Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND về giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2011/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3

(Ngày 08/12 – 09/12 /2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1717/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về giá các loại đất năm 2012, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số: 1717/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau:

- Bảng giá đất số 1: Giá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

- Bảng giá đất số 2: Giá đất ở tại khu vực ven trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ.

- Bảng giá đất số 3: Giá đất ở tại thành phố Phủ Lý.

- Bảng giá đất số 4: Giá đất ở tại các thị trấn.

- Bảng giá đất số 5: Giá đất ở tại khu vực nông thôn của các huyện.

- Bảng giá đất số 6: Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

 (Giá đất cụ thể các loại đất theo các khu vực có phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khóa XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09/12/2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh)

Bảng giá đất số 1

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THUỘC NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Khu vực các huyện:

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất khu vực

Đồng bằng

Miền núi

1

Đất trồng cây hàng năm;

Đất nuôi trồng thuỷ sản

40.000

21.000

2

Đất trồng cây lâu năm

48.000

25.000

3

Đất rừng sản xuất

 

9.000

 

2. Đất nông nghiệp khu vực miền núi

2.1. Huyện Kim Bảng

STT

Tên xã

Phạm vi, ranh giới khu vực

1

Xã Thanh Sơn

Từ Chân đê 21B vào phía núi

2

Xã Thi Sơn

Từ đường Trạm trộn giáp Ngòi Đồng Sơn trở vào núi

3

Xã Liên Sơn

Từ đập thôn Đồng Sơn trở vào núi

4

Xã Khả Phong

Từ chân đê 74 (Từ công 3 cửa) vào tới nhà ông Nhuận thông Khuyến Công

- Từ đường chắn nước núi thôn Khuyến Công vào phía núi

5

Thị trấn Ba Sao

- Từ Quốc lộ 21A (giáp xã Khả Phong đến Nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc) về phía núi

- Từ ngã tư Liệt sỹ Trung quốc qua trạm bò sữa đến trại giam Nam Hà về phía núi

6

Xã Tượng Lĩnh

Từ đê Hoa đỏ vào núi

7

Xã Tân Sơn

Từ đê bao xóm 10 trở vào núi (ĐH03) đến trại giam Nam Hà

 

2.2. Huyện Thanh Liêm

STT

Tên xã

Phạm vi, ranh giới khu vực

1

Thị trấn Kiện Khê

Từ chân dãy núi đá vào trong rừng

2

Xã Thanh Thuỷ

Từ chân dãy núi đá vào trong rừng

3

Xã Thanh Tân

Từ chân dãy núi đá vào trong rừng

4

Xã Thanh Nghị

Từ thôn Thanh Bồng, Thanh Sơn trở vào trong rừng

5

Xã Thanh Hải

Từ thôn Hải Phú, La Phù trở vào trong rừng

6

Xã Thanh Lưu

Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi

7

Xã Liêm Sơn

Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi

8

Xã Thanh Tâm

Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi

9

Xã Thanh Bình

Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi

10

Xã Thanh Hương

Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi

11

Xã Liêm Cần

Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi

 

3. Khu vực thành phố Phủ Lý:

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất

1

Đất trồng cây hàng năm;

Đất nuôi trồng thuỷ sản

48.000

2

Đất trồng cây lâu năm

57.600

 

Bảng giá đất số 2

GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUỐC LỘ, TỈNH LỘ

I. Trục đường giao thông Quốc lộ:

1. Đường Quốc lộ 1A

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Tên khu vực, ranh giới khu vực giá

Giá đất

I

Huyện Thanh Liêm

 

1

Xã Thanh Tuyền

Đoạn từ giáp địa phận thành phố Phủ Lý đến Đường ĐH01 và đoạn từ nhà ông Tiến (PL12, thửa 123) đến đường N2

5.250

Đoạn từ Đường N2 đến hết Trạm trộn bê tông nhựa

4.590

2

Xã Thanh Hà

Đoạn từ giáp địa phận thành phố Phủ Lý đến đường N2 và đoạn từ đường ĐH01 đến nhà Bà Thuỷ (PL7, thửa 139)

5.250

Đoạn từ đường N2 đến nhà ông Minh (PL12, thửa 12)

4.590

Đoạn từ nhà nhà ông Minh (PL12, thửa 12) và Trạm trộn bê tông nhựa đến giáp xã Thanh Phong

3.500

3

Xã Thanh Phong

Đoạn từ giáp xã Thanh Hà đến giáp xã Thanh Hương

2.400

4

Xã Thanh Hương

Đoạn từ giáp xã Thanh Phong đế Sông Đại Thuỷ Nông

2.400

Đoạn từ Sông Đại Thuỷ Nông đến giáp xã Thanh Nguyên

2.000

5

Xã Thanh Nguyên

Đoạn từ giáp xã Thanh Hương (phía Đông) đến hết thửa (PL3, thửa 251) và (Phía Tây) giáp xã Thanh Nghị

2.400

Đoạn từ (Phía Đông) ngõ giáp nhà Ngoãn (PL3, thửa 251) đến giáp xã Thanh Hải

2.000

6

Xã Thanh Nghị

Đoạn từ giáp xã Thanh Nguyên (Phía Tây) đến nhà bà Lan (PL31, thửa 21)

2.400

Đoạn từ nhà bà Mai (PL31, thửa 22) đến giáp xã Thanh Hải

2.000

7

Xã Thanh Hải

Đoạn từ Cây xăng (PL17, thửa 43) và nhà ông Nghênh (PL17, thửa 78) đến Sông Đáy giáp tỉnh Ninh Bình

2.400

Đoạn từ giáp xã Thanh Nghị và xã Thanh Nguyên đến Cây xăng (PL17, thửa 43) và nhà ông Nghênh (PL17, thửa 78)

2.000

II

Huyện Duy Tiên

 

1

Xã Duy Minh

Khu vực tính giáp ranh: Đoạn từ giáp thị trấn Đồng Văn đến giáp hộ bà Huệ thôn Ngọc Thị (PL 07, thửa 224).

 

Đoạn từ hộ bà Huệ thôn Ngọc Thị (PL 07, thửa 224) đến hết địa giới xã Duy Minh giáp thành phố Hà Nội.

3.000

2

Xã Hoàng Đông

Khu vực giáp ranh với thị trấn Đồng Văn: Đoạn từ giáp thị trấn Đồng Văn đến dốc vào thôn An nhân xã Hoàng Đông

 

Đoạn từ dốc vào thôn An Nhân đến giáp xã Tiên Tân

3.000

3

Xã Tiên Tân

Đoạn từ giáp xã Hoàng Đông đến giáp thành phố Phủ Lý.

3.000

 

2. Đường Quốc lộ 21A

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Tên khu vực, ranh giới khu vực giá

Giá đất

I

Huyện Bình Lục

 

1

Xã Trung Lương

- Khu vực cầu Họ: Đoạn từ cầu Họ đến cổng Uỷ ban nhân dân xã Trung Lương.

- Khu vực Cầu Sắt: Đoạn từ cầu Sắt đến nhà ông Trưởng thôn Đồng Quan (Tờ 23, thửa số 31).

3.000

Khu vực còn lại: Đoạn từ nhà ông Trưởng thôn Đồng Quan (Tờ 23, thửa số 31) đến cổng UBND xã Trung Lương.

1.600

2

Xã Đồn Xá

Đoạn từ giáp huyện Thanh Liêm đến thị trấn Bình Mỹ

1.600

II

Huyện Kim Bảng

 

1

Xã Thanh Sơn

- Đoạn từ đường vào Khu tập thể Trường Cơ Yếu đến giáp xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

3.500

- Đoạn từ đường vào khu tập thể trường cơ Yếu đến ngõ nhà ông Điện (xóm 3)

2.450

- Đoạn từ nhõ nhà ông Điện đến ngõ vào cổng Trường tiểu học A (Ngõ phĩa Bắc)

1.750

- Đoạn từ Trường Tiểu học A đến giáp xã Thi Sơn

1.500

2

Xã Thi Sơn

- Đoạn từ nhà ông Hòa (xóm 6) đến nhà ông An (xóm 7)

3.500

- Đoạn từ nhà ông Nhâm (xóm 6) đến nhà ông Giảng (xóm 4)

- Đoạn từ nhà ông Thắng (xóm 7) đến nhà ông Bích (xóm 10)

2.450

- Đoạn từ nhà ông Lợi (xóm 11) đến nhà ông Nghị (xóm 11)

- Đoạn từ nhà ông Kha (xóm 3) đến nhà ông Thắng (xóm 2)

1.750

- Đoạn từ nhà ông Nghị (xóm 11) đến giáp xã Thanh Sơn

- Đoạn từ nhà ông Thắng (xóm 2) đến cổng vào Chùa Thi

1.500

- Đoạn từ Nhà Văn hóa xóm 1 (Phía tây) đến giáp xã Liêi Sơn

2.000

- Đoạn từ cổng chùa Thi đến Nhà Văn hoá xóm 1

1.400

3

Xã Liên Sơn

- Đoạn từ cầu Đồng Sơn đến Đồi Sẻ (giáp xã Khả Phong).

2.000

4

Xã Khả Phong

- Đoạn từ Đồi Sẻ (giáp xã Liên Sơn) đến Cây xăng Khả Phong.

1.400

- Đoạn từ Cây xăng Khả Phong đến giáp Thị trấn Ba Sao.

1.000

II

Huyện Thanh Liêm

 

1

Xã Liêm Tiết

Đoạn từ giáp thành phố Phủ Lý đến giáp xã Liêm Cần

3.690

2

Xã Liêm Cần

Đoạn từ giáp xã Liêm Tiết đến giáp xã Liêm Phong

3.690

3

Xã Liêm Phong

Đoạn từ giáp xã Liêm Cần đến giáp huyện Bình Lục

2.000

 

3. Đường Quốc lộ 21B (Huyện Kim Bảng)

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Tên khu vực, ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Xã Ngọc Sơn

- Đoạn từ giáp xã Thuỵ Lôi đến nhà ông Trường (Cổng dưới khu TTCN).

3.500

- Đoạn từ nhà ông Trường đến nhà ông Hiển.

2.450

- Đoạn từ nhà ông Hiển đến giáp Thị trấn Quế.

1.500

2

Xã Thụy Lôi

- Đoạn từ giáp xã Ngọc Sơn đến đường rẽ vào thôn Trung Hoà

2.450

- Đoạn từ đường rẽ vào thôn Trung Hoà đến giáp Tân Sơn.

1.750

3

Xã Tân Sơn

- Đoạn từ giáp xã Thuỵ Lôi đến đường rẽ đi xã Lê Hồ.

2.500

- Đoạn từ đường rẽ đi xã Lê Hồ đến chùa Thuỵ Sơn.

1.750

- Đoạn từ chùa Thuỵ Sơn đến giáp Tượng Lĩnh.

1.250

4

Xã Tượng Lĩnh

- Đoạn từ giáp thành phố Hà Nội đến Quốc lộ 38.

2.500

- Đoạn từ Quốc lộ 38 đến nhà ông Sang (thôn Quang Thừa).

1.750

- Đoạn từ nhà ông Sang đến đường rẽ vào UBND xã Tượng Lĩnh.

1.500

- Đoạn từ đường rẽ vào UBND xã Tượng Lĩnh đến giáp xã Tân Sơn

1.500

5

Xã Kim Bình

Đoạn từ giáp thành phố Phủ Lý đến giáp Thị trấn Quế

1.000

 

4. Đường Quốc lộ 38

4.1. Đường Quốc lộ 38 cũ

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Tên khu vực, ranh giới khu vực giá

Giá đất

I

Huyện Duy Tiên

 

1

Xã Chuyên Ngoại

Đoạn từ giáp xã Trác Văn đến hộ ông Bộ thôn Quan Phố (PL12, thửa 4).

3.500

Đoạn từ giáp hộ ông Bộ thôn Quan Phố đến giáp xã Mộc Nam

2.500

2

Xã Châu Giang

Đoạn từ hộ ông Ngân (PL27, thửa 52) đến hộ ông Kế (PL27, thửa 70) hết địa phận xã Châu Giang.

3.500

3

Xã Trác Văn

Đoạn từ hộ bà Hương thôn Lạt Hà (PL1, thửa 48) đến giáp xã Chuyên Ngoại.

3.500

4

Xã Yên Bắc

Khu vực Vưc vòng: Đoạn từ giáp thị trấn Đồng Văn đến Cống I48 (Giáp khu vực chợ Lương)

4.000

Khu vực Chợ Lương: Đoạn từ cống I48 đến đường ĐH05

4.000

Khu vực còn lại (ngoài 2 khu vực trên)

3.000

5

Xã Duy Minh

Đoạn từ giáp hộ bà Chén (PL8, thửa 122) thôn Trịnh đến giáp xã Duy Hải

2.300

Khu vực tính giáp ranh (trên trục QL 38 cũ): Từ hộ ông Phương thôn Trịnh (PL8, thửa 28) đến hộ bà Chén thôn Trịnh (PL 08, thửa 122).

 

6

Xã Duy Hải

Đoạn từ giáp xã Duy Minh đến giáp Huyện Kim Bảng

800

II

Huyện Kim Bảng

 

1

Xã Nhật Tựu

- Đoạn từ giáp xã Duy Minh, huyện Duy Tiên đến nhà ông Hà (giáp xã Đại Cương)

2.500

2

Xã Đại Cương

- Đường từ nhà ông Hà (xóm 7) đến nhà ông Khóm (xóm 7)

1.750

- Đường từ nhà ông Khóm (xóm 7) đến giáp xã Lê Hồ

1.250

3

Xã Lê Hồ

- Đoạn từ lối rẽ đi UBND xã Lê Hồ đế giáp xã Đại Cương

2.000

- Đoạn từ lối rẽ đi UBND xã đến giáp xã Nguyễn Úy

1.400

4

Xã Nguyễn Úy

- Đoạn giáp chợ Chanh: Từ nhà ông Hải đến nhà ông Đa (xóm 4)

2.000

- Đoạn từ nhà bà Hải đế nhà bà Đăng (xóm 5)

- Đoạn từ nhà ông Đảm đến đường rẽ đi UBND xã Nguyễn Úy

1.400

- Đoạn từ đường rẽ đi UBND xã Nguyễn Úy đến nhà ông Kiên (xóm 3)

1.000

- Đoạn từ nhà ông Kiêm (xóm 3) đến giáp xã Tượng Lĩnh

750

5

Xã Tượng Lĩnh

- Đoạn từ giáp Hà Nội đến nhà ông Ngoạn (thôn Phù Đê).

2.500

- Đoạn từ nhà ông Ngoạn đến nhà ông Hiên.

1.750

- Các đoạn khác còn lại

750

 

4.2. Đường Quốc lộ 38 mới

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Tên khu vực, ranh giới khu vực giá

Giá đất

I

Huyện Duy Tiên

 

1

Xã Duy Minh

Đoạn từ giáp thị trấn Đồng Văn giáp xã Duy Hải.

3.000

2

Xã Duy Hải

Đoạn từ giáp xã Duy Minh đến giáp Huyện Kim Bảng

1.500

II

Huyện Kim Bảng

 

1

Xã Nhật Tựu

Đoạn từ giáp giáp huyện Duy Tiên đến giáp xã Đại Cương

2.000

2

Xã Đại Cương

Đoạn từ giáp xã Nhật Tựu đến giáp xã Lê Hồ

2.000

3

Xã Lê Hồ

Đoạn từ giáp xã Đại Cương đến giáp xã Nguyễn Úy

2.000

4

Xã Nguyễn Úy

Đoạn từ giáp xã Lê Hồ đến giáp xã Tượng Lĩnh

2.000

5

Xã Tượng Lĩnh

Đoạn từ giáp xã Nguyễn Úy đến Quốc lộ 21B

2.000

 

II. Trục đường giao thông tỉnh lộ:

1. Đường tỉnh lộ tại huyện Kim Bảng

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên khu vực, vị trí

Ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Đường ĐT 494B

 

 

 

Xã Thanh Sơn

- Đoạn từ Quôc lộ 21A đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh

3.500

- Đoạn từ trụ sở Hội chữ thập đỏ tỉnh đến Nhà văn hoá xã

2.450

- Đoạn từ Nhà văn hóa xã đến đường vào thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn

1.300

- Đoạn từ đường rẽ đi Phù Thuỵ đến đường ĐT 494 (Ngã ba đoạn Nhà máy Xi măng Bút Sơn)

910

2

Đường ĐT 494

 

 

2.1

Xã Thi Sơn

- Đoạn từ Quốc lộ 21A đến hết Nhà máy gach Tuynen

1.300

- Đoạn từ nhà máy gạch Tuynen đến Liên Sơn

910

- Đoạn từ xã Thi Sơn đến đường ĐT 494B (Ngã ba đoạn Nhà máy Xi măng Bút Sơn)

600

2.2

Xã Liên Sơn

Đoạn từ giáp xã Thi Sơn đến giáp xã Thanh Sơn

650

2.3

Xã Thanh Sơn

- Đoạn từ Trường Tiểu học B đến Công ty Hồng Hà

1.300

- Đoạn từ giáp xã Liên Sơn đến đường ĐT494B

650

- Đoạn từ Công ty Hồng Hà đến hết địa phận xã Thanh Sơn

- Đoạn từ Trường Tiểu học B đến đường ĐT 494B

910

3

Đường ĐT 498

 

 

3.1

Xã Nhật Tựu

Đoạn từ Quốc lộ 38 đến giáp xã Nhật Tân

1.300

3.2

Xã Nhật Tân

- Đoạn từ nhà ông Đức đến Chợ Chiều

- Đoạn từ lối rẽ đi UBND xã Nhật Tân đến nhà ông Vấn.

5.000

- Đoạn từ nhà ông Vấn đến giáp xã Nhật Tựu

- Đoạn từ lối rẽ đi UBND xã Nhật Tân đến giáp Đồng Hoá.

3.500

3.3

Xã Đồng Hóa

- Đoạn từ cầu Đồng Hoá đến Trạm y tế.

2.000

- Đoạn từ Trạm y tế đến nhà ông Vân.

1.400

- Đoạn từ cầu Đồng Hoá đến giáp xã Nhật Tân

- Đoạn từ nhà ông Vân đến kênh PK25 giáp xã Ngọc Sơn

1.000

3.4

Xã Thụy Lôi

- Đoạn từ cầu Khả Phong đến UBND xã Thuỵ Lôi.

2.000

- Đoạn từ Trạm điện đến giáp xã Ngọc Sơn

2.450

- Đoạn từ UBND xã Thuỵ Lôi đến giáp xã Ngọc Sơn.

1.400

3.5

Xã Ngọc Sơn

Đoạn từ kênh PK25 đến giáp nhà ông Trích (xóm 3, Mã Não)

3.500

3.6

Xã Khả Phong

- Đoạn từ cầu Khả Phong đến đường rẽ đi UBND xã Khả Phong.

2.000

- Đoạn từ đường rẽ đi UBND xã đến Trạm bơm Khả Phong.

1.400

- Đoạn từ trạm bơm đến Cống 3 cửa.

1.000

4

Đường ĐT 498B

 

 

4.1

Xã Nhật Tựu

- Đoạn từ Quốc lộ 38 đến đường vào Chùa Văn Bối

1.300

- Đoạn từ đường vào chùa Văn Bối đến Cầu Kênh (giáp xã Nhật Tân)

910

4.2

Xã Nhật Tân

- Đoạn từ nhà ông Nguyễn đến Nghĩa trang liệt sỹ.

5.000

- Đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến giáp xã Nhật Tựu

- Đoạn từ nhà ông Nguyễn đến lối rẽ đi Hoàng Tây

3.500

- Đoạn từ đường rẽ đi Hoàng Tây đến Văn Xá.

2.500

4.3

Xã Văn Xá

Đoạn từ giáp xã Nhật Tân đến giáp thị trấn Quế

1.300

4.4

Xã Kim Bình

Đoạn từ Quốc lộ 21B đến giáp Thị trấn Quế

910

 

2. Đường tỉnh lộ tại huyện Thanh Liêm

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Đường ĐT 495

 

 

1.1

Xã Thanh Hà

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Thanh Bình

2.000

1.2

Xã Thanh Bình

Đoạn từ giáp xã Thanh Hà đến giáp xã Thanh Lưu

1.430

1.3

Xã Thanh Lưu

Đoạn từ giáp xã Thanh Bình qua Cầu Nga đến giáp xã Liêm Thuận

1.430

1.4

Xã Liêm Thuận

Đoạn từ giáp xã Thanh Lưu đến giáp xã Liêm Túc

1.430

1.5

Xã Liêm Túc

Đoạn từ giáp xã Liêm Thuận quan UBND xã đến giáp xã Liêm Sơn

1.430

1.6

Xã Liêm Sơn

Đoạn từ giáp xã Liêm Thuận đến giáp xã Thanh Tâm

1.430

1.7

Xã Thanh Tâm

Đoạn từ giáp xã Liêm Sơn đến ngã ba Sở (UBND xã)

1.430

2

Đường ĐT 495B

 

 

2.1

Xã Thanh Nguyên

Đoạn từ Quốc lộ 1A (Phố Cà) đến giáp xã Thanh Tâm

2.000

2.2

Xã Thanh Tâm

Đoạn từ giáp xã Thanh Nguyên đến Trụ sở UBND xã

2.000

Đoạn còn lại

1.450

2.3

Xã Thanh Nghị

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến Nhà máy gạch Tuynel

2.000

Đoạn còn lại

1.450

3

Đường ĐT 491

 

 

 

Xã Liêm Tuyền

Đoạn từ giáp thành phố Phủ Lý đến hết xã Liêm Tuyền

3.500

4

Đường Phân lũ

 

 

 

Xã Thanh Tuyền

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp thị trấn Kiện Khê

2.000

5

Đường N2 (Đường vành đai)

 

 

5.1

Xã Thanh Hà

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp thành phố Phủ Lý

2.000

5.2

Xã Liêm Tiết

Đoạn từ Quốc lộ 21A đến giáp thành phố Phủ Lý

2.000

6

Đường chắn nước núi

 

 

6.1

Xã Thanh Thủy

Từ giáp thị trấn Kiện Khê đến hết địa phận thôn Hiếu Hạ xã Thanh Hải

1.000

6.2

Xã Thanh Tân

6.3

Xã Thanh Nghị

6.4

Xã Thanh Hải

7

Đường ĐT 9028

Từ giáp thị trấn Kiện Khê đến hết Nhà máy xử lý rác của Thành phố Phủ Lý.

1.000

 

3. Đường tỉnh lộ tại huyện Duy Tiên

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên khu vực

Ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Đường ĐT 493

 

 

1.1

Xã Yên Bắc

Đoạn từ Đầu tuyến đường giáp thị trấn Hoà Mạc đến giáp với Yên Nam

1.800

1.2

Xã Yên Nam

- Đoạn từ giáp xã Yên Bắc đến hộ ông Doanh (PL 2 thửa 96).

- Đoạn từ giáp Cống I 4-12 đến giáp xã Đọi Sơn

1.800

- Đoạn từ giáp hộ ông Doanh (PL 2 thửa 96) đến Cống I4-12.

1.500

1.3

Xã Đọi Sơn

Đoạn từ giáp xã Yên Nam đến hộ ông Khoa (PL8, thửa 265) thôn Đọi Lĩnh.

1.300

Đoạn từ hộ ông Khoa (PL8, thửa 265) thôn Đọi Lĩnh đến giáp xã Châu Sơn

1.000

1.4

Xã Tiên Hải

Đoạn từ giáp xã Lam Hạ đến giáp xã Châu Sơn

800

1.5

Xã Châu Sơn

- Đoạn từ giáp xã Đọi Sơn đến Cầu Câu Tử.

- Đoạn từ Cầu Câu Tử đến giáp xã Tiên Hải)

1.000

Đoạn từ hộ ông Kiệm (PL 9, thửa 113) thôn Câu tử đến hộ ông Tiến (PL 9, thửa 211) thôn Thọ Cầu.

800

2

Đường ĐT 492

 

 

 

Xã Yên Nam

Đoạn từ Cống Ba Đa đến giáp huyện Lý Nhân

1.500

 

4. Đường tỉnh lộ tại huyện Bình Lục

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên xã

Ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Đường ĐT 496

 

 

1.1

Xã Tràng An

Đoạn từ dốc Mỹ đến cổng trường cấp 2 xã Tràng An

1.600

 

 

Đoạn từ cổng trường cấp 2 đến hết địa phận xã Tràng An tiếp giáp xã Đồng Du

1.050

1.2

Xã Đồng Du

- Đoạn từ giáp Tràng An theo hướng xuống cầu An Bài đến nhà Ông Nguyễn Văn Sở xóm Giếng Bóng.

- Đoạn từ nhà ông Ngô Kim Hài thôn Bình theo hướng Đông bắc đến cầu An Bài.

1.600

 

 

- Đoạn từ thửa giáp nhà ông Nguyễn Văn Sở xóm giếng Bóng đi theo hướng đông đến dốc Bình cạnh nhà ông Ngô Kim Hài.

1.050

1.3

Xã Hưng Công

- Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tuý xóm 6 (thửa 14 tờ 15 đến cửa trường tiểu học Cổ Viễn.

- Đoạn từ nhà ông Ngô Minh Tâm xóm 6 (thửa 8, tờ 14) đến nhà ông Ngô Văn Thuân xóm 6 (thửa 151 tờ 14).

1.600

 

 

- Đoạn từ trường tiểu học thôn Cổ Viễn đến nhà ông Nguyễn Bá Chè đầu cầu An Bài (tiếp giáp Đồng Du);

- Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tuỵ xóm 6 (thửa 16 tờ 15) đến nhà ông Lã Văn Minh xóm 6 (thửa 116 tờ 15);

- Đoạn đến hết nhà ông Thuân (thửa 8 tờ 14) đến trạm bơm xã Ngọc Lũ.

1.050

1.4

Xã Ngọc Lũ

- Đoạn từ dốc trại màu (nhà bà Huệ đôị 11 đến hết nhà bà Dần đội 11).

1.600

 

 

- Đoạn từ giáp địa phận Hưng Công đến dốc Trại màu và từ nhà ông Giảng đội 11 đến nhà ông Mưu đội 10.

1.050

 

 

- Đoạn từ nhà ông Nội đội 10 đến giáp xã Bồ Đề.

700

1.5

Xã Bồ Đề

- Đoạn từ nhà ụng Đào Ngọc Nghị theo hướng tây qua cổng trụ sở UBND xã qua trạm đa khoa đến nhà ông Chu Văn Trường thôn 7.

1.600

 

 

- Đoạn từ nhà ông Trần Trọng Bính theo hướng Tây đến giáp xã Ngọc Lũ.

- Đoạn từ nhà ông Đào Ngọc Hộ đến nhà ông Trần Huy Hồng.

1.050

 

 

- Đoạn từ nhà ông Trương Đình Tuyên đến giáp xã An Ninh.

700

1.6

Xã An Ninh

- Đoạn từ nhà văn hoá thôn 1 thửa 166 - phụ lục 09 đến nhà ông Chướng thôn 4 thửa 01- phụ luc11.

1.600

 

 

- Đoạn tiếp giáp từ nhà ông Chướng thôn 4 đến nhà ông Hưu thôn 8.

- Đoạn tiếp giáp từ nhà văn hoá thôn 1 đến nhà Ông Tuyển (giáp Bồ Đề).

1.050

2

Đường ĐT 497

 

 

2.1

Xã Tràng An

Đoạn từ Dốc Mỹ chạy hết địa phận xã Trịnh Xá.

1.600

2.2

Xã Đồn Xá

- Đoạn từ ranh giới giáp xã An Mỹ đến lối rẽ vào thôn Hoà Mục.

1.600

 

 

- Đoạn từ lối rẽ vào thôn Hoà Mục đến giáp ranh giới xã Trịnh Xá.

1.050

2.3

Xã An Mỹ

- Đoạn từ cầu An Thái tiếp giáp thị trấn Bình Mỹ đến nhà ông Nguyễn Công Khang.

1.600

 

 

- Đoạn từ giáp xã Đồn Xá đến ngã ba đường ra Ga.

- Đoạn từ cầu phía bắc nhà ông Nguyễn Văn Hoàn đến đường rẽ thôn An Thái

1.050

2.4

Xã Mỹ Thọ

- Đoạn giáp địa phận thị trấn Bình Mỹ từ nhà ông Lập đến đường ra Chiều Thọ nhà ông Kiều.

1.600

 

 

- Đoạn từ đất nhà ông Kiều đến cống Ngầm hết địa phận xã Mỹ Thọ

1.050

2.5

Xã La Sơn

- Đoạn từ xã Mỹ Thọ chạy đến giáp xã Tiêu Động

1.600

2.6

Xã Tiêu Động

- Đoạn từ S16 đến đường trục thôn Đỗ Khê. (Đối với các hộ nằm bên tây đường 497 áp dụng vị trí 1 với những hộ đã làm sân bê tông qua máng nối trực tiếp ra đường còn lại áp dụng vị trí 2)

1.600

 

 

- Đoạn còn lại giáp xã La Sơn và xã An Lão. (Đối với các hộ nằm bên tây đường 497 áp dụng vị trí 1 với những hộ đã làm sân bê tông nối trực tiếp ra đường còn lại áp dụng vị trí 2)

1.050

2.7

Xã An Lão

- Đoạn từ đường vào chùa Đô Hai đến cây đa Dinh giáp nhà ông Quyền tờ 34 thửa 167.

1.600

 

 

- Đoạn từ đường vào chùa đến sông S20 nam Thứ Nhất

- Đoạn từ cây đa Dinh giáp nhà ông Quyền tờ bản đồ 34 thửa 167 đến đường bắc làng Vĩnh Tứ đi Mỹ Đô

1.050

 

 

- Đoạn từ sông S20 nam làng Thứ Nhất đến giáp Tiêu Động.

- Đoạn từ Bắc làng Vĩnh Tứ đường đi Mỹ Đô đến cầu Vĩnh Tứ giáp Yên Lợi huyện Ý Yên.

700

3

Đường ĐT 491

 

 

3.1

Xã Bình Nghĩa

- Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh Trụ đến nhà hàng Liêm Minh

1.600

 

 

- Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Lào (Tờ 32, thửa số 31) đến đường vào cây thánh giá xóm 9 Cát lại (Nhà bà Nguyễn Thị Hằng tờ số 28, thửa số 267)

1.050

 

 

- Đoạn từ nhà ông Vương Văn Hồng (Tờ 31, thửa số 232) đến giáp xã Tràng An

700

3.2

Xã Đinh Xá

Đoạn từ giáp xã Liêm Tuyền đến hết xã Đinh Xá giáp xã Tràng An

1.600

3.3

Xã Tràng An

Đoạn từ giáp xã Đinh Xá đến giáp xã Bình Nghĩa

1.600

4

Đường Đê hữu Sông Sắt

Từ trạm bơm Đồng Du chạy đến hết địa phận xã An Lão (qua địa phận xã Đồng Du: Bối Cầu, An Mỹ, An Đổ, Tiêu Động, An Lão).

370

 

5. Đường tỉnh lộ tại huyện Lý Nhân

ĐVT: 1000đ/m2

STT

Tên đường, tên khu vực, vị trí

Ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Đường ĐT 491

 

 

1.1

Xã Đồng Lý

Từ ngã tư gốc gạo đôi (thuộc tờ số 9 thửa 5 và thửa 75) đến ngõ ông Mỳ (thuộc tờ số 7 thửa 145 và thửa 210).

3.000

 

 

Từ ngõ ông Mỳ xóm 6 (thuộc tờ số 7 thửa 136 và thửa 122) đến hết khu dân cư xã Đồng Lý (thuộc tờ số 6 thửa 239 và thửa 243).

1.800

1.2

Xã Đức Lý

Từ giáp xã Đồng Lý (thuộc tờ số 34 thửa 96 và thửa 53) đến giáp xã Bắc Lý (thuộc tờ 30 thửa 85).

1.300

1.3

Xã Bắc Lý

Từ giáp xã Đức Lý (thuộc tờ số 33 thửa 22) đến hết địa phận phòng khám đa khoa cũ (thuộc tờ số 35 thửa 13 và thửa 12).

1.300

 

 

Từ phòng khám Đa khoa cũ (thuộc tờ số 36 thửa 28) đến giáp xã Nhân Hưng (thuộc tờ số 27 thửa 13).

910

1.4

Xã Nhân Đạo

Từ giáp xã Nhân Hưng (thuộc tờ số 11 thửa 187, 219) đến thôn Đồng Nhân (thuộc tờ số 12 thửa 123 và thửa 192).

1.300

 

 

Từ thôn Đông Nhân (thuộc tờ số 12 thửa 193) đến dốc điếm tổng (thuộc tờ số 15 thửa 148 và thửa 152).

600

1.5

Xã Nhân Hưng

Từ giáp xã Bắc Lý (thuộc tờ số 3 thửa 1 và thửa 177) đến giáp xã Nhân Đạo (thuộc tờ số 5 thửa 16 và tờ số 3 thửa 204).

1.300

2

Đường ĐT 492

 

 

2.1

Xã Đồng Lý

Từ Ngã tư gốc gạo đôi (thuộc tờ số 9 thửa 74 và thửa 21) đến máng Đại Dương (thuộc tờ số 14 thửa 9 và thửa 10).

3.000

 

 

Từ máng Đại Dương (thuộc tờ số 14 thửa 45 và thửa 48) đến hết khu dân cư xã Đồng Lý (thuộc tờ số 14 thửa 203 và thửa 113).

1.800

 

 

Đường Trần Nhân Tông: Từ giáp thị trấn Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 1 thửa 29) đến giáp xã Đức Lý (thuộc tờ số 1 thửa 31).

3.900

2.2

Xã Hợp Lý

Từ đập Phúc (thuộc tờ số 15 thửa 132 và thửa 123) đến UBND xã (thuộc tờ số 7 thửa 151 và thửa 15).

1.300

 

 

Từ Thượng Châu (thuộc tờ số 7 thửa 148 và thửa 18) đến nghĩa trang Phúc Thượng (thuộc tờ số 8 thửa 141 và thửa 40).

910

 

 

Từ Nghĩa trang Phúc Thượng (thuộc tờ số 8 thửa số 58 và tờ 5 thửa số 6) đến giáp xã Chính Lý (thuộc tờ 6 thửa số 14 và tờ số 9 thửa số 15).

600

2.3

Xã Chính Lý

Từ ngã ba chợ Tre cũ (thuộc tờ số 16 thửa 122) đến ngã tư chùa Dũng Kim (thuộc tờ số 8 thửa 99 và 75).

1.300

 

 

Từ ngã tư chùa Dũng Kim (thuộc tờ số 8 thửa 100 và thửa 74) đến đầu xóm 8 (thuộc tờ số 10 thửa 5 và 6).

910

 

 

Từ đầu xóm 8 (thuộc tờ số 10 thửa 4 và thửa 7) đến cống Hợp Lý (thuộc tờ 10 thửa 181).

600

2.4

Xã Công Lý

Từ xã Đức Lý (thuộc tờ số 27 thửa 1) đến cửa UBND xã (thuộc tờ số 10 thửa 96 và thửa 125).

1.300

 

 

Từ cửa UBND (thuộc tờ số 10 thửa 57 và thửa 64) đến giáp xã Chính Lý (thuộc tờ số 1 thửa 18 và thửa 66).

910

2.5

Xã Đức Lý

Từ giáp địa giới xã Công Lý (thuộc tờ số 21 thửa số 82) đến giáp thị trấn Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 22 thửa 114).

1.300

2.6

Xã Nhân Khang

Giáp địa giới hành chính xã Đồng Lý (thuộc tờ số 14 thửa 1; tờ số 13 thửa 1) đến xã Nhân Chính (thuộc tờ số 15 thửa 85; tờ số 18 thửa 13).

1.300

2.7

Xã Nhân Chính

Từ giáp xã Nhân Khang (thuộc tờ số 4 thửa 7 và và tờ số 2 thửa 15) đến giáp xã Nhân Nghĩa (thuộc tờ số 24 thửa 98)

910

2.8

Xã Nhân Nghĩa

Từ giáp xã Nhân Bình (Tờ 29, thửa 36) đến chùa Đông Quan (Tờ 19, thửa 58).

1.300

 

 

Từ giáp chùa Đông Quan (thuộc tờ số 19 thửa 82) đến giáp xã Nhân Chính (Tờ 23, thửa 1 và tờ 10, thửa 19).

910

2.9

Xã Nhân Bình

Từ giáp xã Nhân Nghĩa (thuộc tờ số 17 thửa 96) đến giáp xã Xuân Khê (Tờ 23, thửa 28 và thửa 7).

910

2.10

Xã Xuân Khê

Từ sau chùa (thuộc tờ số 14 thửa 256 và tờ số 14 thửa 60) đến chợ vùa (Tờ 12, thửa 6, thửa 19 và thửa 17).

910

2.11

Xã Tiến Thắng

Từ giáp xã Nhân Mỹ (Tờ 7, thửa 6) đến giáp xã Hòa Hậu (Tờ 31, thửa 66 và thửa 67).

910

2.12

Xã Nhân Mỹ

Từ Cống Vùa xã Xuân Khê (Thuộc tờ số 27 thửa 19 và thửa 36 đến tiếp giáp với xã Tiến Thắng (Tờ 37, thửa 87 và tờ 39, thửa 44).

910

2.13

Xã Hòa Hậu

Tiếp giáp từ xã Tiến Thắng (Thuộc tờ số 33 thửa 1 và thửa 8) đến đoạn đấu nối với đê Sông Hồng (Tờ 24, thửa 271 và thửa 401).

1.300

Mức giá quy định nêu trên cho các đoạn đường Quốc lộ, tỉnh lộ tại mục I, II áp dụng cho vị trí 1 các vị trí tiếp theo xác định theo hệ số so với vị trí 1; hệ số điều chỉnh các vị trí như sau:

Vị trí 1: Hệ số 1; Vị trí 2: Hệ số: 0,7; Vị trí 3: Hệ số: 0,5; Vị trí 4: Hệ số: 0,3.

Bảng giá đất số 3

GIÁ ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

I. Khu vực các đường, phố:

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên đường, ranh giới khu vực giá

Giá đất

I

Các tuyến đường phố

 

1

Đường Lê Hoàn (Quốc lộ 1A)

 

 

- Đoạn từ Cầu Phủ Lý đến Ngã ba Hồng Phú cũ (Điểm giao đường sắt và đường bộ)

12.000

 

- Đoạn từ Ngã ba Hồng Phú cũ đến đường phố Nguyễn Thị Định

9.000

 

- Đoạn từ đường phố Nguyễn Thị Định đến ngã ba Đọ Xá

7.000

 

- Đoạn từ Ngã ba Đọ xá đến hết thành phố giáp huyện Thanh Liêm

5.000

 

- Đoạn từ Cầu Hồng Phú đến Cầu Phủ Lý cũ

12.000

 

- Đoạn từ Cầu Phủ Lý đến đường Nguyễn Trí Thanh (lối rẽ vào UBND xã Lam Hạ)

9.000

 

- Đoạn từ đường Nguyễn Trí Thanh đến cống Ba Đa

7.000

 

- Đoạn từ lối rẽ vào Cống Ba Đa đến hết thành phố giáp huyện Duy Tiên

5.000

2

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường ĐT 493)

 

 

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến bệnh viện Đa khoa thành phố

3.000

 

- Đoạn từ bệnh viện đa khoa Thành phố đến hết địa phận xã Lam Hạ

2.000

3

Đường bờ kè sông Châu Giang

 

 

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến đường phố Võ Thị Sáu

3.000

 

- Đoạn từ đường phố Võ Thị Sáu đến hết địa phận thành phố

2.000

4

Đường Lê Lợi

 

 

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến đường Châu Cầu

12.000

 

- Đoạn từ đường Châu Cầu đến đường Trường Chinh

9.000

 

- Đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Biên Hoà

7.000

 

- Đoạn từ đường Biên Hoà đến đường Quy Lưu

6.000

 

- Đoạn từ đường Quy Lưu đến đường Trần Hưng Đạo

7.000

5

Đường Biên Hòa

 

 

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến đường Nguyễn Văn Trỗi

12.000

 

- Đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Châu Cầu

13.000

 

- Đoạn từ đường Châu Cầu đến đường Lê Công Thanh

11.500

 

- Đoạn từ đường Lê Công Thanh đến đường Lê Lợi

9.500

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến hết kè đê Nam Châu Giang

6.500

6

Đường Quy Lưu

 

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Lê Công Thanh

9.000

 

- Đoạn từ đường Lê Công Thanh đến đường Nguyễn Văn Trỗi

8.000

 

- Đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Trần Thị Phúc

7.000

7

Đường Nguyễn Viết Xuân

 

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Lê Công Thanh

10.000

 

- Đoạn từ đường Lê Công Thanh đến đường Trường Chinh

9.000

 

- Đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Trỗi

7.000

8

Đường Trần Thị Phúc

 

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Biên Hoà

6.000

 

- Đoạn từ đường Biên Hoà đến đường Quy Lưu

5.000

 

- Đoạn từ đường Quy Lưu đến đến ngã ba Hồng Phú cũ

4.500

 

- Đoạn từ ngã ba Hồng Phú cũ đến đường Đinh Tiên Hoàng

6.000

 

- Đoạn từ ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng đến hết đường Trần Thị Phúc

5.500

9

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

- Đoạn từ Trần Thị Phúc đến đường Lê Lợi (Ngã ba)

9.000

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường vào UBND xã Liêm Chính

6.000

 

- Đoạn từ đường vào UBND xã Liêm Chính đến hết địa phận thành phố

4.000

10

Đường Đinh Tiên Hoàng

 

 

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng và Trần Thị Phúc

6.000

 

- Đoạn từ ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng và đường Trần Thị Phúc đến đường vào Trường Cao đẳng thuỷ lợi Bắc Bộ

5.000

 

- Đoạn từ đường vào Trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ đến hết địa phận thành phố

4.000

11

Đường Lê Duẩn: Đường N6 khu đô thị Liêm Chính

 

 

- Đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường D4

8.000

 

- Đoạn từ đường D4 đến hết địa phận thành phố

6.000

12

Đường Nguyễn Văn Trỗi

 

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Biên Hoà

13.000

 

- Đoạn từ đường Biên Hoà đến đường Quy Lưu

12.000

 

- Đoạn từ đường Quy Lưu đến trụ sở UBND phường Hai Bà Trưng

9.000

 

- Đoạn từ trụ sở UBND phường Hai Bà Trưng đến đường Trần Thị Phúc

6.000

13

Đường Trường Chinh

 

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Biên Hoà

10.000

 

- Đoạn từ đường Biên Hoà đến đường Quy Lưu

11.000

 

- Đoạn từ đường Quy Lưu đến đường Nguyễn Viết Xuân

10.500

 

- Đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Trần Thị Phúc

11.000

14

Đường Châu Cầu (Từ đường Lê Lợi đến đường Quy Lưu)

8.000

15

Đường quanh hồ Chùa Bầu: Đường xung quanh ven hồ Chùa Bầu

5.000

16

Đường Lê Công Thanh

 

 

- Đoạn từ đường Biên Hoà đến đường Trần Hưng Đạo

12.000

 

- Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Biên Hoà

8.000

 

- Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Đinh Tiên Hoàng

8.000

 

- Đoạn từ đầu Cầu Châu Giang (phía Lam Hạ) đến đường D1 (Khu đô thị Bắc Châu Giang)

5.500

17

Đường 3 tháng 7 (đường D2): Từ đường phố Trương Công Giai đến phố Trương Minh Lượng (Đường N1 đến đường N5)

3.000

18

Đường Nguyễn Đức Cảnh (Đường D1): Từ phố Trương Công Giai đến khu dân cư thôn Thượng Tổ 2

3.000

19

Đường Lê Thánh Tông (Quốc lộ 21B): Từ đường Lê Hoàn đến giáp huyện Kim Bảng

3.500

20

Đường Ngô Quyền

 

 

- Đoạn từ Cầu Hồng Phú đến Cống Xì Dầu

5.500

 

- Đoạn từ Cống Xì Dầu đến đường Lê Hoàn

4.000

21

Đường Trần Phú: Từ Bưu điện tỉnh đến đường Lê Hoàn

12.000

22

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

- Đoạn từ ngã ba Cầu Hồng Phú đến đường 24 tháng 8 (nhà hàng Ngọc Sơn)

8.000

 

- Đoạn từ đường 24 tháng 8 đến đường Ngô Gia Tự

6.000

 

- Đoạn từ ngã ba Cầu Hồng Phú đến đường Lê Chân

6.000

 

- Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến hết địa phận thành phố Phủ Lý

4.000

23

Đường Lý Thái Tổ

 

 

- Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến phố Trần Văn Chuông

7.000

 

- Đoạn từ phố Trần Văn Chuông đến đường Lê Chân

5.500

 

- Đoạn từ đường Lê Chân đến đường Đinh Công Tráng

4.000

24

Đường 24 tháng 8

 

 

- Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến phố Đề Yêm

5.000

 

- Đoạn từ phố Đề Yêm đến hết đoạn giao với khu dân cư cũ

3.500

25

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

- Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến phố Trần Văn Chuông

5.000

 

- Đoạn từ phố Trần Văn Chuông đến đường Lê Chân

3.500

26

Đường Ngô Gia Tự (Đường vành đai nhánh N5): Từ đường Lê Chân đến đường Lý Thường Kiệt

5.500

27

Đường Lê Chân

 

 

- Đoạn từ Cầu Châu Sơn đến đường Lý Thái Tổ

6.000

 

- Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến lối rẽ vào Nghĩa trang thành phố Phủ Lý

5.000

 

- Đoạn từ lối rẽ vào Nghĩa trang thành phố đến hết địa bàn thành phố Phủ Lý (giáp xã Thanh Sơn)

4.000

28

Đường Đinh Công Tráng

 

 

- Đoạn từ đường Lê Chân đến phố Trần Bình Trọng

5.000

 

- Đoạn từ phố Trần Bình Trọng đến UBND xã Châu Sơn (mới)

3.000

 

- Đoạn từ UBND xã Châu Sơn (mới) đến hết địa phận thành phố Phủ Lý

2.500

II

Các tuyến phố và ngõ

 

1

Phố Hàng Chuối: Từ đường Lê Lợi đến đường Biên Hoà

5.000

2

Phố Kim Đồng: Từ đường Châu Cầu đến đường Trường Chinh

5.000

3

Phố Phạm Tất Đắc: Từ đường Trường Chinh đến đường Lê Công Thanh

5.000

4

Phố Tân Khai: Từ đường Trường Chinh đến đường Lê Công Thanh và từ đường Lê Công Thanh đến đường Quy Lưu

6.000

5

Phố Trần Tử Bình: Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Trường Chinh

5.000

6

Phố Phạm Ngọc Thạch: Từ đường Trường Chinh đến đường Lê Lợi

6.000

7

Phố Lý Tự Trọng: Từ đường đê bao mễ đến đường Nguyễn Viết Xuân

6.000

8

Phố Võ Thị Sáu: Từ đường đê bao mễ đến đường Trần Hưng Đạo

5.000

9

Phố Bùi Dị: Từ đường Trường Chinh đến đường Trần Hưng Đạo

9.000

10

Phố Trần Khát Chân: Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Hồ Xuân Hương

6.000

11

Đường cổng phụ khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo: Từ phố Phạm Ngũ Lão đến phố Trần Khát Trân

6.000

12

Phố Phạm Ngũ Lão: Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Yết Kiêu

5.000

13

Phố Nguyễn Quốc Hiệu: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Duẩn

7.000

14

Phố Hồ Xuân Hương: Đường quanh hồ trong khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo

6.000

15

Phố Yết Kiêu: Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường D4 khu Nam Trần Hưng Đạo

5.000

16

Phố Dã Tượng: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường N11

6.000

17

Phố Nguyễn Phúc Lai: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Duẩn

6.000

18

Phố Lương Văn Đài: Từ phố Nguyễn Phúc Lai đến phố Tô Hiệu

5.000

19

Phố Tô Hiệu: Từ Trần Hưng Đạo đến khu dân cư cũ xã Liêm Chung

4.000

20

Phố Trương Công Giai: Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Phố Nguyễn Thị Định

3.500

21

Phố Lê Thị Hồng Gấm: Từ Phố Lý Trần Thản đến Phố Trần Nguyên Hãn

3.000

22

Phố Tô Vĩnh Diện: Từ phố Lý Trần Thản đến Phố Trần Nguyên Hãn

3.000

23

Phố Trương Minh Lượng: Từ Phố Lý Trần Thản đến Phố Trần Nguyên Hãn

3.000

24

Phố Nguyễn Thị Định: Từ đường Đinh Tiên Hoàng (Bưu điện Thanh Châu) đến đường Lê Hoàn

5.000

25

Phố Trần Nguyên Hãn: Từ Phố Trương Công Giai đến Phố Nguyễn Thị Định

3.000

26

Phố Phan Trọng Tuệ: Từ Phố Trương Công Giai đến Phố Nguyễn Thị Định

3.000

27

Phố Đặng Việt Châu: Từ Phố Trương Công Giai đến Phố Nguyễn Thị Định

3.000

28

Phố Lý Trần Thản: Từ Phố Trương Công Giai đến Phố Nguyễn Thị Định

3.000

29

Phố Phan Huy Chú: Từ đường Lê Hoàn đến đường Ngô Quyền

4.500

30

Phố Mạc Đĩnh Chi: Từ đường Lê Hoàn đến đường Ngô Quyền

4.500

31

Phố Nguyễn Thiện: Từ đường Trần Phú đến đường Ngô Quyền

6.000

32

Phố Đề Yêm: Từ đường Lý Thái Tổ đến đường Ngô Gia Tự

6.000

33

Phố Võ Văn Tần (Đường đôi trước cửa ký tức xá Trường Cao đẳng sư phạm): Từ đường nhánh phía Nam hồ Vân Sơn đến đường Trần Văn Chuông kéo dài

5.000

34

Phố Tống Văn Trân: Từ đường Lý Thái Tổ đến đường Lê Chân

3.500

35

Phố Ngô Gia Khảm (KĐT Tây đáy): Từ cầu Hồng Phú đến cầu Châu Sơn

5.500

36

Phố Trần Văn Chuông: Từ đường Lý Thường Kiệt đến Trường THPT Phủ Lý A

5.000

37

Phố Lý Công Bình: Từ phố Tống Văn Trân đến ngõ dân cư

5.000

38

Phố Nguyễn Hữu Tiến: Từ đường Lý Thái Tổ đến hết Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

5.000

39

Phố Trần Quang Khải: Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Lý Thái Tổ

4.000

40

Phố Trần Nhật Duật: Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Lý Thái Tổ

5.000

41

Phố Nguyễn Duy Huân: Từ đường D5 đến đường Đinh Công Tráng

3.000

42

Phố Cù Chính Lan: Từ đường Lê Chân đến đường Đinh Công Tráng

4.000

43

Phố Đặng Quốc Kiêu: Từ Phố Nguyễn Duy Huân đến Phố Trần Đăng Ninh

3.000

44

Phố Dương Văn Nội: Từ đường D5 đến đường Lý Thái Tổ

3.000

45

Phố Nguyễn Đức Quý: Từ đường D5 đến đường Lý Thái Tổ

3.000

46

Phố Trần Đăng Ninh: Từ đường Lê Chân đên đường D5

3.000

47

Phố Trịnh Đình Cửu: Từ đường Lê Chân đến đường Đinh Công Tráng

3.000

48

Phố Trần Bình Trọng

 

 

- Đoạn từ đường Lê Hoàn đến cầu Đọ

3.500

 

- Đoạn từ Cầu Đọ đến đường Đinh Công Tráng

2.500

49

Ngõ 31 đường Lê Công Thanh: Từ đường Lê Công Thanh đến đường Bùi Văn Dị

5.500

50

Ngõ 40 đường Trần Phú: Từ đường Trần Phú đến đường Ngô Quyền

4.500

51

Ngõ 52 đường Trần Phú: Từ đường Trần Phú đến đường Ngô Quyền

4.500

52

Ngõ 15 phố Mạc Đĩnh Chi: Từ đường Mạc Đĩnh Chi đến Sông Châu Giang

4.500

53

Ngõ 74 đường Trần Phú: Từ đường Trần Phú đến đường Ngô Quyền

4.500

54

Ngõ 11 Trần Phú cạnh sông Châu Giang: Từ đường Trần Phú đến đường Mạc Đĩnh Chi

4.500

55

Phố Lê Hữu Cầu: Từ đường phố Đề Yêm đến phố Trần Quang Khải

3.500

56

Phố Nguyễn Thị Nhạ (Đường B1): Từ đường N1 đến đường N5

3.000

57

Phố Nguyễn Thị Vân Liệu (Đường B2): Từ đường N1 đến đường N5

3.000

III

Các đường phát sinh mới hoặc chưa có tên nêu trên được xác định theo độ rộng, mặt cắt đường

 

1

Các tuyến đường có mặt cắt ngang hơn 26 mét

5.500

2

Các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 17 mét đến 26 mét

3.500

3

Các tuyến đường có mặt cắt ngang nhỏ hơn 17 mét

2.500

- Mức giá quy định cho các đường, phố tại mục 1 nêu trên áp dụng cho vị trí 1, các vị trí tiếp theo xác định theo hệ số so với vị trí 1; hệ số điều chỉnh như sau:

Vị trí 1: Hệ số 1; Vị trí 2: Hệ số: 0,6; Vị trí 3: Hệ số: 0,4; Vị trí 4: Hệ số: 0,2.

- Xác định vị trí theo mặt cắt đường của các ngõ, phố liền kề với vị trí 1 như sau:

+ Đường có mặt cắt ngang lớn hơn 6 mét được tính là vị trí 2.

+ Đường có mặt cắt ngang từ 3 mét đến 6 mét được tính là vị trí 3.

+ Đường có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3 mét được tính là vị trí 4.

II. Khu vực nông thôn 6 xã ngoại thành thành phố (ngoài khu vực đã xác định theo đường phố):

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên xã, khu vực, đường

Giá đất

1

Xã Liêm Chung

 

 

- Đường từ đường Đinh Tiên Hoàng (lối rẽ vào UBND xã) đến hết Ngã tư xóm 6 (Cạnh khu đất quân đội)

2.000

 

- Đường từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Chùa xóm 8

1.400

 

- Đường từ Chùa xóm 8 đến ngã tư xóm 6

1.400

 

- Đường từ ngã tư xóm 6 đến giáp xã Liêm Chính (qua Chùa Lơ)

1.200

 

- Các trục đường liên thôn, liên xóm còn lại

1.000

 

- Các trục đường thôn, xóm còn lại

840

2

Xã Liêm Chính

 

 

- Đường từ lối rẽ vào UBND xã đến ngã ba thôn Thá và đường ra khu tập thể đường sắt (qua Trường THCS)

2.000

 

- Đường từ ngã ba thôn Thá đến giáp xã Liêm Chung (gần chùa Lơ)

1.400

 

- Các trục đường liên thôn, liên xóm còn lại

1.200

 

- Các trục đường thôn, xóm còn lại

980

3

Xã Thanh Châu

 

 

- Các trục đường liên thôn, liên xóm

1.200

 

- Các trục đường thôn, xóm còn lại

840

4

Xã Phù Vân

 

 

- Đường trục xã: Đoạn từ UBND xã hết địa phận thôn Lê Lơị

3.000

 

- Đường trục xã: Đoạn từ UBND xã qua thôn 4, thôn 5, đến hết thôn 6

2.000

 

- Các trục đường liên thôn, liên xóm còn lại

1.200

 

- Các trục đường thôn, xóm còn lại

840

5

Xã Châu Sơn

 

 

- Đường từ Chợ mỏ đến giáp huyện Kim Bảng (đường vào khu khai thác đá)

1.500

 

- Các trục đường liên thôn, liên xóm còn lại

1.200

 

- Các trục đường thôn, xóm còn lại

840

6

Xã Lam Hạ

 

 

- Đường từ đường Lê Hoàn đến Đình Hoàng Vân (đường vào thôn Hoàng Vân)

1.400

 

- Đường từ đường Lê Hoàn đến ngã tư thôn Quỳnh Chân (đường vào thôn Lương Cổ và thôn Quỳnh Chân)

1.400

 

- Các trục đường liên thôn, liên xóm còn lại

1.200

 

- Các trục đường thôn, xóm còn lại

980

Mức giá quy định tại mục 2 thuộc khu vực 06 xã ngoại thành thành phố nêu trên áp dụng cho vị trí 1 các vị trí tiếp theo xác định theo hệ số so với vị trí 1; hệ số điều chỉnh các vị trí như sau:

Vị trí 1: Hệ số 1; Vị trí 2: Hệ số: 0,7; Vị trí 3: Hệ số: 0,5; Vị trí 4: Hệ số: 0,3.

Bảng giá đất số 4

GIÁ ĐẤT Ở TẠI CÁC THỊ TRẤN

1. Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, vị trí, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1 (Tổ dân phố số 4,5)

 

a

Vị trí 1

 

 

- Đường Quang Trung: Ngã tư cầu Quế đến cống Tây.

- Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngân hàng nông nghiệp đến giáp UBND huyện.

3.000

b

Vị trí 2

 

 

- Đường Quang Trung: Từ Cống Tây đến giáp địa phận xã Ngọc Sơn.

- Đường Nguyễn Khuyến - Nguyễn Văn Đạt

+ Nhánh 1: Từ trường Tiểu học Thị trấn Quế đến nhà ông Trung Mỳ

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Lai đến nhà ông Bắc (đường xuống chợ).

2.100

c

Vị trí 3

 

 

- Đường Lý Thường Kiệt: Từ nhà bà Tăng đến nhà ông Tuấn.

- Đường Đinh Hữu Tài: Từ Cống Tây đến Bệnh viện đa khoa.

1.500

d

Vị trí 4

 

 

Vị trí còn lại

900

2

Khu vực 2 (Tổ dân phố số 4,6,7)

 

a

Vị trí 1

 

 

- Đường Trần Hưng Đạo đến đường Đề Yêm: Từ ngân hàng chính sách đến chi nhánh điện và từ nhà ông Cừ (tổ 5) đến nhà Văn hoá (tổ 6).

- Đường từ Viện Kiểm sát huyện đến đường D7

- Đường D7 và đường từ đường D7 đến giáp thôn Văn Lâm

2.100

b

Vị trí 2

 

 

Đường Nguyễn Văn Đạt: Từ nhà ông Cãi đến HTX Quyết Thành và Từ nhà Văn hóa tổ 6 đến nhà ông Ngọc, bà Lập (tổ 6).

1.470

c

Vị trí 3

 

 

- Đường từ nhà bà Hoà tổ 6 đến nhà ông Hùng (Tổ 7)

- Đường từ nhà ông Bắc tổ 6 đến nhà bà Thung (Tổ 6)

- Đường từ văn phòng HTX Quyết Thành đến nhà bà Nhận (Tổ 7)

1.050

d

Vị trí 4

 

 

Vị trí còn lại

630

3

Khu vực 3 (Tổ 1,2, 3 và còn lại của tổ 4)

 

a

Vị trí 1

 

 

- Đường ĐT498B: Từ trường dạy nghề đến Dệt Hà Nam.

- Đường Đề Yêm: Từ nhà bà Tuyết (Tổ 4) đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (chân đê sông Đáy) và từ Chi nhánh điện đến chùa Quế.

1.500

b

Vị trí 2

 

 

- Đường từ BHXH đến nhà bà Thê (tổ 4)

- Đường từ nhà bà Mai đến nhà ông Côn (tổ 4).

- Đường Đề Yêm: Từ nhà ông Đức (tổ 1) đến nhà ông Đoàn (tổ 2) và từ nhà ông Phúc (tổ 2) đến nhà ông Tu (tổ 2).

1.050

c

Vị trí 3

 

 

Đường Lý Thường Kiệt:

+ Đoạn 1: Từ nhà ông Côi (tổ 4) đến nhà ông Điện (tổ 4)

+ Đoạn 2: Từ nhà ông Hưng (tổ 4) đến nhà ông Định (tổ 4).

750

d

Vị trí 4

 

 

Vị trí còn lại

450

 

2. Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, vị trí, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1 (Khu trung tâm)

 

a

Vị trí 1

 

 

Đường Quốc lộ 21A: Từ nhà ông Uẩn (đường vào trung tâm bò sữa) đến nhà ông Xứng (đường rẽ đi đập tràn Đê 74)

4.000

b

Vị trí 2

 

 

- Từ đường đi đập tràn đến giáp xã Khả Phong.

- Từ đường vào trung tâm bò sữa đến đường rẽ đi viện Phong (ĐH 07).

2.800

c

Vị trí 3

 

 

Từ nhà ông Hùng Hà đến nhà bà Tám (đỉnh dốc Bòng Bong).

2.000

d

Vị trí 4

 

 

Vị trí còn lại

1.200

2

Khu vực 2 (Xóm 1,2,3,4)

 

a

Vị trí 1

 

 

- Vị trí 2 QL 21A

- Đường ĐH06

- Đường ĐH 07.

- Toàn bộ khu Tái định cư xóm 2.

- Đường trục xóm:

+ Nhánh 1: Từ nhà bà Nghĩa (xóm 1) đến nhà bà Luyện và đến nhà bà Hậu (xóm 1)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Trọng (xóm 1) đến nhà ông Tường (xóm 1) đi Đầu Vó

+ Nhánh 3: Từ nhà ông Lý Hằng (xóm 3) đến nhà ông Kim Điềm (xóm 3)

+ Nhánh 4: Từ nhà bà Thoan (xóm 3) đến nhà bà Đăng (xóm 3)

+ Nhánh 5: Từ nhà ông Bá (xóm 4) đến nhà Hạnh Dung (xóm 4)

+ Nhánh 6: Từ nhà ông Tân Đắn (xóm 4) đến Trại quân pháp

+ Nhánh 7: Từ nhà bà Tiên (xóm 4) đến nhà ông Tường (xóm 4)

3.000

b

Vị trí 2

 

 

- Vị trí 3 đường Quốc lộ 21A.

- Vị trí 2 đường ĐH 06 và ĐH07.

- Các ngõ xóm.

2.100

c

Vị trí 3

 

 

Vị trí còn lại

1.500

3

Khu vực 3 (xóm 5)

 

a

Vị trí 1

 

 

- Vị trí 2 đường QL 21A

- Vị trí 2 đường ĐH06

- Đường ĐH 07: Từ nhà ông Chu đến trung tâm bò sữa.

- Vị trí 1 đường xóm.

2.000

b

Vị trí 2

 

 

- Vị trí 3 đường Quốc lộ 21A

- Vị trí 3 đường ĐH06

- Vị trí 2 đường ĐH07

- Các ngõ xóm.

1.400

c

Vị trí 3

 

 

Vị trí còn lại

1.000

4

Khu vực 4 (Khu dân cư Xóm 6,7, 8 và các khu vực khai thác đất, đá)

 

a

Vị trí 1

 

 

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 21A

- Vị trí 1 đường ĐH07

- Đường trục xóm: Từ nhà ông Thanh Hồng (xóm 6) đến nhà ông Tý (xóm 6)

800

b

Vị trí 2

 

 

- Vị trí còn lại của Xóm 6 và Xóm 7.

- Khu vực khai thác đất, đá thuộc các Xóm 1, 2, 3, 4, 5.

560

c

Vị trí 3

 

 

- Toàn bộ Xóm 8.

- Các khu chế biến, khai thác còn lại.

400

 

3. Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1

 

 

- ĐH 01 (đường nội thị): Đoạn từ giáp xã Thanh Tuyền đến Đường vành đai (đầu cầu Kiện Khê) và đoạn từ nhà thờ Kiện Khê đến sông Đáy

2.000

 

- Đường ĐT 9028: Từ cây xăng Phú Thịnh đến hết địa phận thị trấn Kiện Khê

1.560

 

- Đường ĐT 979: Từ cây xăng Phú Thịnh đến hết địa bàn thị trấn Kiện Khê (giáp địa phận TP Phủ Lý)

1.580

 

- Đường nhánh nối ĐT9028- ĐT9029: Từ NM xi măng Kiện Khê đến hết địa phận thị trấn Kiện Khê, giáp huyện Kim Bảng

1.560

 

- Đường phân lũ : Từ ngã ba đường Vích (Cây xăng Minh Nghĩa) đến giáp địa phận xã Thanh Tuyền.

1.560

 

- Đường ĐT 494 (đường vích): Từ cây xăng Minh Nghĩa đến giáp xã Thanh Sơn - Kim Bảng

1.240

2

Khu vực 2

 

 

ĐH08 (đê sông Đáy): Từ giáp địa phận xã Thanh Tuyền đến giáp địa phận xã Thanh Thuỷ.

1.000

 

Đường chắn nước núi: Đoạn từ giáp địa phận xã Thanh Thuỷ đến đường ĐT494 và đoạn từ đường phân lũ đến sông Vịn

1.000

 

Đường thôn Châu Giang: Từ đường ĐT979 đến giáp địa phận xã Thanh Thuỷ.

1.000

 

Đường liên thôn: Từ thôn Châu Giang đến thôn Tân Sơn

1.000

3

Khu vực 3

 

 

Các khu vực khác còn lại

620

 

4. Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1

 

 

- Phố Nguyễn Hữu Tiến: Thuộc Quốc lộ 38 từ đầu cầu Vượt đến hết thị trấn Đồng Văn

- Phố Phạm Ngọc Nhị: Thuộc Quốc lộ 38 từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Duy Minh

- Phố Nguyễn Văn Trỗi: Thuộc Quốc lộ 1A

5.500

2

Khu vực 2

 

 

- Quốc lộ 38 mới: Đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Duy Minh

- Quốc lộ 38: Đoạn từ Quốc lộ 1A đến hết cầu vượt

- Đường vào Khu đô thị mới Đồng Văn (giáp Cầu Vượt) đến hết trục đường

- Đường trục chính khu đô thị mới: Từ khu quy hoạch Đài tưởng niệm đến Trụ sở UBND thị trấn

- Đường trục vào Khu Công nghiệp Đồng Văn

3.600

3

Khu vực 3

 

 

- Đường ĐH 11: Từ giáp QL 38 đến hết thị trấn (giáp xã Duy Minh)

- Đường vào Xí nghiệp đông lạnh (cũ)

- Đường trục chính thôn Ninh Lão

- Các đường còn lại trong khu Đô thị mới

2.300

4

Khu vực 4

 

 

Các trục đường chính trong thôn Đồng Văn và các thôn Ninh Lão.

1.250

 

5. Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1

 

 

- Đường Quốc lộ 38 A: Đoạn từ Ngân hàng NN&PTNT.đến hết khu tái định cư Hưng Hoà và Phú Hoà

- Đường ĐH 01 đi xã Châu Giang: Từ giáp QL 38 đến hộ ông Cân (PL 06, thửa 66) giáp Cống I 4-15.

5.000

2

Khu vực 2

 

 

Đường Quốc lộ 38: Đoạn từ giáp xã Yên Bắc đến giáp ranh Ngân hàng NN&PTNT và Đoạn từ giáp ranh khu Tái định cư đến hết thị trấn

3.400

3

Khu vực 3

 

 

- Đường ĐT 493: Từ UBND huyện đến hết thị trấn

- Đường ĐH03 đi Trác Văn: Từ hộ ông Sử (PL 9, thửa 40) đến hộ ông Dũng (PL 14, thửa 97).

2.100

4

Khu vực 4

 

 

- Đường đi xã Châu Giang: Từ cống I 4-15 đến hết thị trấn

- Đường ĐH 03: Từ giáp hộ ông Dũng (PL 14, thửa 97) đến hết thị trấn

- Các đường trục chính của xóm, phố còn lại

1.200

 

6. Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, vị trí, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1

 

a

Vị trí 1

 

 

- Đường QL 21A: Từ nhà ông Dũng (ngõ bà Uyên) đến nhà ông Nha (Tiểu khu Bình Long)

- Đường 497: Từ nhà ông Định (Đ12) đến cầu Chéo.

- Đường từ nhà ông Vương đến đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

4.800

b

Vị trí 2

 

 

- Các hộ liền kề chợ Phủ - Bình Mỹ.

- Dẫy 2 đường 21 A, đường 497 khu trung tâm huyện. Gồm:

+ Từ nhà ông Nông đến ông Phóng - Bình Thắng.

+ Từ Sau Cây xăng đến nhà bà Thu (hướng Ngân Hàng).

+ Từ sau hiệu sách đến nhà văn hoá huyện.

+ Từ quốc lộ 21 A qua kho bạc đến hết trường Nguyễn Khuyến.

+ Từ quốc lộ 21 A đến hết Công ty dược (đường trục huyện).

+ Từ nhà ông Chuyển đến nhà ông Cường - Bình Thắng.

+ Từ quốc lộ 21 A chạy qua phía tây Công an huyện đến hết đường quy hoạch D4.

+ Từ nhà ông Dược đến nhà bà Loan Toàn.

3.360

c

Vị trí 3

 

 

- Dãy 2 đường 21A (ngõ nhà bà Uyên).

2.400

2

Khu vực 2

 

a

Vị trí 1

 

 

- Đường trục thị trấn:

+ Từ đường vào TTBD chính trị huyện đến hết Trạm thuỷ nông.

+ Các hộ bám mặt đường chính khu quy hoạch BA5A và BA5B.

+ Các hộ bám mặt đường liên xã từ QL 21 A chạy qua Trạm thủy nông đến hết lô BA7.

+ Khu quy hoạch đô thị mới phía bắc trường tiểu học Bình Mỹ, bám đường trục thị trấn.

- Đường 21 A:

+ Từ nhà ông Thao - Bình Thắng đến đường vào Đồn Xá.

+ Từ cổng Trường PTTH đến đường vào An Tập - Bình Giang.

+ Từ nhà ông Boóng đến cầu Sắt

- Đường 974:

+ Từ cầu Chéo Bình thuận đến cầu Cao An Thái (Hết thị trấn).

+ Từ mương Đ12 đến nhà ông Vượng cửa Trường Dân Lập - Bình Tiến.

3.300

b

Vị trí 2

 

 

- Các vị trí còn lại của khu quy hoạch đô thị mới.

- Đường phía Nam đường Sắt:

+ Từ nhà ông Hoàng Sơn đến nhà ông Truy.

+ Từ nhà ông Tỉnh đến nhà ông Khuê.

+ Từ Trường THPT đến hết xóm ông Cửu - Bình Long đến Bệnh viện đa khoa Bình Lục.

+ Sau Trường THCS thị trấn tiểu khu Bình Long.

+ Khu phía tây đê sông Sắt dãy 2, 3 đường 21A (sau Cầu Sắt): Từ mương S8 theo sông Sắt đến hết thị trấn.

+ Các hộ còn lại của khu quy hoạch BA5A, BA5B, BA7.

+ Từ đường Sắt đến nhà ông Hiếu - Bình Giang.

2.300

c

Vị trí 3

 

 

Từ cạnh nhà ông Truy đến nhà ông Thái công an (nam đường sắt).

1.650

3

Khu vực 3

 

a

Vị trí 1

 

 

- Quốc lộ 21A: Từ lối rẽ đường vào xã Đồn Xá đến nhà bà Lênh - Bình Thành giáp xã Đồn Xá

- Đường từ lối rẽ vào An Tập - Bình Giang đến nhà ông Toản - Bình Giang

- Đường 974: Từ cạnh nhà ông Vượng đến nhà ông Chinh - Bình Tiến giáp Mỹ Thọ

2.400

b

Vị trí 2

 

 

- Từ nhà ông Vọng đến hết đình Cống - Bình Nam

- Từ nhà ông Thoả đến Nhà văn hoá Bình Nam

- Các hộ phía tây Kênh đông Bình Tiến chạy qua Trường Dân lập đến giáp Mỹ Thọ

- Đường từ sau nhà trẻ Bình Thuận đến nhà ông Long Tiểu khu Bình Thuận

- Đường từ mương S8 đến hết thị trấn (đường vào thôn An Tập)

- Đoạn đường từ sau nhà ông Sơn thuộc tiểu khu Bình Thắng (PL 8, thửa 127) đến ngõ vào Nhà văn hoá bình Thắng.

- Phía Nam đường sắt: Từ nhà ông Hoà tới đường vào khu Ụ Pháo xã An Đổ.

1.680

4

Khu vực 4

 

a

Vị trí 1

 

 

- Đường từ đường Sắt (nhà ông Tới) đến hết thị trấn đường vào thôn Văn Phú.

- Bám đường vào xã Đồn Xá (nhà ông Thuyên) đến hết thị trấn.

- Phía Bắc khu lô BA7 chạy theo đường vào xã An Mỹ đến hết thị trấn.

- Toàn bộ xóm ông Duyên - Bình Thuận: Từ nhà ông Đạo đến nhà ông Hùng cả 2 bên đường.

700

b

Vị trí 2

 

 

- Từ Cạnh nhà ông Chinh đến Trạm biến thế Bình Nam đường vào tiểu khu Bình Nam.

- Từ phía tây Nhà văn hoá tiểu khu Bình Minh đến nhà bà Hiếu - tiểu khu Bình Minh.

- Từ cạnh nhà ông Thái (Công an) đến đường vào thôn Văn Phú (Nam đường Sắt tiểu khu Bình Thành).

- Từ nhà ông Đức (Cầu Bình Thuận) đến nhà ông Quý (Bình Thành)

- Từ nhà Ông Dũng bám Kênh đông qua Nhà văn hoá Bình Thuận đến thôn An Thái.

490

c

Vị trí 3

 

 

- Toàn bộ trong xóm tiểu khu Bình Nam.

- Toàn bộ trong xóm tiểu khu Bình Minh, toàn bộ phía bắc khu dân cư tiểu khu Bình Minh.

- Toàn bộ trong xóm ông Nhạ - tiểu khu Bình Thuận, toàn bộ phía bắc UBND huyện thuộc tiểu khu Bình Thuận.

- Toàn bộ trong xóm trại chăn nuôi cũ.

- Toàn bộ trong xóm Công ty xây dựng cũ.

- Toàn bộ trong xóm ông Văn (Nam đường sắt lối rẽ Văn Phún, không bám đường).

350

 

7. Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, đường, phố và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Khu vực 1

 

 

- Đường Trần Nhân Tông: Từ Ngã tư hiệu sách (Tờ 5, thửa 230 và thửa 68) đến Ngân hàng nông nghiệp (Tờ 2, thửa 127 và thửa 62).

- Đường Trần Hưng Đạo: Từ đập Vĩnh Trụ (Tờ 5, thửa 201 và thửa 276) đến Gốc gạo đôi (Tờ 4, thửa 67 và thửa 94).

4.500

2

Khu vực 2

 

 

- Đường Trần Nhân Tông: Từ khu Ngân hàng Nông nghiệp (Tờ 2, thửa 7 và thửa 33) đến khu huyện đội (Tờ 1, thủa 1).

- Ngõ số 221: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 2, thửa 145 và thửa 325) đến khuc vực Trường THCS Nam Cao (Tờ 2, thửa 307 và thửa 308).

- Ngõ số 195: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 2, thửa 148 và thửa 159) đến đường Trần Quang Khải (Tờ 2, thửa 204).

- Ngõ số 125: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 2, thửa 233 và tờ 5, thửa 9) đến đường Trần Quang Khải (Tờ 2, thửa 210 và tờ 5, thửa 1).

- Ngõ số 57: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 5, thửa 124 và thửa 68) đến đường Trần Quang Khải (Tờ 5, thửa 197 và thửa 157).

- Đường Trần Quang Khải: Từ Huyện đội (Tờ 1, thửa 3) đến UBND huyện .

- Ngõ số 60: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 5, thửa 104) đến hết khu đình Vĩnh Trụ (Tờ 5, thửa 37 và thửa 98).

- Đường Trần Thánh Tông: Từ đường Trần Hưng Đạo (Tờ 5, thửa 240 và thửa 340) đến Trạm y tế thị trấn (Tờ 6, thửa 101 và thửa 106).

3.900

3

Khu vực 3

 

 

- Ngõ số 91: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 5, thửa 13 và thửa 139) đến Trường THCS (Tờ 5, thửa 516 và thửa 153).

- Ngõ: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 5, thửa 140 và thửa 124) đến hết ngõ (Tờ 5, thửa 147).

- Ngõ số 25: Từ đường Trần Nhân Tông (Tờ 5, thửa 183 và thửa 220) đến hộ bà Vũ Thị Sử (Tờ 5, thửa 202).

- Phố Nguyễn Phúc Nai (Đường N6): Từ Trung Tâm GDTX (Tờ 2, thửa 59 và thửa 69) đến Trạm Y tế xã Đồng Lý (Tờ 3, thửa 10).

- Phố Phạm Tất Đắc (Đường ĐH 03): Từ Trạm Y tế xã Đồng Lý (Tờ 3, thửa 10) đến ngã tư Gốc gạo đôi (Tờ 4, thửa 66)

- Phố Phạm Văn Vượng: Từ đường Trần Hưng Đạo (Tờ 5, thửa 50 và thửa 59) đến chùa Vĩnh Trụ (Tờ 3, thửa 16 và thửa 39)

- Phố Phạm Văn Lý: Từ đường Trần Hưng Đạo (Tờ 5, thửa 343 và thửa 359) đến Giếng xóm 4 (Tờ 7, thửa 40 và thửa 38).

- Đường Trần Thánh Tông: Từ Trạm y tế Vĩnh Trụ (Tờ 6, thửa 211 và thửa 210) đến tới giáp xã Nhân Khang

1.600

4

Khu vực 4

 

 

Các ngõ xóm còn lại

700

 

Mức giá quy định cho các thị trấn Kiện Khê, Đồng Văn, Hòa Mạc, và Vĩnh Trụ nêu tại mục 3, 4, 5, 7 nêu trên áp dụng cho vị trí 1 các vị trí tiếp theo xác định theo hệ số so với vị trí 1; hệ số điều chỉnh các vị trí như sau:

Vị trí 1: Hệ số 1; Vị trí 2: Hệ số: 0,7; Vị trí 3: Hệ số: 0,5; Vị trí 4: Hệ số: 0,3.

Bảng giá đất số 5

GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN CỦA CÁC HUYỆN

1. Huyện Kim Bảng

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

Tên khu vực, vị trí

Ranh giới khu vực, vị trí

Giá đất

1

Xã Thanh Sơn

 

1.1

Khu vực 1

 

 

a

Vị trí 1

Đường Lê Chân nhánh 2 gồm các đoạn:

 

- Đoạn từ giáp thành phố đến đường vào Trường Tiểu học B

3.000

- Đoạn từ Trường Tiểu học B đến hết cây xăng Thanh Hải

2.100

- Đoạn từ Đoạn từ Cây xăng Thanh Hải đến giáp xã Thi Sơn

1.500

Đường Lê Chân nhánh 1 gồm các đoạn:

 

- Đoạn từ đường ĐT494 đến đền bà Lê Chân

920

- Đoạn từ đến bà Lê Chân đến giáp thành phố Phủ Lý

650

Gồm các thôn: Thanh Nộn, Phú Viên

 

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 21A,

- Vị trí 2 Đường ĐT494B

- Các trục đường liên thôn của thôn Thanh Nộn. Gồm:

750

 

 

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Cường (xóm 4) (QL21A) đến Đình Cao và đến Nhà văn hoá (xóm 4)

+ Nhánh 2: Từ Đình Cao đến nhà ông Hoàn (QL21A)

- Các trục đường liên thôn của thôn thôn Phú Viên. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Nghiệp (Xóm 6) (QL21A) đến trường Tiểu học B

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Sao (Xóm 11) đến nhà ông Giảng (Xóm 11)

- Đường từ nhà ông Hưng (giáp QL21A) đến cổng trường Cơ yếu.

 

b

Vị trí 2

Các đường nhánh của các đường liên thôn, đường xóm

600

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

450

1.2

Khu vực 2

Gồm các thôn Bút Sơn và Lạt Sơn

 

a

Vị trí 1

- Vị trí 2 ĐT494B.

- Các trục đường liên thôn của thôn Bút Sơn: Từ nhà ông Sắng đến nhà ông Bản và đến nhà ông Ích;

- Các trục đường liên thôn của thôn Lạt Sơn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ vườn Thánh đến nhà ông Cẩn và đến nhà ông Đường (Đê chắn lũ)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Cẩm đến nhà ông Vui.

600

b

Vị trí 2

Các đường nhánh của các đường liên thôn và các nhánh của đường trục thôn, đường xóm.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

1.3

Khu vực 3

Thôn Hồng Sơn

 

a

Vị trí 1

- Vị trí 2 đường Lê Chân nhánh 1

- Vị trí 2 Đường ĐT494.

- Đường liên thôn: Từ nhà ông Kim (ĐT494) đến nhà ông Tuý.

460

b

Vị trí 2

Các nhánh của đường tỉnh, các ngõ xóm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

1.4

Khu vực 4

Khu vực đồi núi

 

a

Vị trí 1

- Khu chế biến của các mỏ: Hồng Sơn, mỏ Thung Hấm và mỏ Thung Trứng

- Mỏ đá Hồng Sơn, K135

300

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

240

2

Xã Thi Sơn

 

2.1

Khu vực 1

Thôn Quyển Sơn

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH 04: Từ Chợ Quyển đến Cầu Quế

3.500

 

 

- Đường ĐH04: Từ chợ Quyển đến đền Vua Lái thôn Phù Thụy

2.400

 

 

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 21A.

- Đường trục thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Chiến (Xóm 6) (QL21A) đến nhà ông Quỳnh (Xóm 5)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Quỳnh (xóm 5) đến nhà ông Tiến (xóm 12)

- Đường từ giáp Cây xăng Minh Thúy đến trường Lý Thường Kiệt

750

b

Vị trí 2

.- Các trục đường liên thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Bình (xóm 13) đến nhà ông Dân (xóm 14)

600

 

 

+ Nhánh 2: Từ nhà bà Điểm (xóm 13) đến nhà ông Định (xóm 13)

+ Nhánh 3: Từ nhà bà Sinh Mỹ (xóm 5) đến nhà ông Tuấn (xóm 6)

- Các đường thuộc xóm 2, xóm 3

- Đường từ nhà ông Ân (xóm 13) đến nhà ông Hinh (xóm 12)

- Đường từ nhà bà Sỹ (xóm 13) đến nhà ông Hà (xóm 13)

- Các hộ bám trục đường liên thôn:

 

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

450

2.2

Khu vực 2

Thôn Phù Thụy

 

a

Vị trí 1

.- Đường Lê Chân nhánh 2 (ĐH04).

1.500

 

 

- Đường liên xã: Từ Chùa đến nhà bà Bình (xóm 16)

- Đường trục thôn: Từ nhà ông Lợi (xóm 15) đến ông Uông (xóm 16)

600

b

Vị trí 2

Vị trí 2 các đường nhánh của các đường: trục thôn và ĐH04

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

2.3

Khu vực 3

Khu vực đồi núi

 

a

Vị trí 1

Các khu khai thác, chế biến từ nhà máy gạch Tuy Nen đến đập thôn Đồng Sơn.

300

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

240

3

Xã Liên Sơn

 

3.1

Khu vực 1

Thôn Đồng Sơn

 

a

Vị trí 1

- Vị trí 2 Quốc lộ 21A

- Đường trục thôn, xóm. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Nhận đến nhà ông Dũng

+ Nhánh 2: Từ nhà Lộc đến nhà ông Lung

+ Nhánh 3: Từ nhà bà ơn đến nhà ông Rước

+ Nhánh 4: Từ nhà ông Thu đến nhà ông Thảo

+ Nhánh 5: Từ nhà bà Lương đến nhà ông Thay

+ Nhánh 6: Từ nhà ông Thanh đến nhà ông Lâm

 

 

Vị trí 2

- Đường trục thôn, xóm. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Khởi đến nhà đến nhà ông Tước

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Lung đến nhà ông Phương

+ Nhánh 3: Từ nhà ông Phương đến nhà bà Hỷ

- Các vị trí trong ngõ liền kề vị trí 1.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

3.2

Khu vực 2

Thôn Do Lễ

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH 05: Từ Quốc lộ 21A đến đường vào Đài Hoa Sen

- Vị trí 2 Quốc lộ 21A

- Đường trục các thôn, xóm. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Tĩnh đến nhà ông Xếp

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Xếp đến nhà ông Thật

+ Nhánh 3: Từ nhà bà Đức đến nhà ông Hiền

+ Nhánh 4: Từ nhà bà Xuân đến nhà bà Vang

+ Nhánh 5: Từ nhà ông Thật đến nhà ông Sinh.

460

b

Vị trí 2

- Đường ĐH 05: Từ đường vào Đài Hoa Sen đến nhà máy xi măng Nội Thương

- Đường trục các thôn, xóm. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Nhu đến nhà ông Trà

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Thế đến nhà ông Sỹ

+ Nhánh 3: Từ nhà bà Dụ đến nhà bà Cẩm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

3.3

Khu vực 3

Thôn Bút Phong

 

a

Vị trí 1

Đường trục thôn: Nhánh 1 từ nhà ông Lưu đến nhà bà Rãnh và Nhánh 2 từ nhà ông Minh đến nhà ông Châm.

350

b

Vị trí 2

- Đường từ nhà ông Dũng đến nhà ông Tiếp

- Các nhánh của đường trục thôn.

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

3.4

Khu vực 4

Khu vực đồi núi

 

a

Vị trí 1

Khu vực thuộc các thung: Đót, Đồng Mười, Hoa Sen và Đồi Thị.

250

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

200

4

Xã Khả Phong

 

4.1

Khu vực 1

Thôn Khả Phong

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH03

- Các đường trục thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ HTX NN đến nhà bà Hà (ĐT498);

+ Nhánh 2: Từ nhà bà Hà (xóm 11) (ngã tư bà Cấm) đến đình Khả Phong và đến nhà ông Huynh (xóm 12)

+ Nhánh 3: Từ nhà bà Thường (xóm 12) đến nhà ông Vinh (xóm 16) (ĐT498)

600

b

Vị trí 2

Đường xóm và các đường nhánh của trục đường thôn.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

4.2

Khu vực 2

Thôn Khuyến Công và thôn Vồng

 

a

Vị trí 1

- Đường trục thôn Khuyến Công: từ chùa Khuyến Công đến HTX NN Khả Phong;

- Đường trục thôn Vồng: Từ nhà ông Sang đến nhà ông Ảnh.

460

b

Vị trí 2

Đường xóm và các đường nhánh của trục đường thôn.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

4.3

Khu vực 3

Khu vực đồi núi

 

a

Vị trí 1

Bãi bồi thôn Khuyến Công, mỏ Sét thôn Khả Phong.

250

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

200

5

Xã Ngọc Sơn

 

5.1

Khu vực 1

Thôn Mã Não và thôn Phương Khê

 

a

Vị trí 1

- Đường trục thôn, đường liên xã thuộc thôn Mã Não. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Tuấn (xóm 6) đến chùa Mã Não và đến nhà ông Hiển;

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Quyến (xóm 5) đến Nhà văn hoá (xóm 5)

- Đường trục thôn, đường liên xã thuộc thôn Phương Khê: Từ nhà ông Cường, giáp Quốc lộ 21B đến nhà ông Hải và đến chùa Phương Khê

600

b

Vị trí 2

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 21B.

- Đường xóm, đường nhánh của đường trục thôn, đường liên xã.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

5.2

Khu vực 2

Thôn Đanh Xá

 

a

Vị trí 1

Đường ĐH09: Đoạn từ nhà ông Khương chạy bám đường đê đến nhà ông Nhượng và đoạn từ cầu Cấm Sơn đến Đê Đáy.

460

b

Vị trí 2

Các đường nhánh của đường ĐH09.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

5.3

Khu vực 3

Thôn Thuỵ Xuyên

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH09.

- Đường trục thôn: Đoạn từ nhà ông Hưởng đến nhà ông Phúc và đoạn từ nhà ông Lợi đến nhà ông Từ

350

b

Vị trí 2

- Các nhánh của đường ĐH09

- Các đường xóm.

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

310

6

Xã Thuỵ Lôi

 

6.1

Khu vực 1

Thôn Gốm

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH09.

- Đường trục thôn: Đoạn từ nhà ông Lãng (xóm 4) đến nhà ông Thiện và đoạn từ nhà ông Đĩnh (xóm 1) đến nhà ông Đồng (xóm 3)

- Vị trí 2 đường ĐT498

460

b

Vị trí 2

Đường trục thôn. Gồm:

- Nhánh 1: Từ nhà ông Đồng đến nhà ông Kiên (xóm 3)

- Nhánh 2: Từ nhà ông Thuỷ (xóm 1) đến chợ Gốm

- Nhánh 3: Từ nhà ông Lãng đến nhà ông Bản (xóm 2)

- Nhánh 4: Từ nhà ông Huỳnh đến nhà bà Tin (xóm 1)

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

6.2

Khu vực 2

Thôn Trung Hoà và thôn Hồi Trung

 

a

Vị trí 1

- Đường trục thôn Trung Hoà: Từ nhà ông Dương (xóm 7)

(QL21B) đến nhà ông Phin (ĐH09)

- Đường trục thôn Hồi Trung: Từ Trường THCS đến nhà ông Thế (xóm 9) và đến đường ĐH09.

350

b

Vị trí 2

Các đường trục xóm và các nhánh của trục đường thôn.

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

7

Xã Tân Sơn

 

7.1

Khu vực 1

Đường ĐH09: Khu vực ngã ba Hàng

 

a

Vị trí 1

- Đường từ đường Quốc lộ 21B đến Trường PTTH Kim Bảng B

2.500

- Đường từ Trường PTTH Kim Bảng B đến đê Sông Đáy

1.750

Thôn Thụy Sơn và xóm 10, 11 thôn Tân Lang

 

- Vị trí 2 đường QL21B

- Đường ĐH03

- Đường trục thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Hinh (xóm 1) đến nhà ông Triền (xóm 5)

600

 

 

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Học đến nhà ông Khánh và từ nhà ông Bộ đến đê sông Đáy

+ Nhánh 3: Từ hộ ông Hà Dũng đến hộ ông Thuấn (xóm 11)

 

b

Vị trí 2

- Vị trí 2 của đường ĐH03

- Các nhánh của đường ĐH03 và các nhánh của đường trục thôn

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

7.2

Khu vực 2

Các thôn: Hồi Trại, Thuỵ Trại, Vĩnh Sơn và xóm 9 thôn Tân Lang

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH09: Từ giáp xã Thuy Lôi đến đường Ngã ba hàng

- Đường trục thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Lượng (xóm 9) đến nhà bà Thứ (xóm 8)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Miền (xóm 6) đến nhà ông Điền (xóm 7)

460

b

Vị trí 2

- Các nhánh của đường ĐH09 và nhánh của đường trục thôn

- Đường trục xóm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

7.3

Khu vực 3

Khu vực đồi núi thuộc các thôn: Tân Lang xóm 10, xóm 11

 

a

Vị trí 1

Đường từ đường ĐH09 đến mỏ của công ty Hữu Phước.

350

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

280

7.4

Khu vực 4

Khu vực đồi núi thuộc thôn Vĩnh Sơn, Thôn Trại, Thuỵ Trại, Thôn Tân Lang Xóm 9

 

a

Vị trí 1

Đường liên thôn.

250

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

200

8

Xã Tượng Lĩnh

 

8.1

Khu vực 1

Thôn Phù Đê và thôn Quang Thừa

 

a

Vị trí 1

- Đường từ nhà ông Hiên (Quốc lộ 21B) đến Quốc lộ 38 cũ

1.500

 

 

- Đường trục xã: Từ Quốc 21B đến Quốc lộ 38

- Đường trục xã: Từ Quốc lộ 38 đến nhà ông Sầm (chợ Dầu)

600

b

Vị trí 2

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 38

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 21B

- Đường trục thôn Quang Thừa: Từ nhà bà Thảo đến nhà ông Lập và đến nhà ông Sang (QL21B)

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

8.2

Khu vực 2

Các thôn: Phúc Trung, Lưu Giáo và thôn Ấp

 

a

Vị trí 1

Đường trục thôn Lưu Giáo: Từ nhà ông Trọng đến nhà ông Quang Đường trục thôn Phúc Trung: Từ chùa đến nhà ông Toàn

460

b

Vị trí 2

- Đường trục thôn Ấp: Từ nhà ông Chanh đến nhà ông Trường

- Đường xóm thôn Lưu Giáo

- Vị trí 2 QL 21B.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

8.3

Khu vực 3

Thôn Thọ Cầu và thôn Cao Mỹ

 

a

Vị trí 1

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 21B

- Đường trục thôn Thọ Cầu. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Kiên đến nhà ông Khương

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Khả đến nhà ông Cần

350

 

 

+ Nhánh 3: Từ nhà ông Thanh đến nhà ông Tuyến

+ Nhánh 4: Từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Chung.

 

b

Vị trí 2

- Đường trục thôn Cao Mỹ: Từ nhà ông Lợi đến nhà ông Thuấn.

- Các đường ngõ xóm thôn Thọ Cầu.

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

8.4

Khu vực 4

Khu vực đồi núi

 

a

Vị trí 1

Các khu chế biến: Thống nhất, Phúc Lộc, Hưng Phú, Tiên Sơn.

250

b

Vị trí 2

Vị trí còn lại

200

9

Xã Nguyễn Uý

 

9.1

Khu vực 1

Thôn Phù Lưu

 

a

Vị trí 1

- Vị trí 2 QL38

- Đường ĐH01

- Đường trục thôn: Từ nhà ông Lẫm đến nhà ông Tĩnh và đến Quốc lộ 38 cũ

600

b

Vị trí 2

Các đường ngõ xóm

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

9.2

Khu vực 2

Thôn Cát Nguyên và thôn Đức Mộ

 

a

Vị trí 1

- Đường từ đường Quốc lộ 38 vào (xóm 2 Cát Nguyên): Từ Nhà ông Sáu đến nhà ông Hải.

- Đường trục thôn Đức Mộ: Từ nhà ông Giao đến nhà ông Mậu.

460

b

Vị trí 2

Các đường ngõ xóm

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

9.3

Khu vực 3

Thôn Thường Khê và thôn Thuận Đức

 

a

Vị trí 1

- Đường trục thôn Thường Khê: Đoạn từ Chùa đến nhà ông Giáp và đoạn từ nhà ông Tỉnh (QL38) đến nhà ông Hiển

- Đường trục thôn Thuận Đức: Từ nhà ông Thắng đến nhà ông Hưng

350

b

Vị trí 2

Các đường ngõ xóm

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

10

Xã Lê Hồ

 

10.1

Khu vực 1

Thôn Phương Thượng

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH01: Từ nhà ông Đăng (xóm 7) đến giáp xã Đồng Hoá

- Đường trục thôn: Đoạn từ nhà ông Mến (xóm 5) đến nhà ông Năm (xóm 4)

- Đường liên xã: Đoạn từ Cống Cây Gạo đến Quốc lộ 38 và đoạn từ Công ty Thương mại đến giáp thành phố Hà Nội

600

b

Vị trí 2

Đường trục thôn còn lại và các đường ngõ xóm.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

10.2

Khu vực 2

Thôn An Đông và thôn Phương Đàn

 

a

Vị trí 1

- Đường trục thôn An Đông. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Sơn

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Hoàn đến nhà bà Thư

- Đường trục thôn Phương Đàn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Dũng (xóm 3) đến nhà ông Quả (xóm 3)

460

 

 

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Thủ (xóm 1) đến nhà ông Sinh (xóm 3)

+ Nhánh 3: Từ Trạm cấp nước đến nhà ông Đình (xóm 2).

 

b

Vị trí 2

- Các nhánh của đường liên xã và các nhánh của đường trục thôn

- Các trục đường xóm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

10.3

Khu vực 3

Thôn Đại Phú, thôn Đồng Thái và xóm Đồng Chợ

 

a

Vị trí 1

- Đường thôn Đồng Thái: Từ nhà ông Thi đến nhà ông Lực (xóm 9)

350

b

Vị trí 2

- Đường trục thôn Đại Phú: Đoạn từ nhà ông Vấn đến nhà ông Hà và đoạn từ nhà ông Đằng đến nhà ông Phong

- Đường xóm và các đường nhánh của đường liên xã

- Đường xóm Đồng Chợ: Từ nhà ông Duyên đến nhà ông Thuỷ.

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

11

Xã Đại Cương

 

11.1

Khu vực 1

Thôn Thịnh Đại và thôn Tùng Quan

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH02

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 38

- Đường trục thôn Thịnh Đại: Từ Trường mầm non đến nhà ông Phương

- Đường trục thôn Tùng Quan: Từ nhà ông Phong đến nhà ông Doanh.

600

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

11.2

Khu vực 2

Thôn Dương Cương và thôn Nông Vụ

 

a

Vị trí 1

- Đường trục thôn Dương Cương: Đoạn từ nhà ông Khen (xóm 5) đến nhà bà Luý (xóm 3) và đoạn từ nhà ông Nhất (xóm 3) đến nhà ông Khâm (xóm 3)

- Đường trục thôn Nông Vụ: Từ nhà ông Bình (xóm 2) đến nhà ông Đức (xóm 1)

460

b

Vị trí 2

Đường nhánh của đường trục thôn, đường xóm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

12

Xã Nhật Tân

 

a

Vị trí 1

- Vị trí 2 đường ĐT 498B và vị trí 2 đường ĐT 498

- Đường ĐH02

- Đường trục thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Tuấn (xóm 12) đến nhà ông Xa (xóm 7)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Sơn (xóm 12) đến nhà ông Lý (xóm 1)

+ Nhánh 3: Từ Chùa đến nhà ông Cường (ĐT498B)

+ Nhánh 4: Từ nhà ông Ly đến nhà ông Bằng (ĐT498B)

750

b

Vị trí 2

Các trục đường xóm

600

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

450

13

Xã Nhật Tựu

 

a

Vị trí 1

- Đường từ Cống Nhật Tựu đến Cầu mới Nhật Tựu

2.450

 

 

- Vị trí 2 đường Quốc lộ 38

- Đường trục thôn Nhật Tựu: Từ nhà ông Trượng (Đê sông Nhuệ) đến nhà ông Sơn

- Đường trục thôn Văn Bối: Từ chùa Văn Bối đến nhà ông Khâm

600

b

Vị trí 2

- Vị trí 2 đường ĐT498B và Vị trí 2 đường ĐT498

- Đường trục thôn Siêu Nghệ: Từ nhà ông Hiếu đến nhà ông Nghiên

- Các đường nhánh của đường trục thôn.

480

c

Vị trí 3

Các ngõ xóm

360

d

Vị trí 4

Vị trí còn lại

240

14

Xã Hoàng Tây

 

14.1

Khu vực 1

Thôn Thọ Lão

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH02

- Đê hữu sông Nhuệ

- Đường trục thôn. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Ngọc (xóm Đình) đến nhà ông Tiệp (xóm Đình)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Ngật (xóm Kho) đến nhà ông Thành (xóm Đông)

+ Nhánh 3: Từ nhà ông Thái (xóm Giữa) đến nhà ông Cúc (xóm Giữa) đến nhà ông Diện (đê sông Nhuệ).

460

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

14.2

Khu vực 2

Thôn Yên Lão

 

a

Vị trí 1

Đường trục thôn từ nhà ông Tiến đến nhà ông Hưởng.

350

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

15

Xã Văn Xá

 

15.1

Khu vực 1

Thôn Đặng và thôn Điền

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH01 và vị trí 2 đường ĐT498B

- Đường trục thôn Đặng: Từ Trường mầm non (xóm 3) đến nhà ông Đông (xóm 1)

- Đường trục thôn Điền: Từ nhà ông Nhan (xóm 9) đến nhà ông Cường (xóm 8)

600

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

15.2

Khu vực 2

Thôn Chanh

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH01

- Đường trục thôn: Từ nhà ông Viên (xóm 5) đến nhà ông Thà (xóm 4)

460

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

15.3

Khu vực 3

Thôn Trung Đồng

 

a

Vị trí 1

Đường trục thôn: Từ nhà ông Tùng đến nhà ông Tiến

350

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

16

Xã Đồng Hoá

 

15.1

Khu vực 1

Thôn Lạc Nhuế và thôn Yên Lạc

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH01

- Đường liên thôn Lạc Nhuế - Yên Lạc. Gồm:

- Nhánh 1: Từ nhà ông Tiến (xóm 1) đến nhà ông Vinh (xóm 7)

- Nhánh 2: Từ nhà ông Hảo (xóm 6) đến nhà ông Tường (xóm 2) và đến nhà ông Vượng (xóm 2)

+ Nhánh 3: Từ nhà ông Dũng (xóm 1) đến nhà ông Hùng

+ Nhánh 4: Từ nhà ông Hà (xóm 7) đến nhà ông Phòng (xóm7)

600

b

Vị trí 2

Các nhánh của đường liên thôn và các ngõ xóm.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

15.2

Khu vực 2

Các thôn: Phương Xá, Đồng Lạc, Phương Lâm

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH01

- Đường trục thôn Đồng Lạc: Từ nhà ông Long (xóm 8) đến nhà bà Là (xóm 9)

- Đường trục thôn Phương Lâm: Đoạn từ nhà ông Đắc đến nhà ông Liên và đoạn từ nhà ông Tân, đến nhà ông Hiếu, đến nhà ông Chữ và đến nhà ông Thuỷ

- Đường trục thôn Phương Xá: Đoạn từ nhà ông Choang đến nhà ông Dũng và đoạn từ nhà ông Vị (xóm 13) đến nhà ông Luận (xóm 14)

460

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

17

Xã Kim Bình

 

15.1

Khu vực 1

Thôn Phù Lão

 

a

Vị trí 1

Đường liên xã: Từ Quốc lộ 21B đến Cống Ba Đa

600

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm.

480

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

360

15.2

Khu vực 2

Xóm 18 và các thôn Kim Thượng, Ngọc An, Khê Khẩu

 

a

Vị trí 1

- Đường ĐH01 và đường ĐH08.

- Đường trục thôn Kim Thượng, Gồm:

+ Nhành 1: Đoạn từ Trạm biến thế (xóm 2) và đến nhà bà Nga (xóm 1)

+ Nhánh 2: Từ nhà ông Tuấn (xóm 2) đến Nhà văn hoá

+ Nhánh 3: Từ Nhà văn hoá đến nhà ông Định (xóm2)

- Đường trục thôn Ngọc An: Từ dốc chợ Hôm đến nhà ông Chiêm (ĐH01);

- Đường trục thôn Khê Khẩu: Từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Minh (ĐH01).

460

b

Vị trí 2

Các nhánh của đường ĐH01, nhánh của đường ĐH08 và các ngõ xóm.

370

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

280

15.3

Khu vực 3

Các thôn: Kim Thanh, Minh Châu, Khê Khẩu, Lương Đống và An Lạc

 

a

Vị trí 1

Đường liên xã và liên thôn

- Thôn Kim Thanh: Từ nhà ông Đông đến nhà ông Bằng

- Thôn Minh Châu: Từ Đình đến nhà ông Hùng

- Thôn An Lạc: Từ nhà ông Dư (ĐH01) đến nhà ông Lợi

- Thôn Lương Đống: Từ nhà Văn hoá đến nhà ông Nhuận.

350

b

Vị trí 2

Các ngõ xóm

280

c

Vị trí 3

Vị trí còn lại

210

 

2. Huyện Thanh Liêm

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Xã Liêm Tuyền

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH03: Từ đường ĐT491 đến giáp xã Đinh Xá, huyện Bình Lục

3.000

 

- Đường trục chính xã từ giáp vị trí 4 đường ĐT491 đến hết địa phận xóm 7.

- Đường trục chính các thôn Triệu Xá, Bích Trì, Ngái Trì.

860

b

Khu vực 2

 

 

- Các đoạn đường xã và đường trục thôn khác còn lại

690

2

Xã Liêm Tiết

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH03: Từ giáp xã Đinh Xá, huyện Bình Lục đến giáp xã Liêm Cần

3.000

 

- Đường ĐH04: Từ Quốc lộ 21A đến giáp xã Liêm Phong

1.200

 

- Đường trục thôn Văn Lâm

860

b

Khu vực 2

 

 

Đường từ ngã ba thôn Văn Lâm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội.

690

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn khác còn lại

530

3

Xã Thanh Tuyền

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH01: Từ Quốc lộ 1A đến đến giáp thị trấn Kiện Khê

2.000

 

- Đường ĐH08: Từ Quốc lộ 1A đến giáp thị trấn Kiện Khê

1.000

 

- Đường từ đường ĐH01 đến đê sông đáy (ĐH 08)

860

b

Khu vực 2

 

 

Các đường trục xóm khác còn lại

530

4

Xã Thanh Hà

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH11: Từ Quốc lộ 1A đến đường ĐT495 (Chùa Dừa)

1.500

 

- Đường từ Công ty may Bắc Hà đến thôn Dương Xá.

- Đường từ Cầu Dương Xá đến giáp xã Liêm Chung -thành phố Phủ Lý (WB2).

860

b

Khu vực 2

 

 

Đường từ Xí nghiệp may 199 đi ĐT 495 (Qua thôn Mậu Chử)

690

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

 

5

Xã Liêm Phong

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH04: Từ Quốc lộ 21A đến giáp xã Liêm Tiết

1.200

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ Trạm y tế xã đến hết thôn Cự Xá.

- Đường từ đường trục xã đến Đình thôn Yên Thống.

- Đường từ vị trí 4 QL21A đến đầu làng Nguyễn Trung.

- Đường từ vị trí 4 QL21A đến đầu làng Hoàng Xá.

- Đường từ vị trí 4 QL21A đến làng Mai Lĩnh.

- Đường từ vị trí 4 QL21A đến làng YênViệt.

510

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

 

6

Xã Thanh Lưu

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH02: Từ giáp xã Thanh Phong đến Nhà thà thờ An Hòa

2.000

 

Đường ĐH02: Từ Nhà thờ An Hòa qua Cầu Nga đến giáp xã Liêm Thuận

3.000

 

Đường ĐH06: Từ Trạm điện Trung gian đến đường ĐH10

1.500

 

Đường ĐH06: Từ đường ĐH10 đến giáp xã Thanh Hương

1.000

 

Đường ĐH10: Từ giáp xã Thanh Phong đến giáp xã Liêm Sơn và từ giáp xã Liêm Sơn đến giáp xã Liêm Thuận

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ Cầu Đồng Bến đến Nhà văn hoá thôn Đồi Ngang.

- Đường từ Cầu An Lạc đi thôn Sơn Thông.

- Đường từ đường ĐH02 đến cống Non

510

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

 

7

Xã Liêm Cần

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH02: Từ Quốc lộ 21A đến giáp xã Liêm Thuận

2.000

 

Đường ĐH07: Từ đường ĐH02 (Trạm điều dưỡng) đến giáp xã Thanh Bình

1.200

 

Đường ĐH03: Từ giáp xã Liêm Tiết đến Quốc lộ 21A

2.000

b

Khu vực 2

 

 

Đường trục của các Thôn Nhất, Tam, Nhuế, Trại, Tứ

390

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

280

8

Xã Thanh Thủy

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH08: Từ giáp thị trấn Kiện Khê đến giáp xã Thanh Tân

1.000

 

- Đường ĐH07: Từ giáp xã Thanh Phong đến Trạm bơm Võ Giang

1.200

 

- Đường dọc bờ sông phía tây sông Đáy.

- Đường từ cầu Đồng Ao đến đường 9028

510

b

Khu vực 2

 

 

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

390

9

Xã Thanh Phong

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH07: Từ giáp xã Thanh Thủy đến Quốc lộ 1A và từ đường Quốc lộ 1A đến giáp xã Thanh Bình

1.200

 

Đường ĐH02: Từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Thanh Lưu

2.000

 

Đường ĐH10: Từ giáp xã Thanh Hương giáp xã Thanh Lưu

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ Quốc lộ 1A đi thôn Giáp Nhất.

- Đường từ đình Bóng (ĐH 02) đi thônGiáp Nhất.

- Đường từ Quốc lộ 1A đi Đinh Đồng

390

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

280

10

Xã Thanh Bình

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH7: Từ giáp xã Thanh Phong đến giáp xã Liêm Cần

1.200

b

Khu vực 2

 

 

Đường từ thôn Lã Làng qua thôn Đạt Hưng đến trường Đinh Công Tráng (Thanh Lưu)

390

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

280

11

Xã Liêm Thuận

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH02: Từ giáp xã Thanh Lưu đến Phủ Chằm

3.000

 

- Đường ĐH02: Từ Phủ Chằm đến giáp xã Liêm Cần

2.000

 

- Đường ĐH10: Từ đường ĐT495 (Trường PTTH) đến giáp xã Thanh Lưu

1.000

 

- Đường từ đường ĐH 02 đến Đình làng Lau

510

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ đường ĐH 02 đến thôn Gừa.

- Đường từ Phủ Chằm đi thôn Chảy.

- Đường từ Đình làng Lau đến Trạm bơm Đình Vạn.

- Đường từ đường ĐH 02 đến Cống KT 9

390

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

280

12

Xã Liêm Túc

a

Khu vực 1

 

 

- Đường từ ĐT 495 đến cầu Đen - Đống Cầu.

- Đường từ Đình Hát -Vỹ Khách đến cầu thôn Tín Đôn xã Liêm Túc.

390

b

Khu vực 2

 

 

- Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

280

13

Xã Liêm Sơn

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH10: Đoạn từ Miếu thôn Cẩm Du xã Thanh Lưu đến đường vào Đình Lầy giáp xã Thanh Lưu

1.000

 

Đường ĐH12: Từ giáp xã Thanh Tâm đến UBND xã

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ ĐT 495 đi thôn Khoái.

- Đoạn từ đường ĐT495 đến Trạm biến áp thôn Truật

- Đoạn từ đường ĐH12 đến Đình thôn Lầy

390

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

280

14

Xã Thanh Hương

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH10: Từ giáp xã Thanh Tân đến Quốc lộ 1A và Từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Thanh Phong

1.000

 

- Đường ĐH06: Từ giáp xã Thanh Lưu đến giáp xã Thanh Tâm

1.000

 

- Đường ĐH09: Từ giáp xã Thanh Tân đến Quốc lộ 1A

1.000

 

- Đường ĐH12: Từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Thanh Tâm

1.000

b

Khu vực 2

 

 

Các trục đường các thôn: Tâng, Lác Nội

Đường Cứu hộ từ QL1A đến thôn Thong 1 xã Thanh Tâm.

Đường lâm nghiệp từ QL1A (Tâng 4) xã Thanh Hương đến thôn Lời 1.

510

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

390

15

Xã Thanh Tâm

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH06: Từ UBND xã Thanh Tâm đến giáp xã Thanh Hương

1.000

 

Đường ĐH12: Từ giáp xã Thanh Hương đến giáp xã Liêm Sơn

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ thôn Trà Châu đến Quốc lộ 1A (qua thôn Kho, thôn Môi).

- Đường từ Chùa Trình đến cầu Môi.

- Đường Lâm nghiệp bao chân núi Thong.

390

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

280

16

Xã Thanh Nguyên

a

Khu vực 1

 

 

- Đường từ nghĩa trang liệt sĩ đi Kim Lũ.

- Đường thôn Kim Lũ đi qua làng Đại Vượng.

- Đường từ ĐT 495B (đường 9713 cũ) đi thôn Mai Cầu; Kim Lũ; Đại Vượng.

- Đường ĐT 495 qua thôn Phú Gia, Mộc Tòng đến trường cấp 1 (cũ) xã Thanh Nguyên.

510

b

Khu vực 2

 

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

390

17

Xã Thanh Tân

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH08: Từ giáp xã Thanh Thủy đến giáp xã Thanh Nghị

1.000

 

Đường ĐH10: Từ giáp xã Thanh Hương đến đường ĐH08 (Đê tả đáy)

1.000

 

Đường ĐH09: Từ ĐH08 (Cống Tràng) đến giáp xã Thanh Hương

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường vào thôn Thử Hoà.

- Đường vào thôn Bạc Làng

510

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

390

18

Xã Thanh Nghị

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH08: Từ giáp xã Thanh Tân đến giáp xã Thanh Hải

1.000

 

Đường ĐH05: Từ Quốc lộ 1A (Bưu điện phố Cà) đến đường ĐH08 (đê sông Đáy)

1.430

b

Khu vực 2

 

 

Đường trục thôn Bồng Lạng

510

c

Khu vực 3

 

 

Đường trục các thôn: Kênh, Đại Bái, Nham Kênh

390

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

300

19

Xã Thanh Hải

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH08: Từ giáp xã Thanh Nghị đến Trạm bơm Kim Thanh

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục các thôn: Thanh Khê; Đoan Vĩ; Cổ Động.

- Đường vào thôn Động Xuyên, đường vào thôn Tri Ngôn.

510

c

Khu vực 3

 

 

- Các đường trục thôn, xóm còn lại

390

 

3. Huyện Duy Tiên

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Xã Mộc Nam

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường gom cầu Yên Lệnh: Từ chân đê Sông Hồng đến giáp xã Chuyên Ngoại

- Đường trục xã:Từ Cầu thôn Yên Lạc đến đường Xóm nam thôn Lảnh Trì

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã: Từ Cầu thôn Yên Lạc đến đường Xóm nam thôn Lảnh Trì.

- Đường trục xã: Từ Cống Mộc Nam đến Cầu thôn Yên Ninh

750

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn còn lại

500

2

Xã Chuyên Ngoại

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH03: Từ hộ ông Hiền (PL23, thửa 182) thôn Lỗ Hà đến giáp xã Trác Văn.

- Đường ĐH02: Từ ngã ba hàng đến phà Yên Lệnh cũ

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục thôn Quan Phố: Từ giáp QL 38 đến Nhà văn hoá thôn Quan Phố.

- Đường trục thôn: Từ giáp QL 38 đến hộ ông Phong (PL13, thửa 16) thôn Quan Phố

- Đường trục thôn Từ Đài: Từ giáp QL 38 đến hộ ông Trãi (PL 2, thửa 126) thôn Từ Đài

- Đường trục thôn Điện Biên: Từ hộ ông Thi (PL6, thửa 114) Xóm Điện Biên đến Trường THCS

- Đường trục thôn Yên Mỹ: Từ đầu đường ĐH 02 đến hộ ông Dương ( PL9, thửa 163) thôn Yên Mỹ

750

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm còn lại.

500

3

Xã Châu Giang

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH 01: Từ giáp thị trấn Hoà Mạc đến hộ ông Phát (PL21 thửa 239) thôn Phúc Thành.

- Đường trục thôn Đông Ngoại: Từ hộ bà Tụng (PL10 thửa 157) đến hộ ông Chén (PL10 thửa 160).

- Đường trục thôn: Từ Đài truyền thanh xã đến ngã ba thôn Đoài

- Đường trục thôn Duyên Giang: Từ đầu cầu Chợ Lương đến Trung tâm giáo dục thường xuyên

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường Huyện: Từ giáp hộ ông Phát (PL21 thửa 239) đến giáp hộ bà Tụng (PL10, thửa 157)

- Đường từ ngã ba thôn Đoài đến giáp xã Mộc Bắc

- Đường từ giáp hộ ông Chén (PL10, thửa 160) đến Cổng nghĩa trang liệt sỹ

- Đường từ ngã ba thôn Duyên Giang đến Chùa thôn Duyên Giang

- Đường từ Cầu giát đến Cầu thôn Chuyên Thiện

750

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục xã, thôn còn lại.

500

4

Xã Trác Văn

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH 03 (nhánh 1): Giáp Thị trấn Hoà Mạc đến hết xã Trác Văn Đường trục xã: Từ giáp QL 38 đến Cống 7 cửa

1.000

b

Khu vực 2

 

 

Đường ĐH03 (Nhánh 2): Từ Nhà Truyền thống đến Đê sông Hồng

750

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường thôn còn lại.

500

5

Xã Yên Bắc

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH 05: Từ giáp Quốc lộ 38 đến hết giáp xã Yên Nam

- Đường ĐH 09: Từ giáp Quốc lộ 38 đến giáp xã Tiên Nội

- Khu vực Tái định cư thôn Vực vòng

- Đường trục xã : Từ hộ ông Chuyền thôn Chợ lương (PL 03, thửa 38) đến hộ bà Liền thôn Bùi xá (PL 01, thửa 01)

- Đường trục thôn Đôn Lương : Từ giáp đường ĐH05 đến hết giáp xã Tiên Nội

1.000

b

Khu vực 2

 

 

Các đường trục thôn gồm các thôn: thôn Vũ Xá; thôn Lương Xá; thôn Chợ Lương

800

c

Khu vực 3

 

 

Các đường trục thôn, xóm còn lại

600

6

Xã Yên Nam

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH06: Từ tiếp giáp đường ĐT493 đến hết địa phận xã Yên Nam (giáp Tiên Ngoại)

900

 

Đường ĐH 05: Từ Trạm bơm lách lôm đến Đình Trắng thôn Thận Y

1.000

b

Khu vực 2

 

 

Các trục đường thôn

600

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường xóm.

500

7

Xã Đọi Sơn

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH08: Từ giáp đường ĐT 493 đến giáp xã Tiên Hiệp.

900

b

Khu vực 2

 

 

Đường ĐH07: Từ giáp đường ĐT493 đến giáp xã Tiên Phong.

750

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường xã, thôn còn lại.

500

8

Xã Tiên Nội

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH 09: Từ đầu đường giáp xã Yên Bắc đến hết địa phận Tiên Nội (Giáp xã Hoàng Đông).

- Đường ĐH 06: Từ đầu đường giáp Tiên Ngoại đến hết địa phận Tiên Nội (Giáp xã Hoàng Đông).

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Các trục đường xã.

- Đường trục thôn Sa lao: Từ hộ ông Phú (PL01, thửa số 01) đến hộ bà Chuyển (PL01, thửa số 45 )

800

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường thôn còn lại.

600

9

Xã Bạch Thượng

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH 10: Từ giáp hộ ông Tuyến (PL15, thửa 87) thôn Thần Nữ đến hộ ông Bền (PL14, thửa 145).

- Đường ĐH 10: Từ hộ bà Thành (PL10, thửa 20) thôn Nhất đến hộ bà Huấn (PL10, thửa 113) thôn Văn Phái.

- Đường ĐH10: Từ hộ ông Táo (PL5, thửa 283) thôn Nhất đến hộ ông May (PL 1, thửa 5) thôn Nội.

- Đường đê: Từ hộ ông Kỹ (PL 12, thửa 120) thôn Văn Phái đến hộ ông bà Hằng (PL 5, thửa 22) thôn Nhất.

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường xã: Từ hộ ông Hương (PL 10, thửa 29) đến hộ ông Tuân (PL 9, thửa 213) thôn Nhất.

- Đường trục thôn Thần Nữ: Từ hộ ông Khách (PL15, thửa 86) đến Đình thôn Thần Nữ (PL 14, thửa 60).

- Đường trục thôn Nhất: Từ hộ ông Cần (PL 10, thửa 12) thôn Nhất đến hộ ông Phúc (PL 9, thửa 47) thôn Nhất.

- Đường trục thôn Nhất: Từ hộ bà Huấn (PL10, thửa113) thôn Văn Phái đến hộ ông Trường (PL10) thôn Nhất.

800

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường thôn còn lại.

600

d

Khu vực tính giá đất giáp ranh

 

 

Đường ĐH10: Từ hộ ông Tiếm thôn Thần Nữ (PL 15, thửa 103) giáp ranh thị trấn Đồng Văn đến hộ ông Tuyến thôn Thần Nữ (PL 15, thửa 87).

 

10

Xã Duy Minh

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH11: Đoạn từ giáp hộ ông Phương thôn Trịnh (PL8, thửa 28 ) đến Trụ sở UBND xã Duy Minh

2.300

 

- Đường trục xã: Từ hộ ông Lương (PL7, thửa 293) đến giáp hộ ông Quang-Hoài (PL7, thửa 271).

- Đường trục xã: Từ hộ ông Mùi (PL7, thửa 143) đến hộ ông Phương (PL 7, thửa 209).

- Đường trục xã: Từ giáp ranh hộ bà Ngà (PL5, thửa 193) thôn Tú đến Chùa thôn Tú.

- Đường trục xã: Từ giáp hộ ông Anh (PL1, thửa 36 ) đến Trạm bơm thôn Ngọc Thị.

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã: Từ UBND xã đến Trạm bơm thôn Ngọc Thị.

- Đường trục xã: Từ giáp QL 38 đến giáp xã Hoàng Đông

800

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường xã, thôn còn lại.

600

11

Xã Hoàng Đông

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH06: Từ đầu tuyến, giáp đường sắt đến giáp xã Tiên Nội

- Đường trục xã: Từ giáp đường Quốc lộ 1A đến hộ ông Sơn (PL2, thửa 353) (ngã ba thôn Ngọc Động).

- Đường trục thôn Hoàng Thượng: Từ giáp QL1A đến hộ ông Phụng (PL 10, thửa 15).

1.000

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục thôn Ngọc Động : Từ giáp xã Duy Minh đến Trường Tiểu học.

- Đường trục thôn Bạch Xá: Từ giáp đường QL 1 A đến hết trục thôn.

- Đường trục thôn Hoàng Hạ: Từ đầu đến hết trục thôn Hoàng Hạ.

- Đường trục thôn Hoàng Thượng: Từ đấu giáp Trường Tiểu Học đến giáp hộ ông Phụng ( PL 10, thửa 15) .

- Đường trục thôn An Nhân: Từ giáp Nhà trẻ đến hết trục đường thôn An Nhân.

- Đường trục thôn Hoàng Lý I và II.

750

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường thôn, xóm còn lại

550

12

Xã Tiên Tân

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường Lê Công Thanh: Từ giáp xã Hoàng Đông đến hết xã Tiên Tân

- Đường ĐH 08: Từ đường sắt đến Trạm y tế xã (PL 7, thửa 27)

1.500

b

Khu vực 2

 

 

- Đường ĐH 08: Từ Trạm y tế xã đến giáp xã Tiên Hiệp

- Đường đi thôn Kiều: Từ đầu đường giáp đường sắt đến hộ ông Bốn (PL8, thửa 52) thôn Kiều

- Đường ĐH 06: Từ đầu đường giáp đường sắt đến giáp xã Tiên Nội

1.000

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường xã, thôn còn lại

600

13

Xã Duy Hải

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH 12: Từ hộ ông Thạo (PL13, thửa 70) đến hết Kho lương thực.

700

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã: Từ giáp Kho lương thực đến giáp Đê bối sông Nhuệ

- Đường trục xã: Từ Trạm điện thôn Tứ giáp đến hộ ông Đông (PL 7, thửa 109)

- Đường trục xã: Từ Cổng làng thôn Nhị Giáp giáp hộ ông Minh (PL 08, thửa 236) đến hết Nhà Văn hoá thôn Tam Giáp

550

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường thôn còn lại

400

14

Xã Mộc Bắc

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH 01: Từ Công ty cổ phần đầu tư Hà Nam đến hết xã (giáp xã Châu Giang)

700

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã: Từ đầu tuyến đường xã, hộ ông Dành thôn Hoàn Dương (PL12, thửa 01) đến hết tuyến đường xã, hộ ông Chính thôn Yên Từ (PL19, thửa 09).

- Đường trục xã: Từ đầu tuyến đường xã, hộ ông Hiệu thôn Yên Từ (PL14, thửa 216) đến hết tuyến đường xã, hộ ông Thiệu thôn Yên Hoà (PL16, thửa 29).

- Đường trục xã: Từ đầu tuyến đường xã, hộ ông Tài thôn Yên Từ (PL14, thửa 109) đến hết tuyến đường xã, hộ bà Tốt thôn Yên Từ (PL13, thửa 29).

- Đường trục xã: Từ đầu tuyến đường xã, hộ ông Biên thôn Hoàn Dương (PL01, thửa 06) đến hết tuyến đường xã, hộ bà Huệ thôn Hoàn Dương (PL01, thửa 59).

550

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường thôn, xóm còn lại

400

15

Xã Tiên Ngoại

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH06: Từ giáp xã Yên Nam đến hết địa phận xã (giáp Tiên Nội).

700

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã : Từ Thôn Thượng (giáp Tiên Nội) đến Trụ sở UBND xã.

- Đường trục xã: Từ Cống I48 đến hết địa phận thôn Yên Bảo (giáp xã Tiên Hiệp).

550

c

Khu vực 3

 

 

Các trục đường xã, thôn còn lại.

400

16

Xã Tiên Hiệp

 

1

Khu vực 1

 

 

- Đường ĐH 08: Từ giáp xã Đọi Sơn đến hết xã Tiên Hiệp (giáp xã Tiên Tân).

- Đường cầu vượt: Từ hộ ông Bình (PL9, thửa 36) đến hộ ông Gieo (PL3, thửa 69)

700

2

Khu vực 2

 

 

Đường trục xã: Từ hộ ông Cầm (PL2, thửa 318) đến hộ ông Hò (PL 5, thửa 7)

550

3

Khu vực 3

 

 

Các trục đường xã, thôn còn lại

400

17

Xã Tiên Hải

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường trục xã: Từ Dốc chợ Cống đến hết xã Tiên Hải (giáp xã Tiên Hiệp).

- Đường trục xã: Từ hộ ông Bật (PL3, thửa 91) đến hộ ông Thủy (PL3, thửa 73) thôn Đỗ Ngoại.

- Đường trục xã: Từ hộ ông Màu (PL9, thửa 4) đến hộ bà Thực (PL6, thửa 33).

550

b

Khu vực 2

 

 

Các trục đường xã, thôn còn lại.

400

18

Xã Châu Sơn

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường trục xã: Từ hộ ông Kha thôn Câu Tử (PL 9, thửa 139) đến giáp xã Tiên Phong

- Đường trục xã: Từ hộ ông Vương thôn Chung (PL01, thửa 09) đến hộ ông Chắc thôn Chung (PL01, thửa 149).

550

b

Khu vực 2

 

 

Các trục đường thôn, xóm còn lại

400

19

Xã Tiên Phong

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường trục xã: Từ Trường Tiểu học đến hộ ông Vũ (PL8, thửa 111)

400

b

Khu vực 2

 

 

Các trục đường thôn, xóm còn lại

300

 

4. Huyện Bình Lục

Đơn vị tính: 1000đ/m2

STT

Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá

Giá đất

1

Xã Tiêu Động

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường xã: Đoạn từ thôn Chiều đi qua ngã tư Ba hàng, qua UBND xã đến ngã 3 thôn Tiêu Hạ và khu vực chợ Dằm.

690

b

Khu vực 2

 

 

- Đường xã: Đoạn từ thôn Chiều đi qua Xí nghiệp gạch ngói Đước đến hết thôn Vũ Xá.

- Đường thôn và đường liên thôn gồm:

+ Thôn Đỗ Khê: Đoạn từ nhà bà Thơm đến nhà bà Viện.

+ Thôn Khả Lôi: Đoạn từ nhà ông Hoạt đến nhà ông Xuyên.

+ Thôn Đồng Xuân: Đoạn từ nhà ông Bình qua Sân vận động đến mương S18 (thôn Khả Lôi).

+ Thôn Tiêu Viên: Đoạn từ nhà ông Bốn (Phía tây làng) đến nhà ông Luân (Phía đông làng).

+ Thôn Tiêu Thượng: Đoạn từ nhà ông Sử đến Nhà Thờ lớn.

+ Thôn Tiêu Hạ: Đoạn từ mương S16 đến nhà ông Đào Tất Thắng.

530

c

Khu vực 3

 

 

Tất cả các đường ngõ còn lại

400

2

Xã An Nội

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường ĐH 01 (Đường ĐT 975 cũ): Từ giáp xã Trung Lương đến giáp xã Bối Cầu

1.050

 

Đường ĐH 02 (Đường 9012 cũ): Đoạn từ Bưu điện An Nội đến giáp xã Vũ Bản

700

 

Đường từ Bắc làng Gòi Thượng đến chùa Điền.

690

b

Khu vực 2

 

 

Đường trục xã: Từ Bắc Gòi Thượng đến Nam Gòi Thượng;

Đường trục xã: Từ chùa Điền đến Tây làng Đội;

Đường trục xã: Từ Nam làng Gòi Thượng đến Gòi Hạ - An Lã.

530

c

Khu vực 3

 

 

Các tuyến đường còn lại trong các thôn.

400

3

Xã Đồn Xá

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường trục xã: Từ Đường ĐT 497 đến trạm bơm phía đông thôn Nhân Dực.

- Đường trục xã: Từ Đường ĐT 497 đến phía tây thôn Đạo Truyền.

690

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã: Từ Đường ĐT 497 đến đầu thôn Thanh Khê.

- Đường trục xã: Đoạn từ nhà ông Hưng thôn Bồ Xá đến hết địa phận xã Đồn Xá giáp thị trấn Bình Mỹ.

- Đường trục xã: Xã lộ 5 từ xã lộ 4 đến Đa Tài.

- Đường trục xã: Xã lộ mới quy hoạch từ ĐT 497 qua thôn Tiên Lý đến giáp thôn Cao

Cái xã An Mỹ.

- Đường trục xã: Dọc mương BH 13 từ cầu Ghéo đến giáp thị trấn Bình Mỹ.

530

c

Khu vực 3

 

 

Các tuyến đường còn lại.

400

4

Xã La Sơn

 

a

Khu vực 1

 

 

Đường trôc xã: Đoạn giáp địa phận xã An Đổ đi qua cầu Trắng đến lối rẽ thôn An Ninh và đoạn từ cầu trạm xá đến ngã tư đền Thánh.

510

b

Khu vực 2

 

 

Đường trục xã từ thôn Vũ Hào đến thôn Lẫm Hạ và đoạn từ cầu trạm xá đến thôn An Ninh.

390

c

Khu vực 3

 

 

Các tuyến đường còn lại cđa các thôn Vũ Hào, Lẫm Thượng, Lẫm Hạ, Đồng Văn, Đống Rồi, An Ninh, Tập Thượng.

280

5

Xã Mỹ Thọ

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường trục xã: Đoạn từ cống Lương Ý nhà ông Nhung (Tờ 7, thửa 3) đến cống ông Tôn thửa đất nhà ông Thường (Tờ 11, thửa 265).

- Đường trục xã: Đoạn từ nhà ông Thắng (Tờ 11, thửa 22) theo hướng tây đến thửa đất nhà bà Dân (Tờ 13, thửa 2).

690

b

Khu vực 2

 

 

Gồm các trục đường xã còn lại:

- Đoạn từ nhà ông Hiển (Tờ 11, thửa 323) đến nhà ông Bội (Tờ 5, thửa 24)

- Đoạn từ nhà ông Hiên (Tờ 16, thửa 95) đến nhà ông Nhung (Tờ 17, thửa 3) theo hướng đông tây và nam bắc.

- Đoạn từ bờ giếng An Dương đến Cống BH15 nhà ông Hùng (Tờ 18, thửa 52).

- Đoạn từ mương BH15 đến Nhà văn hoá thôn La Cầu.

530

c

Khu vực 3

 

 

- Đường từ Miếu Bà An Dương đến nhà ông Tuấn Văn Phú (Tờ 10, thửa 352).

- Đường từ nhà ông Đảo (Tờ 1, thửa 1) theo hướng đông sang tây đến nhà ông Bội (Tờ 5, thửa 24).

- Đường từ cống Thọ đến cống Đìa nhà ông Dũng.

- Đường từ nhà ông Lập (Tờ 13, thửa 22) đến nhà ông Hải (Tờ 13, thửa 32).

- Các tuyến đường còn lại của các thôn: Thượng Thọ, Lương ý, La Cầu, An Dương, Văn Phú.

400

6

Xã An Mỹ

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đoạn từ tiếp giáp với thị trấn Bình Mỹ, Mỹ Đôi qua UBND xã đến nhà ông Lê Văn Tròn (PL5, thửa 29).

- Đoạn từ Miếu Đệ Nhất thôn An Thái qua Mỹ Đôi, qua đình Hoà Trung đến nhà ông Đạt thôn An Tập (PL16, thửa 21) giáp thị trấn Bình Mỹ.

690

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xã: Đoạn từ nhà ông Tròn (PL5, thửa 29) đến gốc Gạo đê sông Sắt thôn Cao Cái.

- Đường trục xã: Đoạn từ cầu Hoà Trung qua thôn Cát Tường đến đê sông Sắt nhà ông Anh (PL12, thửa 21).

530

c

Khu vực 3

 

 

Các đường còn lại nằm trong khu dân cư của xã.

400

7

Xã Tràng An

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường xã: Từ Tràng An đi xã Bình Nghĩa

- Đường liên xóm 5 đi xóm 6, xóm 7,

- Đường trục xóm 4

- Đường trục làng đội 5, đội 6, đội 7

- Đường liên thôn: Từ đội 1, đội 2, đội 3, đội 4 và khu vực chợ Sông.

690

b

Khu vực 2

 

 

- Đường trục xóm 2

- Phần cuối đường của đội 4 tiếp giáp xã Đồng Du

- Đường trục xóm 7 tiếp giáp xã Bình Nghĩa

- Đường trục đội 4 tiếp giáp đội 8.

530

c

Khu vực 3

 

 

- Đường làng đội 10, đội 11, xóm 1, đường ra đồng đội 2 đến nhà ông Mùi đội 2 tiếp giáp xã Bình Nghĩa

- Các trục đường còn lại nằm trong khu vực dân cư xã.

400

8

Xã Bình Nghĩa

 

a

Khu vực 1

 

 

- Đường từ UBND xã đi Tràng An

- Đường từ nhà ông Hậu (Tờ 29, thửa 27) đến nhà ông Hà (Tờ 29, thửa 35) và đến nhà ông Thành (Tờ 18, thửa 62).

- Đường từ UBND xã đi Trạm xá xã đến nhà ông Lan (Tờ 18, thửa 10) đến Vụng tiền đình nhà ông Long (Tờ 7, thửa 14).

- Đường từ UBND xã đến nhà bà Huê (Tờ 20, thửa 179).

- Đường từ UBND xã đến nhà ông Hiếu (Tờ 20, thửa 115) đến nhà ông Thái (Tờ 20, thửa 119).

690

b

Khu vực 2

 

 

- Đường từ Trạm xá đi xóm 7 Ngô Khê đến nhà ông Dân (Tờ 7, thửa 91) và đến nhà ông Đại (Tờ 7, thửa 89).

- Đường từ UBND xã đến nhà ông Hoành (Tờ 19, thửa 138) và nhà ông Định (Tờ 17, thửa 59).

- Đường từ trung tâm xã đi xóm 4 Cát Lại: Từ nhà ông Chuông (Tờ 20, thửa 126) đến nhà ông Phương (Tờ 25, thửa 204, 205).

- Đường từ trung tâm xã đi Tràng An: Từ nhà bà Minh (Tờ 16, thửa 11) đến nhà bà Vân (Tờ 30, thửa 51).

- Đường từ giáp xã Tràng An đi Đập Trung - Văn Lý: Từ nhà ông Long (Tờ 30, thửa 50) đến nhà ông Phấn (Tờ 15, thửa 95) đến giáp xã Văn Lý, Lý Nhân).

- Đường từ đường ĐT 491 đi Đồng Du (Đường liên xã Bình Nghĩa - Đồng Du): Từ nhà ông Khoái (Tờ 33, thửa 273) đến nhà ông Kính (Tờ 35, thửa 222)

- Đường từ đường ĐT 491 đi đến xóm 8 Ngô Khê: Từ nhà ông Hùng (Tờ 25, thửa 109) đến nhà ông Hân (Tờ 23, thửa 39).

- Đường từ Trường mầm non đi qua xóm 1 Cát Lại, xóm 7 Ngô Khê và Trạm xá xã

530

c

Khu vực 3

 

 

- Đường từ nhà ông Phúc xóm 8 Ngô Khê đi HTX Ngô Khê đi đập trung: Từ nhà ông Phúc (Tờ 5, thửa 57) đến nhà ông Thắng (Tờ 12, thửa 10).

- Đường từ cửa ông Triều xóm 8 Ngô Khê đi đến nhà văn hoá xóm 5 Ngô Khê đi qua xóm 6 Ngô khê, xóm 4 Ngô khê đến trụ sở HTXDVNN Ngô Khê

- Các đường còn lại trong khu dân cư.

400

9

Xã An Lão