Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 152/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 152/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định s 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư s 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định s 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định v thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất">332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đu giá tài sản,

Xét Tờ trình s 75/TTr-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành ph về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành ph; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phtại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

1. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 12 Điều 3 như sau:

“- Lệ phí trước bạ nhà đất do các xã, thị trấn quản lý (hạch toán mã chương 8XX, 9XX)”.

2. Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 2 Điều 5.

3. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2 Điều 7 như sau:

“- Tiền sử dụng đất do Chi cục Thuế quận quản lý”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 ca Hội đồng nhân dân thành phố.

1. Bãi bỏ cụm từ: “thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh” tại Mục 6 Khoản 1.

2. Sửa đi, bsung Khoản 2 như sau:

a) Đối với chi phí cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng trước đấu giá (giao đất): Cấp nào thực hiện được hạch toán vào ngân sách cấp đó 100%.

b) Số tiền còn li (đưc coi là 100%) thc hin điều tiết theo quy đnh, cụ th:

- Các dự án được phân cấp cho quận tổ chức thực hiện thì điều tiết ngân sách thành phố 80%, ngân sách quận 20%.

- Các dự án được phân cấp cho huyện tổ chức thực hiện thì điều tiết ngân sách thành phố 10%, ngân sách huyện 50%, ngân sách xã 40%.

Điều 3. Bổ sung Điều 3 vào Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 3. Thực hiện hạch toán 100% về ngân sách thành phố số thu từ các dự án mới đi vào hoạt động, chưa được giao trong dự toán đầu năm phát sinh trên địa bàn các quận, huyện trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020”.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

b) Rà soát, điều chỉnh các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố chưa phù hợp với Nghị quyết này. Tập hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH; Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các quận ủy, huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận/huyện;
- CVP; các PCVP HĐND TP;
- Báo HP; Đài PT và THHP;
- Công báo TP;
Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp Hải Phòng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Lê Văn Thành
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp Hải Phòng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp Hải Phòng

  • 19/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực