Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số: 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét Tờ trình số: 39/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định nội dung, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Chi hỗ trợ cán bộ công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức: Cấp tỉnh 500.000 đồng/hồ sơ; cấp huyện 400.000 đồng/hồ sơ; cấp xã 300.000 đồng/hồ sơ.

2. Chi hoạt động thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: 20.000.000 đồng/cuộc.

3. Những nội dung chi liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật hành chính còn lại quy định tại Thông tư số: 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực28/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực28/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính Bắc Kạn

            • 18/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực