Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND về quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích phòng chống tội phạm Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-BPC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Cá nhân, tập thể trong tỉnh Lào Cai có thành tích trong phát hiện, điều tra, khám phá, truy bắt, truy nã đối tượng trong các ván ma túy, ván hình sự thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của Bộ Luật hình sự.

2. Nguyên tắc thưởng:

a) Thưởng bằng tiền (Việt Nam đồng).

b) Trong cùng một vụ án nếu đã đề nghị thưởng cho tập thể thì không được đề nghị thưởng cho cá nhân thuộc tập thể đó nữa và ngược lại.

c) Không xét thưởng đối với tập thể, cá nhân đã được cơ quan chức năng khác thưởng tiền (thưởng nóng) hoặc đã được thưởng từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

d) Thủ trưởng các đơn vị đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân của đơn vị mình chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định chặt chẽ, chính xác về thành tích, đối tượng, hình thức khen thưởng, mức tiền thưởng mà mình đề nghị.

3. Mức tiền thưởng:

a) Đối với vụ án hình sự, ma túy thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Mức thưởng đối với cá nhân tối đa 5.000.000 đồng/người, đối với tập thể tối đa 15.000.000 đồng/tập thể. Tổng số tiền thưởng không quá 45.000.000 đồng/vụ án.

b) Đối với các ván ma túy, thu giữ được vật chứng là heroine (từ 02 bánh heroine trở lên - 01 bánh heroine tương đương 300 gam): Mức thưởng tối đa 1.000.000 đồng/bánh heroine. Tổng số tiền thưởng không quá 200.000.000 đồng/vụ án.

c) Tổng số tiền thưởng quy định tại điểm a, điểm b của khoản 3, Điều này không quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)/năm.

4. Nguồn kinh phí: Do ngân sách tỉnh đảm bảo, được bố trí trong quỹ thi đua khen thưởng tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- VP.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Chuyên viên TH;
- Công báo Lào Cai; Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích phòng chống tội phạm Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích phòng chống tội phạm Lào Cai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích phòng chống tội phạm Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích phòng chống tội phạm Lào Cai

  • 08/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực