Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2017 về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng Bến tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE TRONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 5060/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh xin ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018; Tờ trình số 5484/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018 gồm 178 dự án. Tổng diện tích đất cần thu hồi là 1.784,41 ha.

(Chi tiết danh mục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Nhu cầu diện tích cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện công trình, dự án (xã, phường, thị trấn)

Chủ đầu tư

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

TỔNG CỘNG

1.784,41

 

 

 

 

I

THÀNH PHỐ BẾN TRE

79,15

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư phường 8 và xã Phú Hưng, TP Bến Tre.

8,85

Phường 8, xã Phú Hưng

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Đường từ phường Phú Khương - Phường 8 đến Khu phố 6 phường Phú Khương

0,92

Phường Phú Khương, Phường 8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (tăng thêm 0,022 ha so với năm 2017)

 

3

Trường Mầm non Trúc Giang

0,10

Phường 1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

4

Trường THCS Sơn Đông

0,2

Xã Sơn Đông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Hưng

40,00

Xã Phú Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre (vốn ODA Hàn Quốc)

10,30

Xã Bình Phú,  Mỹ Thành

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

7

Trụ sở mới Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường và Đội cơ động tỉnh Bến Tre

0,32

Xã Mỹ Thạnh An

Chi Cục Quản lý thị trường.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

8

Khu tái định cư Đông Á, Phú Nhuận

7,65

Xã Phú Nhuận

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Đông Á

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

9

Giải phóng mặt bằng các hộ ở trên đất của trường Tiểu học Phú Thọ, Phường 3

0,52

Phường 3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

10

Đường vào khu tái định cư Phường 7

0,03

Phường 7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

11

Đường vào Trạm trung chuyển rác phường Phú Khương

0,03

Phường Phú Khương

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

12

Dự án chỉnh trang đô thị dọc sông Bến Tre

4,92

Phường 8

Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

13

Dự án Cải tạo khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bãi rác Phú Hưng hiện hữu-thành phố Bến Tre

1,37

Xã Phú Hưng

BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư trong NQ số 04/NQ-HĐND ngày 24/3/2017 là: Sở Tài nguyên và Môi trường).

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (tăng thêm 0,17 ha so với năm 2017 và đổi tên: tên cũ là Dự án Đóng cửa bãi rác Phú Hưng)

 

14

Khu dân cư phường 7 thành phố Bến Tre

3,00

Phường 7

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công nông nghiệp và PTNT

 

 

15

Cải tạo kênh 30-4

0,50

Phường Phú Tân

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

 

 

16

Vĩa hè trước trường Tiểu học Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre

0,03

Xã Nhơn Thạnh

Trường Tiểu học Nhơn Thạnh

 

 

17

Đường N12 (Đoạn từ Đại lộ Đồng Khởi đến đường Ngô Quyền nối dài)

0,41

Phường Phú Khương

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố

 

 

II

HUYỆN CHÂU THÀNH

52,57

 

 

 

 

1

Cụm Công nghiệp Long Phước (Trong Nghị quyết số 04/NQ-HĐND là 47,756 ha; diện tích 25 ha thu hồi phần còn lại)

25,00

Xã Giao Long, An Phước

Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Trường Tiểu học Phú Túc

0,11

Xã Phú Túc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (giảm 0,37 ha so với năm 2017)

 

3

Trường THCS Phú Túc

0,30

Xã Phú Túc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (giảm 0,41 ha so với năm 2017)

 

4

Trường Mẫu giáo Phú Túc

0,39

Xã Phú Túc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

 

5

Trường Mẫu giáo An Phước (điểm chính)

0,15

Xã An Phước

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

 

6

Trường Mẫu giáo An Phước (điểm lẻ)

0,010

Xã An Phước

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

 

7

Trường Mẫu giáo An Hóa

0,10

Xã An Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

 

8

Trường Mẫu giáo Tân Phú

0,15

Xã Tân Phú

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

 

9

Trường TH Tân Phú A

0,20

Xã Tân Phú

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

 

10

Trụ sở ấp Phước Hậu

0,01

Xã An Phước

Ủy ban nhân dân xã An Phước

 

 

11

Sửa chữa bờ bao xã Tường Đa, An Hiệp

1,74

Xã Tường Đa, An Hiệp

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

12

Sửa chữa bờ bao xã Thành Triệu, Phú Đức

2,07

Xã Thành Triệu, Phú Đức

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

13

Sửa chữa bờ bao xã Tân Phú, Quới Thành

1,59

Xã Tân Phú, Quới Thành

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

14

Sửa chữa bờ bao xã Phú Túc

2,13

Xã Phú Túc

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

15

Cống Tân Phú

2,82

Xã Tân Phú, Phú Đức

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9

 

 

16

Cống Bến Rớ

1,80

Xã Tiên Long, Tân Phú

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9

 

 

17

Dự án Nâng cấp ĐT.883 đoạn từ đường vào cầu Rạch Miễu đến cầu An Hóa huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (triển khai giai đoạn 2, 3)

14,00

Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

 

 

III

HUYỆN CHỢ LÁCH

15,07

 

 

 

 

1

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện

0,28

Thị trấn Chợ Lách

Viện Kiểm sát Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Mở rộng bãi rác thị trấn Chợ Lách

0,15

Thị trấn Chợ Lách

UBND huyện Chợ Lách

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (giảm 0,15 ha so với năm 2017)

 

3

Đường vào Trạm CSGT đường thủy

0,020

Thị trấn Chợ Lách

UBND huyện Chợ Lách

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (giảm 0,006 ha so với năm 2017)

 

4

Trụ sở làm việc CA xã Tân Thiềng

0,05

Xã Tân Thiềng

UBND huyện Chợ Lách

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Mở rộng trường THPT Trương Vĩnh Ký

0,51

Xã Vĩnh Thành

Sở giáo dục và Đào tạo

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Mở rộng Trường Mẫu Giáo Vĩnh Hòa

0,20

Xã Vĩnh Hòa

UBND huyện Chợ Lách

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

7

Mở rộng Trường THCS Vĩnh Hòa

0,11

Xã Vĩnh Hòa

UBND huyện Chợ Lách

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

8

Xây mới Trường THPT Long Thới

2,35

Xã Long Thới

Sở giáo dục và Đào tạo

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2019

 

9

Dự án Khu ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn (giai đoạn 2)

0,52

Xã Vĩnh Thành

Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

10

Mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Thành B

0,07

Vĩnh Thành

UBND huyện Chợ Lách

 

 

11

Trường Mẫu giáo Phú Phụng

0,07

Phú Phụng

UBND huyện Chợ Lách

 

 

12

Cầu Ông Kèo

0,28

Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành

UBND huyện Chợ Lách

 

 

13

Sửa chữa bờ bao xã Sơn Định

1,28

Xã Sơn Định

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

14

Sửa chữa bờ bao xã Hòa Nghĩa

2,21

Xã Hòa Nghĩa

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

15

Sửa chữa bờ bao xã Tân Thiềng

1,72

Xã Tân Thiềng

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

16

Sửa chữa bờ bao xã Long Thới

1,38

Xã Long Thới

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

17

Sửa chữa bờ bao xã Hưng Khánh Trung B

1,46

Xã Hưng Khánh Trung B

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

18

Sửa chữa bờ bao xã Vĩnh Thành

1,68

Xã Vĩnh Thành

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

19

Hệ thống cống kiểm soát mặn - Cống Kênh lộ

0,73

Xã Phú Sơn

Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT

 

 

IV

HUYỆN BÌNH ĐẠI

1.017,74

 

 

 

 

1

Công trình củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển Bình Đại

5,00

Các xã Thừa Đức, Thới Thuận

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Đường dây 110 kV Phú Thuận-Bình Đại và trạm 110 Kv Phú Thuận

2,55

Xã Châu Hưng, Phú Thuận, Vang Qưới Đông, Vang Qưới Tây, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Bình Thới

Công ty Điện lực Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Cơ sở hạ tầng vùng kinh tế mới (đường vào TT xã đến Cồn Tàu; đường từ ĐT 886 đến NTLS xã; cầu Giồng Cà)

1,32

Xã Thừa Đức

Chi cục Phát triển nông thôn-Sở NN&PTNT

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

4

Đầu tư CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại

8,00

Xã Định Trung, Bình Thắng và Bình Thới

Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Dự án nhà máy điện gió xã Thừa Đức huyện Bình Đại

5,00

Xã Thừa Đức

Công ty CP điện Mê Kông

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Dự án nhà máy điện gió xã Thới Thuận huyện Bình Đại

5,00

Xã Thới Thuận

Liên doanh Cty CP năng lượng Châu Á và Cty DOARM Hàn Quốc

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

7

San lấp mặt bằng và xây dựng Công viên văn hóa Bà Nhựt

0,82

Thị trấn Bình Đại

UBND Huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

8

Đường bờ kênh xã Vang Quới Tây

1,07

Xã Vang Quới Tây

Ban QLDA huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

9

Đường Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc

1,25

Xã Đại Hòa Lộc

Ban QLDA huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

10

Đường Cái Muồng và cầu 19/5 xã Lộc Thuận

0,90

Xã Lộc Thuận

Ban QLDA huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

11

Hệ thống xử lý nước thải Làng nghề xã Bình Thắng

0,30

TT. Bình Đại và xã Bình Thắng

UBND huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

12

Đường ấp Giồng Bông, dài khoảng 1250m (loại A)

0,31

Xã Thới Lai

UBND huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

13

Đường ấp Việc Giữa, dài khoảng 2500m (loại A)

1,00

Xã Thới Lai

UBND huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

14

Bãi rác xã Thừa Đức

0,20

Xã Thừa Đức

UBND huyện Bình Đại

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

15

Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại

10,90

TT. Bình Đại, xã Bình Thắng

Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (tăng thêm 2,76 ha so với năm 2017)

 

16

Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại

231,78

Xã Long Định, Phú Thuận

Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

 

 

17

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận

45,00

Xã Phú Thuận

Ban quản lý các khu công nghiệp

 

 

18

Cải tạo, nâng cấp đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trở thành Khu lưu niệm

1,00

Xã Châu Hưng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

19

Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Giao Hòa đoạn tiếp sông Ba Lai huyện Châu Thành, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre ( đoạn tiếp theo giai đoạn 2016 từ K0+113,55 đến K1 + 11,55)

1,15

Xã Long Hòa, huyện Bình Đại

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

 

 

20

Cụm công nghiệp xã Bình Thới

17,40

Xã Bình Thới

Sở Công thương

 

 

21

Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Thới Thuận, Thạnh Phước,Thừa Đức, huyện Bình Đại

677,74

Xã Thới Thuận, Thạnh Phước, Thừa Đức

Sở Công thương

 

 

22

Trụ sở, kho bãi tạm giữ, tịch thu hàng hóa phương tiện vi phạm hành chính của Đội QLTT số 3

0,05

Xã Bình Thắng

Chi cục quản lý thị trường - Sở công thương

 

 

V

HUYỆN MỎ CÀY NAM

37,94

 

 

 

 

1

Cụm Công nghiệp và Khu tái định cư cụm công nghiệp Thành Thới B

22,6

Xã Thành Thới B

FICO Tây Ninh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Trường Tiểu học Hương Mỹ 2

0,6

Xã Hương Mỹ

UBND huyện Mỏ Cày Nam

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Trường Mẫu giáo Tân Hội

0,4

Xã Tân Hội

UBND huyện Mỏ Cày Nam

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

4

Trường Trung học cơ sở Tân Hội

0,6

Xã Tân Hội

UBND huyện Mỏ Cày Nam

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Xây dựng mới Trung tâm hành chính, chính trị huyện Mỏ Cày Nam

4,7

Thị trấn Mỏ Cày

UBND huyện Mỏ Cày Nam

 

 

6

Sửa chữa bờ bao xã Bình Khánh Đông

2,24

Xã Bình Khánh Đông

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

7

Sửa chữa bờ bao xã Tân Trung

2,24

Xã Tân Trung

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

8

Sửa chữa bờ bao xã Thành Thới A

2,36

Xã Thành Thới A

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

9

Cống Cái Quao

0,85

Xã Bình Khánh Đông

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9

 

 

10

Công trình xây dựng cống đập ngăn mặn Rạch Rừng, xã Thành Thới B

0,35

Xã Thành Thới B

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

 

 

11

Công trình nâng cấp đê bao ấp Thành Long, xã Thành Thới A và các cống số dưới đê

1,00

Xã Thành Thới A

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

 

 

VI

HUYỆN THẠNH PHÚ

64,92

 

 

 

 

1

Kho bạc huyện

0,2

Thị trấn Thạnh Phú

Kho bạc Nhà nước

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (tăng thêm 0,1 ha so với năm 2017)

 

2

Đường huyện 19

2,6

Thị trấn Thạnh Phú - Xã An Thạnh

UBND huyện

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Xây dựng cống ngăn mặn cục bộ ấp Xương Thới 1

0,05

Xã Thới Thạnh

Phòng NN&PTNT

Chuyển tiếp từ năm 2017

 

4

Nhà máy điện gió Bến Tre

5

Xã Thạnh Hải

Tổng Công ty phát điện 1

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Cụm Công nghiệp cảng An Nhơn

17

Xã An Nhơn

UBND huyện

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Nhà máy điện gió số 1 (trạm nâng áp, biến áp)

5

Xã An Nhơn

Công ty TNHH Hưng Nguyên Phúc

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

7

Đào mới kênh Giồng Tạp ấp Phú

0,7

Xã Tân Phong

Phòng NN&PTNT

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

8

Chợ Mỹ An

0,4

Xã Mỹ An

UBND xã Mỹ An

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

9

Nhà máy điện gió Thiên Phú

8,84

Xã Thạnh Hải

Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Thiên Phú

 

 

10

Xây dựng mới Trường Tiểu học Thới Thạnh

0,7

Xã Thới Thạnh

Ủy ban nhân dân huyện

 

 

11

Xây dựng mới Trường Mẫu
giáo Thới Thạnh

0,7

Xã Thới Thạnh

Ủy ban nhân dân huyện

 

 

12

Mở rộng Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú

8,5

Thị trấn Thạnh Phú

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Út Thắng

 

 

13

Mở rộng Bãi rác thị trấn Thạnh Phú

0,8

Thị trấn Thạnh Phú

Công ty TNHH TM DV Môi trường Rồng Xanh

 

 

14

Đường lộ Rạch Mỏ

2,5

Xã Mỹ An

UBND xã Mỹ An

 

 

15

Đường lộ Nước chảy

2,8

Xã Mỹ An

UBND xã Mỹ An

 

 

16

Cống ngăn mặn ngọn sông Giồng Luông

0,13

Xã Đại Điền

Sở NN&PTNT

 

 

17

Dự án hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre giai đoạn 1

9,00

Xã Thới Thạnh, Tân Phong, Phú Khánh, Đại Điền, Hòa Lợi, Quới Điền, Mỹ Hưng, Bình Thạnh và thị trấn Thạnh Phú

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

 

 

VII

HUYỆN GIỒNG TRÔM

68,60

 

 

 

 

1

Đường ĐH 11 từ ĐT.885 đến ĐT.887, huyện Giồng Trôm

4,58

Xã Bình Thành, Tân Thanh, Tân Hào

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Cụm công nghiệp Phong Nẫm

33,00

Xã Phong Nẫm

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Chốt công an huyện

0,05

xã Phong Nẫm

Công an tỉnh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

4

Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ huyện

2,00

Xã Lương Qưới

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Ban chỉ huy quân sự xã Tân Thanh

0,05

Xã Tân Thanh

BCH Quân sự tỉnh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Ban chỉ huy quân sự xã Lương Phú

0,08

Xã Lương Phú

BCH Quân sự tỉnh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

7

Trường Tiểu học Phong Điền

1,00

Xã Thạnh Phú Đông

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

8

Đường Bình Tiên (đoạn từ đường đô thị đến tuyến tránh thị trấn)*

0,45

Thị trấn Giồng Trôm

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

9

Cống Thủ Cửu

1,00

Xã Phước Long, xã Thạnh Phú Đông

BQL 9 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

10

Nhà văn hóa ấp 7, xã Hưng Lễ

0,05

Xã Hưng Lễ

Ủy ban nhân dân xã Hưng Lễ

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

11

Nhà văn hóa ấp Tân Phước

0,07

Xã Tân Thanh

Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

12

Cống điều tiết nước Giồng Trôm - Ba Tri

1,00

Xã Châu Bình

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

13

Xây dựng 6 cống điều tiết nước

0,06

Xã Bình Thành

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

14

Cầu Lương Hòa - Lương Phú

0,97

Xã Lương Hòa, xã Lương Phú

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

15

Nâng cấp, mở rộng ĐT 885 (đoạn từ tuyến tránh Giồng Trôm đến trạm bơm Bình Thành)

1,78

Xã Bình Thành,thị trấn Giồng Trôm

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

16

Mở rộng trường tiểu học Lê Thọ Xuân

0,09

Xã Tân Hào

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

17

Trụ sở ấp 5

0,10

Xã Lương Phú

Ủy ban nhân dân xã Lương Phú

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

18

Nhà văn hóa ấp 3, xã Hưng Lễ

0,15

Xã Hưng Lễ

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

19

Nhà văn hóa ấp 9

0,10

Xã Hưng Lễ

Ủy ban nhân dân xã Hưng Lễ

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

20

Dự án đầu tư xây dựng công trình ngăn mặn lưu vực cống Thủ Cửu

7,00

Các xã: Sơn Phú, Phước Long, Thạnh Phú Đông

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (theo NQ số 15: xã Phước Long).

 

21

Đường ĐH 173- Nhánh rẽ

15,02

Các xã: Châu Hòa, Bình Hòa, Bình Thành và thị trấn Giồng Trôm

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre

 

 

VIII

HUYỆN BA TRI

194,64

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học An Hiệp 2

0,33

Xã An Hiệp

UBND xã An Hiệp

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Mở rộng Hội trường văn hóa xã An Hiệp

0,04

Xã An Hiệp

UBND xã An Hiệp

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Đường kênh hành chính kết hợp khu dân cư thị trấn Ba Tri

3,48

Thị trấn Ba Tri

UBND huyện Ba Tri

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, điều chỉnh tên dự án

 

4

Chợ Cầu Xây

6,41

Thị trấn Ba Tri

DNTN Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (giảm diện tích 1,36 ha so với năm 2017)

 

5

Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức

15,5

Xã An Đức, thị trấn Ba Tri

UBND huyện Ba Tri

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Đường ĐA.04

0,45

xã An Ngãi Trung

UBND xã An Ngãi Trung

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

7

Đường ĐC.08

0,12

Xã An Hiệp

UBND huyện Ba Tri

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

8

Đường ĐC.09

0,11

Xã An Hiệp

UBND huyện Ba Tri

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

9

Trường Mẫu giáo Vĩnh An

0,56

Xã Vĩnh An

UBND xã Vĩnh An

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, có tăng diện tích

 

10

Trường Mẫu giáo Phú Ngãi

0,3

Xã Phú Ngãi

UBND xã Phú Ngãi

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, có tăng diện tích

 

11

Nhà văn hóa ấp Phú Khương

0,27

Xã Phú Lễ

UBND xã Phú Lễ

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

12

Sân vận động Mỹ Hòa

1,3

Xã Mỹ Hòa

UBND xã Mỹ Hòa

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

13

Mở rộng Trường Tiểu học Mỹ Hòa

0,06

Xã Mỹ Hòa

UBND xã Mỹ Hòa

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

14

Nhà văn hóa ấp Vĩnh Lợi

0,05

Xã Vĩnh Hòa

UBND xã Vĩnh Hòa

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, có tăng diện tích

 

15

Sân vận động Mỹ Chánh

1,8

Xã Mỹ Chánh

UBND xã Mỹ Chánh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, có tăng diện tích

 

16

Trường Mầm non Mỹ Chánh

0,45

Xã Mỹ Chánh

UBND xã Mỹ Chánh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, có giảm diện tích

 

17

Trường Tiểu học Mỹ Chánh

0,55

Xã Mỹ Chánh

UBND xã Mỹ Chánh

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018, có giảm diện tích

 

18

Cải tạo và nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, huyện Ba Tri

0,28

Thị trấn Ba Tri

UBND huyện Ba Tri

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

19

Dự án cải tạo và nâng cấp Huyện lộ 14 (Đoạn từ công viên thị trấn Ba Tri đến khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, cổng chào An Đức)

0,17

Thị trấn Ba Tri, xã An Đức

UBND huyện Ba Tri

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018,có tăng diện tích

 

20

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri, Bến Tre

19,5

Xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (tăng diện tích)

 

21

Dự án hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri

1,18

Các xã: Phú Ngãi, Phước Tuy, Tân Xuân

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 ( bổ sung thêm 1,18 ha so với năm 2017)

 

22

Trường THCS Tân Hưng

0,33

Xã Tân Hưng

UBND xã Tân Hưng

 

 

23

Trường Tiểu học An Hiệp 1

0,17

Xã An Hiệp

UBND xã An Hiệp

 

 

24

Trường Mẫu giáo An Thủy

0,4

Xã An Thủy

UBND xã An Thủy

 

 

25

Khu trung tâm xã và mở rộng chợ An Ngãi Trung

4,34

Xã An Ngãi Trung

UBND xã An Ngãi Trung

 

 

26

Mở rộng Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa

0,07

Xã Vĩnh Hòa

UBND xã Vĩnh Hòa

 

 

27

Chợ ấp Phú Khương

0,2

Xã Phú Lễ

UBND xã Phú Lễ

 

 

28

Đường ĐX.03

0,7

Xã Mỹ Chánh

UBND huyện Ba Tri

 

 

29

Đường ĐA.06

0,06

Xã An Thủy

UBND huyện Ba Tri

 

 

30

Đường ĐA.02

1,35

Xã An Thủy

UBND huyện Ba Tri

 

 

31

Đường ĐC.10

0,15

Xã An Hiệp

UBND huyện Ba Tri

 

 

32

Cụm công nghiệp An Hòa Tây

10

Xã An Hòa Tây

UBND huyện Ba Tri

 

 

33

Trường Mẫu giáo An Phú Trung

0,4

Xã An Phú Trung

UBND huyện Ba Tri

 

 

34

Nạo vét khắc phục sạt lở tuyến rạch Trại ấp Thạnh Lộc

0,47

Xã Bảo Thạnh

UBND xã Bảo Thạnh

 

 

35

Đầu tư xây dựng Hệ thống kiểm soát ngăn mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách

2,99

Xã An Ngãi Tây

Sở NN&PTNT

 

 

36

Dự án điện năng lượng mặt trời

120

Các xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận

Sở Công thương

 

 

37

Xây dựng, mở rộng trạm tăng áp Phú Lễ

0,1

Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

 

 

IX

HUYỆN MỎ CÀY BẮC

11,11

 

 

 

 

1

Cụm Công nghiệp Tân Thành Bình

8

Xã Tân Thành Bình

Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

2

Trường Mầm non Tân Thành Bình

0,2

Xã Tân Thành Bình

UBND huyện Mỏ cày Bắc

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Trường Mẫu giáo Hòa Lộc

0,5

Xã Hòa Lộc

UBND huyện Mỏ Cày Bắc

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

4

Đường vào Bến phà Nhuận Phú Tân

0,13

Xã Nhuận Phú Tân

UBND huyện Mỏ Cày Bắc

 

 

5

Sửa chữa bờ bao xã Phước Mỹ Trung

1,05

Xã Phước Mỹ Trung

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

6

Sửa chữa bờ bao xã Hưng Khánh Trung A

0,74

Xã Hưng Khánh Trung A

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

7

Sửa chữa bờ bao xã Thanh Tân

0,49

Xã Thanh Tân

Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre

 

 

X

LIÊN HUYỆN

242,68

 

 

 

 

1

Đầu tư xây dựng Hệ thống kiểm soát mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Chợ LáchTheo NQ số 15/NQ-HĐND tên dự án:

4,49

Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách; xã Tân Hội, An Thới, huyện Mỏ Cày Nam; xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri.

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (đổi tên: tên cũ là Dự án đầu tư xây dựng Cống Sa Kê, xã Tân Hội và tăng thêm 2,99 ha so với năm 2017)

 

2

Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)

1,65

Các huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

3

Dự án Đường huyện 173

85,49

Thành phố Bến Tre: xã Sơn Đông, Phường Phú Tân; huyện Châu Thành: xã An Hiệp, xã Sơn Hòa, xã Hữu Định; huyện Giồng Trôm: xã Phong Nẫm, xã Phong Mỹ, xã Châu Hòa, xã Bình Hòa, xã Châu Bình: huyện Ba Tri: xã Mỹ Hòa, xã Tân Xuân

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018.
 (Thành phố Bến Tre (7,37 ha); huyện Châu Thành (26,89 ha); huyện Giồng Trôm (35,24 ha); huyện Ba Tri (15,99 ha))

 

4

Xây dựng mở rộng Quốc lộ 57

78,00

Các xã huyện Chợ Lách:Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, Long Thới, Hòa Nghĩa, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B; các xã huyện Mỏ Cày Bắc: Hưng Khánh Trung A, Tân Thanh Tây, Tân Bình; xã Tân Hội - huyện Mỏ Cày Nam

Sở Giao thông vận tải

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

5

Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

9,60

Xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; Thị trấn Mỏ Cày xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam; Thị trấn Thạnh Phú, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT.

Chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

6

Dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 ( điều chỉnh)

31,28

Xã Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Mỹ Thành TP. Bến Tre; xã Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Châu Bình, Châu Hòa huyện Giồng Trôm; xã Giao Hòa, Giao Long, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Phú Đức, Tân Phú, Tiên Long, Tiên Thủy, An Hiệp, Sơn Hòa huyện Châu Thành; xã Long Định – huyện Bình Đại

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT; Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10

 

 

7

Đường dây 110 kV Bến Tre-An Hiệp và trạm 110 Kv An Hiệp

2,37

Xã Sơn Hòa, An Hiệp, huyện Châu Thành; xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre

Công ty Điện lực Bến Tre

 

 

8

Đường dây 110 kV Giao Long-Phú Thuận

0,4

Xã Giao Long, Giao Hòa, An Hóa, huyện Châu Thành; xã Long Định, Phú Thuận, huyện Bình Đại

Công ty Điện lực Bến Tre

 

 

9

Đường dây 110 kV Ba Tri-Bình Thạnh (Thạnh Phú)

1,4

Các xã: An Bình Tây, thị trấn Ba Tri, An Đức, An Hiệp, huyện Ba Tri; các xã: Mỹ An, An Thạnh, thị trấn Thạnh Phú, Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú

Công ty Điện lực Bến Tre

 

 

10

Dự án Đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền 03 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

28

Huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng Bến tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng Bến tre
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu18/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýVõ Thành Hạo
     Ngày ban hành05/12/2017
     Ngày hiệu lực05/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng Bến tre

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng Bến tre