Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 31/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 31/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành mức thu Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 12/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Cà Mau (không bao gồm xe lam, ô tô thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng hoá) với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thu lệ phí:

Cơ quan thuế có thẩm quyền thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả người lái) trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Các tổ chức, cá nhân khi được Cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết công việc về lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (theo thiết kế của nhà sản xuất).

3. Mức thu lệ phí:

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 10%/giá trị xe.

4. Quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí:

Lệ phí trước bạ là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí nộp Ngân sách nhà nước 100%.

Tổ chức thu lệ phí trước bạ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thu Lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo nội dung Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. UB MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Võ Thanh Bình
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ