường học hằng năm phải có kế hoạch tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm gn với giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân; nắm chắc các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để chủ động phòng ngừa. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật; giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, sinh động. Phát triển cộng tác viên tuyên truyn pháp luật tại cơ sở; tiếp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp luật, hòa giải viên và hệ thng hi, chi hội luật gia, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật khi cần thiết, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội các cp.

- Đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người thực thi công vụ, nhất là người đứng đu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện, kim tra, đôn đc, giám sát việc thực hiện của cp dưới hoặc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mc trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Địa phương nào đ tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp xử lý hiệu quả hoặc ngoài tầm xử lý mà không kịp thời báo cáo cp trên đ htrợ, xử lý thì người đng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

- Nghiên cứu có cơ chế đối thoại giữa thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp với nhân dân trên lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm khi cần thiết.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng vn, tài sản nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ..., để chủ động kiểm soát, phòng ngừa tội phạm tham nhũng.

- Kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chuyên đề, kế hoạch, đề án vcông tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

2.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp; tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hỗ trợ tư pháp và các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tquốc, các tchức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ, toàn diện, kịp thời cơ chế trao đi thông tin; chủ động phòng ngừa, khắc phục các điều kiện và nguyên nhân làm phát sinh, phát trin tội phạm, tệ nạn xã hội. UBND các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan kim sát, xét xử, thi hành án cùng cấp thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, trao đi thông tin và chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Tăng cường phối hp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh thống nhất về thời đim mở đồng loạt các đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm; truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; xóa các tụ đim phức tạp về an ninh, trật tự. Tchức đa dạng các hình thức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; tăng cường kim tra, đôn đốc công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm mọi tố giác và tin báo về tội phạm của công dân, cơ quan, tchức đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, gắn với định hướng nghề, dạy nghề để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt tù. UBND các cấp triển khai toàn diện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm.

- Bảo đảm các trường hp được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá đúng quy định của pháp luật. Tăng cường trách nhiệm quản lý công tác thi hành án hình sự.

- Tập trung mở các đợt cao đim thi hành án dân sự, giảm mạnh số vụ việc và giá trị thi hành án dân sự còn tồn đọng; đôn đốc thi hành án hành chính đúng theo quy định pháp luật.

2.5. Xây dựng và phát trin sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hp, kế hoạch liên tịch, liên ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; xây dng, củng cố và nhân rộng có hiệu quả các mô hình, đin hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ dân phố, khu dân cư tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự gắn với thực hiện các biện pháp nhm đảm bảo các tiêu chí về an ninh, trật tự an toàn xã hội theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức có chất lượng các hoạt động nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm.

2.6. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chng tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quc.

- Các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm ngay từ khâu quy hoạch đến quá trình trin khai thực hiện; đánh giá nghiêm túc các yếu tố tác động đến môi trường và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự. Cộng tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi ngoại của đa phương.

- Thực hin đồng bộ các sách an sinh xã hội, tạo việc làm, hạn chế số người thất nghiệp; tạo môi trường và sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên; tăng cường thực hiện các biện pháp tư vấn sức khỏe, tâm sinh lý đối với người chưa thành niên; phi hp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục (nhà trường - gia đình - xã hội), đchủ động phòng ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng, lôi kéo thực hin các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội.

2.7. Tích cực thực hiện đng bộ các giải pháp kiềm giảm tai nạn giao thông: Tăng cường tun tra, kim tra, nht là trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Xử phạt nghiêm các trường hp vi phạm an toàn giao thông. Ra soát các đim nóng” vtai nạn giao thông mà nguyên nhân từ sự bất hp lý trong thiết kế, chưa lp đặt tín hiệu giao thông, hệ thống đường xuống cấp nặng chưa được duy tu, sửa chữa, để có hướng khắc phục. Quản lý cht chẽ công tác đăng kiểm các phương tiện giao thông và hoạt động vận tải. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông.

2.8. Quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, nhất là việc người Việt Nam sang Camphuchia đánh bạc và tình hình buôn lậu. Tập trung kim giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là địa bàn khu vực biên gii, giáp ranh, trung tâm của tỉnh. Thực hiện tốt tinh thần Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ và Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tưng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Nghiên cứu đu tư, nâng cao chất lượng cơ sở cai nghiện; tổ chức hiệu quả việc cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng.

2.9. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, lực lượng Công an xã, tổ dân phố, tổ dân cư tự quản làm nòng cốt trong phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp có phẩm chất, năng lực, trình độ, sức khỏe đáp ng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảm bảo việc xét duyệt, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp theo đúng quy định. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

- Tiêp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở các xã. Củng cố, xây dng các tdân phố, tổ dân cư tự quản, các tổ chức đoàn thể quần chúng cơ sở với đội ngũ nòng cốt về bảo vệ an ninh trật tự hoạt động có nền nếp, hiệu quả, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tquốc. Nghiên cứu có chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, các ngành có liên quan và các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

2.10. Tăng cường các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Hằng năm, UBND các cấp bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác. Cùng với nguồn kinh phí của Trung ương đầu tư, hằng năm UBND tỉnh nghiên cứu trình HĐND tỉnh có bố trí ngân sách phù hợp đhỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà tạm giữ của Công an cấp huyện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tchức trin khai thực hiện nghị quyết này. Định kỳ hằng năm, trong báo cáo công tác trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lệ cuối năm, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh có lồng ghép báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đnghị y ban Mặt trận Tquốc các cấp và các tchức thành viên tchức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện nghị quyết; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đảm bảo n định tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (th).

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu178/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu178/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Long An

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Long An

         • 11/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực