Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VÀ NỘI DUNG CHI ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/201 6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bo trật tự an toàn giao thông;

Thực hiện Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xét Tờ trình số 3871/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (sau đây viết tắt là ATGT) và một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (sau đây viết tắt là TTATGT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các nội dung, mức chi khác phục vụ công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tnh Cao Bằng không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Lực lượng công an (bao gồm các phòng trực thuộc công an tỉnh trực tiếp tham gia đảm bảo TTATGT, công an 13 huyện, thành phố; công an xã, phường, thị trấn);

b) Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh;

c) Thanh tra giao thông tỉnh;

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; Ban An toàn giao thông các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ban ATGT huyện, xã) và các lực lượng trực tiếp khác tham gia đảm bảo TTATGT tại huyện, thành phố;

đ) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Mức phân bổ kinh phí, nội dung chi, mức chi

1. Mức phân bổ kinh phí: Số kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được phân bổ như sau:

a) 70% cho lực lượng công an;

b) 4% cho Ban An toàn giao thông tỉnh (bao gồm kinh phí hoạt động của Ban ATGT tỉnh và các đơn vị cấp tỉnh trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo TTATGT);

c) 6% cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh;

d) 20% cho các huyện, thành phố (bao gồm kinh phí hoạt động của Ban ATGT huyện, xã và các đơn vị cấp huyện trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo TTATGT)

2. Nội dung chi, mức chi

Ban ATGT huyện, xã thực hiện nội dung chi, mức chi như quy định đối với Ban ATGT tỉnh tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính.

Đối với nguồn kinh phí được phân bổ, các đơn vị ưu tiên sử dụng kinh phí để xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, phát hiện và khắc phục kịp thời các yếu tố gây mất an toàn trên hệ thống đường bộ, thường xuyên kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh kịp thời hệ thống cọc tiêu, biển báo đường bộ, xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các đèo dốc nguy hiểm.

Căn cứ số tiền được cấp theo quy định nêu trên, Công an tỉnh phân bổ cho các lực lượng trực thuộc để thực hiện công tác đảm bảo TTATGT. Ngoài căn cứ vào các nhiệm vụ của từng đơn vị cần dựa trên số thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT do từng đơn vị thực hiện năm trước liền kề năm hiện hành.

Trên cơ sở các nội dung chi theo quy định, căn cứ vào tình hình phát sinh tại địa phương và nguồn kinh phí được giao, các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp nguồn và yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương.

Nội dung chi công tác phí, hội nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

2. Các khoản hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động đảm bảo TTATGT.

3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực22/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(07/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực22/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (07/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cao Bằng

           • 12/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực