Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 2563/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi 535,913 ha đất để thực hiện 41 dự án, nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 12 dự án với tổng diện tích 13,03 ha.

2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 18 dự án với tổng diện tích 346,554 ha.

3. Các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 05 dự án với tổng diện tích 22,402 ha.

4. Các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 06 dự án với tổng diện tích 153,927 ha.

(Kèm theo Phụ lục)

5. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP.ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Điệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Mục đích sử dụng

Diện tích thu hồi (ha)

Địa điểm

I

Thành phố Tây Ninh

10

 

90.870

 

1

Mở rộng Khu di tích Căn cứ Biệt động thị xã Tây Ninh

DDT

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

6.400

xã Bình Minh

2

Đường C (Lê Duẩn) nối dài

DGT

Đất giao thông

4.100

Phường 3, Phường Hiệp Ninh

3

Mở rộng Đường Nguyễn Hữu Thọ

DGT

Đất giao thông

3.400

Phường 3, Phường Hiệp Ninh

4

Xây dựng Khu tái định cư thành phố Tây Ninh tại Phường 1

ODT

Đất ở tại đô thị

6.000

Phường 1

5

Xây dựng Khu tái định cư thành phố Tây Ninh tại Phường Ninh Thạnh

ODT

Đất ở tại đô thị

15.000

Phường Ninh Thạnh

6

Xây dựng Khu nhà ở cho người nghèo tại phường Ninh Sơn

ODT

Đất ở tại đô thị

1.300

Phường Ninh Sơn

7

Chỉnh trang đô thị cặp rạch Tây Ninh

DKV

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

1.850

Phường 1

8

Mở rộng Khu đô thị Hoàng Quân

ODT

Đất ở tại đô thị

1.900

Phường 2

9

Khu đô thị mới tại phường Ninh Thạnh

ODT, DGT, DGD, DKV, TMD

Đất ở, đất phi nông nghiệp

49.850

Phường Ninh Thạnh

10

Chỉnh trang đô thị Phường IV

ODT

Đất ở tại đô thị

1.070

Phường IV

II

Huyện Bến Cầu

10

 

7.360

 

1

Trường tiểu học Tiên Thuận C

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.480

xã Tiên Thuận

2

Nhà văn hóa liên ấp A, ấp B

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

0.050

xã Tiên Thuận

3

Trung tâm Văn hóa TDTT - Học tập cộng đồng xã Tiên Thuận

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

1.100

xã Tiên Thuận

4

Trường Mẫu giáo Tiên Thuận (đạt chuẩn)

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.500

xã Tiên Thuận

5

Bia tưởng niệm những người bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

0.240

xã Long Khánh

6

Đền bù mở rộng di tích Căn cứ Chi bộ và Xã đội Long Khánh thời chống Mỹ

DDT

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

1.520

xã Long Khánh

7

Xây dựng mới trụ sở UBND xã Long Giang

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1.630

xã Long Khánh

8

Láng nhựa đường bao thị trấn Bến Cầu

DGT

Đất giao thông

1.360

thị trấn Bến Cầu

9

Xây dựng chợ mới xã Tiên Thuận

DCH

Đất chợ

0.080

xã Tiên Thuận

10

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Gò Ngãi

ONT

Đất ở tại nông thôn

0.400

xã Lợi Thuận

III

Huyện Châu Thành

1

 

0.050

 

1

Mở rộng vòng xoay huyện Châu Thành

DGT

Đất giao thông

0.050

thị trấn Châu Thành

IV

Huyện Dương Minh Châu

8

 

6.990

 

1

Công viên huyện Dương Minh Châu (giai đoạn 2)

DKV

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0.080

thị trấn Dương Minh Châu

2

Xây mới Trường mầm non xã Truông Mít

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.540

xã Truông Mít

3

Xây mới Trường mầm non xã Suối Đá

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.270

xã Suối Đá

4

Đường Nguyễn Bình thị trấn (nối dài)

DGT

Đất giao thông

0.270

thị trấn Dương Minh Châu

5

Nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17

DTL

Đất thủy lợi

2.440

xã Lộc Ninh

6

Nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4

DTL

Đất thủy lợi

1.360

Các xã: Phước Ninh, Phước Minh

7

Nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16

DTL

Đất thủy lợi

2.000

xã Truông Mít

8

Trạm 110kV Hòa Thành 2 và đường dây đấu nối

DNL

Đất công trình năng lượng

0.030

xã Chà Là

V

Huyện Gò Dầu

4

 

56.510

 

1

Công viên ấp Cây Trắc

DKV

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0.220

xã Phước Đông

2

Nạo vét, kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh T12-16

DTL

Đất thủy lợi

5.100

xã Thạnh Đức

3

Nạo vét, kết hợp làm đường giao thông kênh T4B, T4B-0, T4B-3

DTL

Đất thủy lợi

48.690

Các xã: Bàu Đồn, Phước Thạnh, Hiệp Thạnh

4

Nâng cấp, mở rộng đường Ngã Tư Bến Sắn

DGT

Đất giao thông

2.500

xã Bàu Đồn

VI

Huyện Tân Biên

3

 

7.876

 

1

Công trình Đào hồ san nền, làm bờ kè hạ lưu, thượng lưu suối Cần Đăng

DCK

Đất công trình công cộng khác

6.424

thị trấn Tân Biên

2

Nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3

DTL

Đất thủy lợi

1.430

Các xã: Tân Phong, Mỏ Công

3

Mở rộng văn phòng ấp Bàu Rã

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.022

xã Thạnh Bắc

VII

Huyện Hòa Thành

1

 

0.700

 

1

Trạm 110kV Hòa Thành 2 và đường dây đấu nối

DNL

Đất công trình năng lượng

0.700

Các xã Trường Hòa, Trường Tây

VIII

Huyện Trảng Bàng

2

 

115.357

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.787B (Đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789)

DGT

Đất giao thông

16.500

Huyện Trảng Bàng

2

Đất thương mại đô thị dịch vụ Trảng Bàng (Khu 149,52 ha)

ONT, TMD

Đất ở, đất phi nông nghiệp

98.857

xã Hưng Thuận

IX

Huyện Tân Châu

1

 

2.700

 

1

Xây dựng Nhà máy cung cấp nước sạch (Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh)

DTL

Đất thủy lợi

2.700

thị trấn Tân Châu

X

Dự án liên huyện

1

 

247.500

 

1

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

DGT

Đất giao thông

247.500

Các huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu

 

Tổng cộng

41

 

535.913

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýPhan Thị Điệp
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực