Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Thường trực HĐND thành phố báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân; phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự góp ý xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố đã cụ thể hóa các nhiệm vụ và chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề năm 2017, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Ủy ban nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đã tạo chuyển biến, tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực, đạt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đề ra với 13 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 05 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, ước tăng 7,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng được tiếp tục đầu tư, hệ thống phân phối hàng hóa ngày càng phát triển. Nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng liên kết, ứng dụng công nghệ cao. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư từ vốn ngoài ngân sách, hỗ trợ khởi nghiệp được tăng cường. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở các cấp, các ngành, thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt yêu cầu. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật, gắn kết với yêu cầu của thị trường lao động. Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn, công tác an sinh, phúc lợi xã hội được tích cực triển khai thực hiện. Chất lượng y tế từng bước được nâng lên; có giải pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phong trào thể thao quần chúng có bước phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tăng cường. Công tác tư pháp; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo có tiến bộ rõ nét. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường. Thành phố mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục có nhiều tiến bộ. Thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Phối hợp tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 - Tuần lễ An ninh Lương thực tại Cần Thơ, Hội nghị chuyển đổi phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; tỷ trọng và cơ cấu ngành hàng, mặt hàng chưa thay đổi nhiều; nông sản địa phương đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt với hàng nông sản của nước ngoài ngay trên thị trường nội địa. Sản phẩm dịch vụ du lịch còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn. Việc lập danh mục dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư còn mang tính dàn đều, chưa có kế hoạch cụ thể mang tính chiến lược, thu hút vốn đầu tư chưa đạt yêu cầu của thành phố. Hoạt động khởi nghiệp, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp vẫn còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Việc huy động nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp nông thôn còn khó khăn. Tình hình dịch bệnh, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại; công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải còn một số vướng mắc, một lượng lớn rác thải còn phải chôn lấp. Trật tự xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao so với năm trước, tình trạng cháy lớn còn xảy ra. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, tình hình bảo mật thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả hoạt động của công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự có mặt còn hạn chế.

Điều 2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; triển khai Chủ đề năm "Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân" với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sáng tạo đối với sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm thuận lợi, bình đẳng, đặc biệt là khởi nghiệp doanh nghiệp. Phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, tích cực hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% - 8%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45% - 0,54%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,86% - 8,43%; thương mại dịch vụ tăng từ 8,37% - 8,71%.

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt từ 80,4 triệu đồng - 80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20% - 10,71% so với ước thực hiện năm 2017.

(3) Cơ cấu kinh tế: Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm từ 8,07% - 8,10%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,77% - 32,79% thương mại dịch vụ chiếm 59,13% - 59,14%.

(4) Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 20171. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52% so với ước thực hiện năm 2017.

 (5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỷ đồng, tăng từ 0,25% - 9,2% so ước thực hiện năm 2017.

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 10.040 tỷ đồng, tăng 1,7%, thu thuế xuất nhập khẩu 1.036 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỷ đồng, tăng 3,07%.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 91,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 89,5%, bậc trung học phổ thông 68%.

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%.

(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,5%.

(11) Công nhận hoàn thành thêm 05 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(12) Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 84,5%, trong đó: đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 74%.

(13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 91%.

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2018

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố, kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát:

- Thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, gắn với xử lý hiệu quả nợ xấu.

- Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, điều hành ngân sách hiệu quả, thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh, dành vốn cho đầu tư phát triển.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

b) Đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong từng ngành, lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục tập trung cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, dịch vụ công; cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy thành các chủ trương, cơ chế, chính sách trình Hội đồng nhân dân thành phố góp phần thúc đẩy, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hiệu quả các dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách; hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường. Phát huy lợi thế của từng địa bàn, quận, huyện; lựa chọn ngành, lĩnh vực phát triển theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm: Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành chế biến nông sản thực phẩm, chế tạo, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, công nghệ kỹ thuật cao; khai thác, vận hành có hiệu quả Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; thực hiện tốt công tác thẩm định giá, bồi thường hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án; khai thác và quản lý quỹ đất hiệu quả; hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp; khuyến khích đầu tư, phát triển mạnh các dịch vụ: tài chính, ngân hàng, logistics, du lịch, vui chơi giải trí, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh xuất khu; tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, giao thương tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường tiềm năng và khai thác các thị trường mới.

c) Tiếp tục thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thành phố, cung cấp lực lượng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Quan tâm công tác chỉ đạo đối với các Trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc thành phố khi chuyển đổi về mặt quản lý nhà nước. Tiếp tục triển khai các Chương trình khoa học công nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành/lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế.

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển đô thị theo quy hoạch; tập trung nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm, thiết yếu. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án của vùng nằm trong các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là các dự án giao thông; phát huy hoạt động hệ thống cảng; đề xuất mở các tuyến hàng không quốc tế đến Cần Thơ. Tranh thủ vận động tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư, tập trung chủ yếu vào xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, du lịch, logistic, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, các công trình chỉnh trang đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai,…

d) Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động; ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về lao động, nhất là lao động trong các khu công nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội. Tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

- Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "Về công tác dân số trong tình hình mới". Tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế công lập; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, phát triển y tế ngoài công lập. Thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu y tế - dân số, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%. Tuyên truyền vận động hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ BHYT theo kế hoạch đề ra, mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm.

đ) Phát triển thanh niên trong thời kỳ mới, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển văn hóa, thể thao và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế:

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để khơi dậy và thúc đẩy sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... của thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, chính quyền điện tử, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; triển khai các dự án, đề án trong quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cả nước và địa phương. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; quản lý, khai thác tốt các công trình di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại các khu di tích. Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư vào các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng các môn thể thao thế mạnh thành phố, tạo điều kiện phát triển môn thể thao mới phù hợp với điều kiện địa phương. Củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng và đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; tiếp tục thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng về tôn giáo, tín ngưỡng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật.

e) Tăng cường công tác rà soát quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản và bảo vệ môi trường

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo kế hoạch các dự án đầu tư, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội như: Đường tỉnh 922, đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ xã Mỹ Khánh đến thị trấn Phong Điền), các dự án sử dụng vốn vay ODA, đặc biệt là dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ hoàn thành đúng thời gian đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới. Khởi công và đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều. Khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác,… Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong năm 2018 đồ án quy hoạch phân khu các quận trên địa bàn thành phố. Khắc phục tình trạng chậm tiến độ của các dự án, công trình xây dựng sử dụng từ nguồn vốn vay và vốn ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch Bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện các hành động tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện các dự án cấp bách thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Thúc đẩy huy động mọi nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân trong triển khai các hoạt động thực hiện xanh hóa nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030.

g) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác tư pháp; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của thành phố về cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm việc bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tham mưu, giúp việc, thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Kiểm tra chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

h) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện phòng ngừa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

i) Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, tiếp tục nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan tư pháp, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Thực hiện Chủ đề năm: "Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân"

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó, chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; sắp xếp, bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ theo chức danh quy hoạch. Thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành thành phố và cấp phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển thị trường dịch vụ công.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; xử lý hiệu quả vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông,… nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu1 Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 1.410 triệu USD, tăng 0,8%; doanh thu dịch vụ ngoại tệ đạt 380 triệu USD, tăng 2,7% so ước thực hiện năm 2017.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Cần Thơ

         • 07/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực