Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND thực hiện bãi bỏ 02 Nghị quyết lĩnh vực Tài chính Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ 02 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-BPC ngày 05 tháng 7 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính, gồm:

1. Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

2. Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lý do: Các căn cứ pháp lý để ban hành các Nghị quyết nêu trên đã hết hiệu lực thi hành và nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào danh mục công bố văn bản hết hiệu lực theo đúng quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu
- UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL
- Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn
ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr HĐND-UBND các huyện, TP;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh, TTTT-CB tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2020
Ngày hiệu lực01/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(12/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND thực hiện bãi bỏ 02 Nghị quyết lĩnh vực Tài chính Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND thực hiện bãi bỏ 02 Nghị quyết lĩnh vực Tài chính Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành10/07/2020
        Ngày hiệu lực01/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (12/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND thực hiện bãi bỏ 02 Nghị quyết lĩnh vực Tài chính Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND thực hiện bãi bỏ 02 Nghị quyết lĩnh vực Tài chính Hà Giang

              • 10/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực