Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2019 và năm 2020, năm thứ 03, thứ 04 của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được điều chỉnh tại Nghị quyết này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của các cơ quan thuộc tỉnh; Dự toán chi ngân sách của từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, bao gồm: Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là ngân sách cấp huyện) và ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).

2. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh áp dụng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được điều chỉnh tại Nghị quyết này đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

3. Các huyện, thị xã, thành phố khi áp dụng định mức điều chỉnh tại Nghị quyết này phải đảm bảo việc phân bổ dự toán cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo định mức điều chỉnh tại Nghị quyết này.

Điều 4. Điều chỉnh một số định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập như sau:

 Đơn vị tính: triệu đồng/lớp/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

Khối trường khuyết tật

119

Trường chuyên Lê Quý Đôn

227

Trường Dân tộc nội trú

240

Khối Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

119

Khối Trung học phổ thông còn lại

118

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp y tế được nhà nước xác định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

a) Công tác khám chữa bệnh

58

b) Công tác y tế dự phòng

 

Tuyến tỉnh

58

Tuyến huyện

48

Các cơ sở y tế dự phòng tại huyện Côn Đảo; các đội, các phòng làm công tác y tế dự phòng tại Trung tâm y tế Quân dân y huyện Côn Đảo

79

c) Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình

48

d) Trạm y tế

45

Trạm y tế thuộc huyện Côn Đảo

79

3. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể đảm bảo như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

a) Quản lý nhà nước, đoàn thể đảm bảo

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các cơ quan đang hoạt động và có trụ sở trên địa bàn huyện Côn Đảo

75

Các Sở, ban, ngành và đoàn thể được đảm bảo còn lại

70

Các cơ quan quản lý hành chính trực thuộc Sở, ban, ngành

65

b) Cơ quan Đảng cấp tỉnh

92

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp Văn hóa-Thông tin

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp Văn hóa-Thông tin được nhà nước xác định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

58

Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có trụ sở hoạt động trên địa bàn huyện Côn Đảo

70

5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp đảm bảo xã hội được nhà nước xác định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

58

6. Định mức phân bổ chi các hoạt động kinh tế

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kinh tế được nhà nước xác định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

58

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp môi trường được nhà nước xác định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

58

Điều 5. Điều chỉnh một số định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, cấp xã

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Chi sự nghiệp giáo dục

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

a) Huyện, thị xã, thành phố

 

Mầm non

43

Tiểu học

39

Trung học cơ sở

38

b) Huyện Côn Đảo

 

Mầm non

53

Tiểu học

49

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp

48

2. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính

Điều chỉnh định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể đảm bảo cấp huyện, cấp xã như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Nội dung

Định mức phân bổ chi hoạt động điều chỉnh

a) Chi quản lý nhà nước, đoàn thể

 

Huyện, thị xã, thành phố

65

Huyện Côn Đảo

72

b) Đảng

 

Huyện, thị xã, thành phố

74

Huyện Côn Đảo

81

c) Quản lý nhà nước cấp xã

39

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp Văn hóa-Thông tin

Điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp Văn hóa-Thông tin theo tiêu chí dân số như sau:

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức phân bổ điều chỉnh

Đô thị

22.802

Đồng bằng

25.191

Vùng sâu

33.036

Hải đảo

154.207

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình

Điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh truyền hình theo tiêu chí dân số như sau:

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức phân bổ điều chỉnh

Đô thị

5.426

Đồng bằng

6.017

Vùng sâu

8.125

Hải đảo

36.644

5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp Thể dục thể thao

Điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao theo tiêu chí dân số như sau:

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức phân bổ điều chỉnh

Đô thị

8.800

Đồng bằng

6.270

Vùng sâu

6.663

Hải đảo

19.798

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Hai thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành18/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương Vũng Tàu

            • 18/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực