Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2014 tỉnh Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.249.323 triệu đồng (Bảy nghìn, hai trăm bốn mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu đồng), gồm:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh: 4.377.614 triệu đồng.

b) Thu ngân sách cấp huyện: 2.313.553 triệu đồng.

c) Thu ngân sách cấp xã: 558.156 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.108.075 triệu đồng (Bảy nghìn, một trăm không tám tỷ, không trăm bảy mươi năm triệu đồng), gồm:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 4.347.694 triệu đồng.

b) Chi ngân sách cấp huyện: 2.231.048 triệu đồng.

c) Chi ngân sách cấp xã: 529.333 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 141.248 triệu đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 29.920 triệu đồng.

b) Ngân sách cấp huyện: 82.505 triệu đồng.

c) Ngân sách cấp xã: 28.823 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 29.920 triệu đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng), trong đó:

a) Trích vào Quỹ dự trữ tài chính: 2.509 triệu đồng.

b) Chuyển vào thu ngân sách năm 2015: 27.411 triệu đồng, trong đó số kinh phí thuộc nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 24.902 triệu đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban công tác đại biểu (UBTVQH);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán NN khu vực X;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- TT huyện (thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;
- Lưu VT, HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2014 tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2014 tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2014 tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2014 tỉnh Bắc Kạn

            • 23/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực