Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2015 do Tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất dự án sử dụng đất trồng lúa Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2563/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận 41 dự án thu hồi đất với diện tích là 88,37 ha đã được UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giữa hai kỳ họp để triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2015 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Bổ sung 75 danh mục dự án cần thu hồi đất với diện tích 188,40 ha và 04 dự án với diện tích 21,01 ha sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015 (có các Phụ lục kèm theo).

2. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh danh mục dự án đầu tư cấp bách được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn đầu tư thực hiện phù hợp với quy hoạch, UBND tỉnh tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015.

3. Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2016 - 2020) và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị, báo cáo HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC SỐ I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

(đơn vị đăng ký)

Diện tích (ha)

Địa điểm

 

 

 

1

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0.70

Đông Thanh

 

2

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sở Giao Thông vận Tải

0.70

Phường 1

 

3

Xây dựng hạ tầng khu đồng rộc dưới

UBND TP Đông Hà

1.82

Phường 2

 

4

Xây dựng hạ tầng khu dân cư Tây Trì

UBND TP Đông Hà

5.10

Phường 1

 

5

Xây dựng hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư phía Tây bến xe Đông Hà

UBND TP Đông Hà

1.90

Phường Đông Lễ

 

6

Xây dựng cụm công nghiệp 9D

UBND TP Đông Hà

33.40

Phường 4

 

7

Đường Tân Vĩnh - Lai Phước

UBND TP Đông Hà

3.10

Phường Đông Lương

 

8

Đường Bùi Dục Tài

UBND TP Đông Hà

0.30

Phường 1

 

9

Đường vào hồ Nguyễn Huệ

UBND TP Đông Hà

1.03

Phường 1,3

 

10

Nhà Văn hóa khu phố 4

UBND TP Đông Hà

0.12

Phường 2

 

11

Nhà Văn hóa khu phố 5

UBND TP Đông Hà

0.15

Phường 2

 

12

Nhà Văn hóa khu phố 10

UBND TP Đông Hà

0.24

Phường 2

 

13

Nhà văn hóa khu phố 7

UBND TP Đông Hà

0.09

phường 3

 

14

Nhà Văn hóa khu phố 10

UBND TP Đông Hà

0.06

Phường 4

 

15

Nhà văn hóa khu phố 3

UBND TP Đông Hà

0.07

Phường Đông Thanh

 

16

Nhà văn hóa khu phố 5

UBND TP Đông Hà

0.08

Phường Đông Thanh

 

17

Nhà văn hóa khu phố 6

UBND TP Đông Hà

0.10

Phường Đông Thanh

 

18

Nhà văn hóa khu phố 5

UBND TP Đông Hà

0.20

Phường Đông Giang

 

19

Nhà văn hóa khu phố 3

UBND TP Đông Hà

0.17

Phường Đông Lễ

 

20

Trạm y tế

UBND TP Đông Hà

0.16

Phường 3

 

21

Nhà bia ghi danh liệt sỹ

UBND TP Đông Hà

0.06

Phường Đông Giang

 

22

Trường Mầm non Phường 4

UBND TP Đông Hà

0.69

Phường 4

 

23

Đường Trường Chinh

UBND TP Đông Hà

0.86

Phường Đông Lễ

 

24

Hệ thống thoát nước Yết Kiêu

UBND TP Đông Hà

0.04

Phường 3

 

25

Kè chống xói lở bờ sông Thạch Hãn

UBND TP Đông Hà

1.42

Phường Đông Lương

 

26

Xử lý các nút giao thông nguy hiểm tạo cảnh quan TP Đông Hà (các nút giao thông: Trần Phú - Hùng Vương, Ngô Quyền - Tôn Thất Thuyết, Thái Học-Thái Phiên, Lê Lợi - Lê Thánh Tông, Nguyễn Thái Học - Nguyễn Huệ, Cửa Tùng - Quốc lộ 9, Lê Trực - Quốc lộ 1A, Lê Hồng Phong - Hùng Vương)

UBND TP Đông Hà

2.93

Các phường

 

 

27

Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

1.09

Xã Gio Sơn

 

28

Phát triển điểm dân cư xã Gio Quang

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

1.60

Xã Gio Quang

 

29

Phát triển điểm dân cư xã Gio Việt

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

4.86

Xã Gio Việt

 

30

Phát triển điểm dân cư xã Gio Thành

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

2.69

Xã Gio Thành

 

31

Phát triển điểm dân cư TT Cửa Việt

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

4.45

TT Cửa Việt

 

32

Phát triển điểm dân cư khu phố 6

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh

3.40

TT Gio Linh

 

33

Đường vào đình làng Hà Thượng

UBND huyện Gio Linh

0.65

TT Gio Linh

 

34

Bến Cá Chợ Cửa Việt

UBND huyện Gio Linh

1.69

TT Cửa Việt

 

35

Đường nội thị thị trấn Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

0.19

TT Gio Linh

 

36

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư Tiểu khu 14 và Tiểu khu 15

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong

3.23

TT Ái Tử

 

37

Trích đo địa chính, và cắm cọc phân lô các lô đất thuộc các xã Triệu Giang, Triệu Sơn, Triệu Đại và TT Ái Tử huyện Triệu Phong phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong

0.14

TT Ái Tử

 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong

0.48

Xã Triệu Giang

 

38

Cắm mốc phân lô và đo trích lục địa chính các lô thuộc 3 xã Triệu Thuận, Triệu Sơn, Triệu Đại phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong

0.45

Xã Triệu Thuận

 

0.87

Xã Triệu Sơn

 

1.68

Xã Triệu Đại

 

39

Đường Lê Hữu Trữ

UBND thị trấn Ái Tử

0.22

TT Ái Tử

 

40

Cơ sở hạ tầng thiết yếu khu dịch vụ du lịch Nhật Tân, xã Triệu Lăng

Ban Quản lý dự án

4.80

Xã Triệu Lăng

 

41

Sân bóng đá Mini

UBND thị trấn Ái Tử

0.40

TT Ái Tử

 

 

Cộng

 

88.37

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ II

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

(đơn vị đăng ký)

Diện tích (ha)

Địa điểm

 

 

 

I

Thành phố Đông Hà

 

2.35

 

 

1

Trụ sở Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

0.15

Phường 3

 

2

Xây dựng đường Tuệ Tĩnh và cơ sở hạ tầng 2 bên tuyến

UBND TP Đông Hà

2.20

Phường Đông Lễ

 

II

Thị xã Quảng Trị

 

0.09

 

 

1

Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp tỉnh Quảng Trị

BQLDA lưới điện Miền Trung

0.02

Thị xã Quảng Trị

 

2

Sàn giao dịch thị xã Quảng Trị

Trung tâm Giới thiệu việc làm

0.07

Thị xã Quảng Trị

 

III

Huyện Vĩnh Linh

 

0.51

 

 

1

Nâng cấp lưới điện hạ thế huyện Vĩnh Linh

Sở Công thương

0.06

Vĩnh Hà, Vĩnh Long, Vĩnh Thạch, Vĩnh Trung

 

2

Điểm dân cư vị trí phòng Giáo dục -Đào tạo

UBND huyện Vĩnh Linh

0.18

TT Hồ Xá

 

3

Đấu giá vị trí phòng LĐ-TB-XH

UBND huyện Vĩnh Linh

0.09

TT Hồ Xá

 

4

Đấu giá vị trí phòng Nội vụ

UBND huyện Vĩnh Linh

0.05

TT Hồ Xá

 

5

Điểm dân cư kho Lương thực

UBND huyện Vĩnh Linh

0.13

TT Hồ Xá

 

IV

Huyện Gio Linh

 

7.64

 

 

1

Tuyến ống thoát nước thải thuộc khu CN Quán Ngang

Ban Quản lý Khu Kinh tế

7.00

xã Gio Quang

 

2

Đường bê tông giao thông nội đồng 27

UBND huyện Gio Linh

0.20

Xã Gio Phong

 

3

Hạ tầng cơ sở khu dân cư khu vực chợ Kên

Xã Trung Sơn

0.44

Xã Trung Sơn

 

V

Huyện Triệu Phong

 

8.85

 

 

1

Nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị

BQLDA lưới điện Miền Trung

0.06

Xã Triệu Sơn, xã Triệu Lăng

 

2

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Quảng Trị

Sở Công Thương

0.12

Xã Triệu Thượng, xã Triệu Ái

 

3

Trạm y tế

UBND TT Ái Tử

0.15

TT Ái Tử

 

4

Đường giao thông T1, T6

Ban QL DA huyện

6.75

Xã Triệu Ái

 

5

Cải tạo, nâng cấp chợ Triệu Tài

UBND xã Triệu Tài

0.26

Xã Triệu Tài

 

6

Trạm trung chuyển rác

UBND xã Triệu Thượng

0.01

Xã Triệu Thượng

 

7

Chợ Hà Tây

UBND huyện Triệu Phong

0.36

Xã Triệu An

 

8

Đường Trần Hữu Dực

UBND TT Ái Tử

1.10

TT Ái Tử

 

9

Sân cổng tường rào UBND TT Ái Tử

UBND TT Ái Tử

0.04

TT Ái Tử

 

VI

Huyện Hải Lăng

 

35.38

 

 

1

Đội quản lý thị trường huyện Hải Lăng

Sở Công Thương

0.15

TT Hải Lăng

 

2

Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp tỉnh Quảng Trị

BQLDA lưới điện Miền trung

0.07

Hải Lăng

 

3

Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền

UBND huyện Hải Lăng

1.4

TT Hải Lăng

 

4

Nuôi trồng thủy sản hồ Nước chè thượng

UBND huyện Hải Lăng

16.8

TT Hải Lăng

 

5

Nâng cấp, mở rộng đường Hai Bà Trưng

BQLDA huyện Hải Lăng

0.92

TT Hải Lăng

 

6

Quy hoạch chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất

TT Phát triển Quỹ đất huyện

6.05

TT Hải Lăng

 

7

Nhà máy sản xuất, lắp dựng nhà tiền chế, thùng xe và cửa cuốn

Doanh nghiệp Tư nhân Hữu Hùng

5.04

Xã Hải Thượng

 

8

Nhà máy gia công điêu khắc sản phẩm đồ đá mỹ nghệ

Doanh nghiệp Tư nhân Văn Hải

4.06

Xã Hải Thượng

 

9

Trường mầm non Hải Vĩnh

UBND huyện Hải Lăng

0.28

Xã Hải Vĩnh

 

10

Khu di tích Dũng sỹ Phường sắn

Ban QLDA huyện

0.34

Xã Hải Phú

 

11

Trạm y tế xã Hải Dương

UBND huyện Hải Lăng

0.27

Xã Hải Dương

 

VII

Huyện Đakrông

 

56.03

 

 

1

Trạm BTS Vinaphon

Viễn Thông Quảng Trị

0.55

Xã Đakrông

 

2

Trạm cân lưu động, bãi hạ tải

Sở Giao thông vận tải

0.97

Xã A Ngo, huyện Đakrông

 

3

Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp

Tỉnh đoàn Quảng Trị

2.17

Xã Hướng Hiệp

 

4

Mở rộng lòng hồ thủy điện Đakrông 1

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3

0.02

Xã Tà Long

 

5

Dự án định canh, đnh cư tập trung Apun (giai đoạn 1)

UBND huyện Đakrông

6.50

Xã Tà Rụt

 

6

Di dời các hộ dân thuộc lòng hồ thủy điện Đakrông 3

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3

1.13

Xã Tà Long

 

7

Mở rộng lòng hồ nhà máy thủy điện Đakrông 2

Công ty CP Thủy điện Đakrrông

2.50

Xã Đakrông

 

8

Trường mẫu giáo Ba Nang

UBND huyện Đakrông

0.12

Xã Ba Nang

 

9

Trạm y tế xã A Vao

UBND huyện Đakrông

0.20

Xã A Vao

 

10

Nâng cấp đường liên thôn Ruộng - Ra Lu

UBND huyện Đakrông

0.05

Xã Hướng Hiệp

 

11

Đường giao thông nội đồng

UBND xã Mò Ó

0.13

Xã Mò Ó

 

12

Dự án ĐCĐC tập trung vùng T'Rơ - A Đu - Tà Long

UBND huyện Đakrông

26.00

Xã Tà Long

 

13

Cải tạo nâng cấp trụ sở xã Mò Ó

UBND huyện Đakrông

0.09

Xã Mò Ó

 

14

Trạm Y tế xã Tà Rụt

UBND huyện Đakrông

0.50

Xã Tà Rụt

 

15

Dự án ĐTXD khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định ĐCĐC ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt (giai đoạn I)

UBND huyện Đakrông

9.00

Xã Tà Rụt

 

16

Dự án ĐCĐC tập trung vùng Cợp

UBND huyện Đakrông

6.00

Xã Húc Nghì

 

17

Đường nội đồng Phú Thiềng

UBND xã Mò Ó

0.10

Xã Mò Ó

 

VIII

Huyện Hướng Hóa

 

49.50

 

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm cửa khẩu mở rộng

Ban Quản lý Khu Kinh tế

19.00

TT Lao Bảo

 

2

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2)

Ban Quản lý Khu Kinh tế

14.00

TT Lao Bảo

 

3

Nâng cấp mở rộng trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (giai đoạn 2)

Ban Quản lý Khu Kinh tế

0.50

TT Lao Bảo

 

4

Hoàn thiện hạ tầng kết cấu hạ tầng một số tuyến chính tại Khu Kinh tế - Thương mại Đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2)

Ban Quản lý Khu Kinh tế

5.00

TT Lao Bảo

 

5

Dự án ĐTXD CSHT phát triển dân cư tại: đường Lê Hồng Phong và khu vực phía Tây Bắc nhà máy Super Horse TT Lao Bảo

Ban Quản lý Khu Kinh tế

9.08

TT Lao Bảo

 

6

Đường nội thôn Chai

UBND xã Hướng Việt

0.20

Xã Hướng Việt

 

7

Đường giao thôn nội thôn Tà rùng

UBND xã Hướng Việt

0.36

Xã Hướng Việt

 

8

Đường liên thôn Miệt - Cóc

UBND xã Hướng Linh

0.40

Xã Hướng Linh

 

9

Đường giao thông trung tâm xã

BQLDAĐTXD huyện

0.90

Xã Tân Lập

 

10

Nhà vận hành khu vực Hướng Phùng

Điện lực Quảng Trị

0.06

Xã Hướng Phùng

 

IX

Huyện Cam Lộ

 

28.05

 

 

1

Nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế

Sở Công Thương

0.05

Xã Cam Chính, xã Cam Nghĩa,

 

2

Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp tỉnh Quảng Trị

BQLDA lưới điện Miền Trung

0.30

Huyện Cam Lộ

 

3

Hệ thống cấp và tiêu nước nuôi trồng thủy sản huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

2.02

Xã: Cam Thanh, Cam An, Cam Thủy

 

4

Hồ Chứa nước Khe Lau

UBND huyện Cam Lộ

2.77

Xã Cam Nghĩa

 

5

NCSC đập Hà xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

0.80

Xã Cam Nghĩa

 

6

NCSC hồ Hiếu Nam - Bàu Ra - Đá Lã, huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

3.24

Xã Hiếu

 

7

Cụm hồ Chứa Mai Lộc - khe Măng

UBND huyện Cam Lộ

2.45

Xã Cam Chính

 

8

NCSC hồ khe Đá - khe Chứa

UBND huyện Cam Lộ

1.85

Xã Cam Tuyền

 

9

NCSC hồ Trọt Giếng - Đá Cựa

UBND huyện Cam Lộ

2.71

Xã Cam Tuyền

 

10

Nhà máy nước Quật Xá, thuộc dự án phát triển cấp nước Đông Hà và vùng phụ cận

Công ty TNHH MTV
 Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị

5.52

Xã Cam Thành, Cam Hiếu, TT Cam Lộ

 

11

Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

UBND huyện Cam Lộ

0.30

TT Cam Lộ, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thanh

 

12

Nâng cấp, sữa chữa kênh dẫn, kết hợp tiêu nước khu phố 1, TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

0.30

TT Cam Lộ

 

13

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cam Lộ

UBND TT Cam Lộ

3.00

TT Cam Lộ

 

14

Niệm Phật đường Lâm Lang

Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam

1.00

Xã Cam Thủy

 

15

Niệm Phật đường Cam Phú

Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam

1.00

Xã Cam Thành

 

16

Trụ sở UBND xã Cam Tuyền

UBND xã Cam Tuyền

0.74

Xã Cam Tuyền

 

 

Cộng

 

188.40

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ III

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư
(đơn vị đăng ký)

Diện tích (ha)

Trong đó

Địa điểm

 

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

Thành phố Đông Hà

 

0.50

0.50

 

 

 

1

Xây dựng đường Tuệ Tĩnh và CSHT 2 bên tuyến

UBND TP Đông Hà

0.50

0.50

 

Phường Đông Lễ

 

 

Huyện Đakrông

 

19.01

0.01

19.00

 

 

2

Nâng cấp đường liên thôn Ruộng - Ra Lu

UBND huyện Đakrông

0.01

0.01

 

Xã Hướng Hiệp

 

3

Dự án ĐCĐC tập trung vùng T'rơ - A Đu - Tà Long

UBND huyện Đakrông

19.00

 

19.00

Xã Tà Long

 

 

Thị xã Quảng Trị

 

1.50

1.50

 

 

 

4

Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1.50

1.50

 

Xã Hải Lệ

 

 

Cộng

 

21.01

2.01

19.00

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất dự án sử dụng đất trồng lúa Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất dự án sử dụng đất trồng lúa Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất dự án sử dụng đất trồng lúa Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất dự án sử dụng đất trồng lúa Quảng Trị

            • 17/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực