Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 -2016

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ 2013 -2016 đã được thay thế bởi Quyết định 416/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Phú Thọ 2017 và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ 2013 -2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4937/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 -2016, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tối đa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng của các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông.

2. Nhiệm vụ

- Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về trật tự an toàn giao thông.

- Duy trì công tác bảo trì, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; xử lý triệt để các điểm đen giao thông, bổ sung, hoàn thiện các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông; tiếp tục đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, trong đó đặc biệt chú trọng việc xử lý đối với xe chở quá khổ, quá tải và hoạt động của xe khách, xe taxi.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, những vụ tai nạn giao thông đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải xử lý hình sự để tăng cường tính răn đe, giáo dục chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong xã hội.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông, việc sử dụng giấy phép lái xe.

3. Giải pháp

- Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung đối với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, duy trì và phát triển sâu rộng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả, nghiên cứu để đổi mới các hình thức tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nhất là đối với các công trình giao thông đường bộ, giao trách nhiệm cụ thể để quản lý đối với xe ôtô chở quá khổ, quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ đến cấp xã; tăng cường đồng bộ các biện pháp trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10 tháng 6 năm 2013 và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15 ngày 11 tháng 2013 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; xây dựng văn hóa giao thông đô thị đối với các đơn vị hành chính từ thị trấn trở lên, xây dựng văn hóa giao thông ở khu vực dân cư nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện ký cam kết về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, thanh tra giao thông để tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với việc xử lý xe ôtô chở quá khổ, quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ; tất cả các xe chở quá khổ, quá tải phải bắt buộc hạ tải để hạn chế hư hỏng của các tuyến đường bộ; kiên quyết xử lý đối với các hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, đi sai phần đường, làn đường, vượt sai quy định, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; xử lý nghiêm đối với xe ô tô khách chở quá số người quy định, đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật; xử lý người điều khiển xe máy, xe đạp điện chạy quá tốc độ và không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Tăng cường quản lý hoạt động chở khách đối với các bến đò, bến phà ngang sông nhất là hoạt động chở khách trong mùa mưa lũ.

- Tiếp tục đầu tư nguồn lực để thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, khắc phục các điểm đen giao thông, tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đối với các tuyến đường làm mới phải quan tâm đối với các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn theo quy định; bổ sung, thay thế các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông, bổ sung đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các lực lượng tham gia thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung giải phóng hành lang an toàn giao thông, tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, đối với các tuyến đường làm mới tùy điều kiện cụ thể phải xem xét thực hiện giải phóng hành lang an toàn giao thông, thực hiện công tác quản lý quy hoạch kiên quyết không xây dựng các công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông.

- Chấn chỉnh việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham giao thông đường bộ, đường thủy; tăng cường quản lý việc sử dụng giấy phép lái xe.

- Kiện toàn Ban An toàn giao thông các cấp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan Trung ương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: GTVT, CA;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực21/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ 2013 -2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ 2013 -2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Dân Mạc
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực21/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ 2013 -2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ 2013 -2016