Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND thông qua đề án Phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND Phân loại đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là đô thị loại V


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ SƠN HẢI, HUYỆN QUỲNH LƯU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/ NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3229/TTr-UBND ngày 25/5/2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án Phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, là đô thị loại V với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí ranh giới, quy mô đô thị:

a) Vị trí ranh giới: Đô thị Sơn Hải bao gồm toàn bộ diện tích xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp xã An Hòa;

- Phía Nam giáp xã Quỳnh Thọ;

- Phía Đông giáp xã Quỳnh Thuận;

- Phía Tây giáp xã Quỳnh Ngọc.

b) Quy mô đô thị:

- Quy mô diện tích tự nhiên là: 241,95 ha

- Dân số: 12.858 người.

- Mật độ dân số: 5.314 người/km2.

2. Chức năng đô thị:

Đô thị Sơn Hải là đơn vị hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao khu vực phía Đông của huyện Quỳnh Lưu có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả cụm xã và huyện Quỳnh Lưu.

3. Kết quả đánh giá 6 tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định 42/2009/ NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ và Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng tại thời điểm phân loại: Tổng số điểm phân loại đạt 76,6/100 điểm, đủ tiêu chuẩn đô thị loại V, cụ thể:

TT

Tiêu chun

Điểm tối đa - tối thiểu

Điểm đạt được năm 2013

1

Chức năng đô thị

15,0 - 10,5

13,1

2

Quy mô dân số toàn đô thị

10,0 - 7,0

9,0

3

Mật độ dân số

5,0 - 3,5

5,0

4

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

5,0 - 3,5

5,0

5

Hệ thống công trình hạ tầng đô thị

55 - 38,2

39,0

6

Kiến trúc cảnh quan đô thị

10,0- 7,0

5,5

 

Cộng

100 - 69,6

76,6

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định hiện hành.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website
http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 178/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/08/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND Phân loại đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là đô thị loại V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND Phân loại đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là đô thị loại V
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 178/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Trần Hồng Châu
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/08/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND Phân loại đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND Phân loại đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

  • 10/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực