Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2018 quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương Nam Định 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019 và Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định là 12.744.962 triệu đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là 11.865.638 triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.000.000 triệu đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 405.000 triệu đồng).

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 7.744.962 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Nam Định là 11.770.038 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh chi là 6.543.481 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi là 5.226.557 triệu đồng

3. Bội thu ngân sách địa phương là 95.600 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm: Từ biểu 01 đến biểu 04)

4. Thông qua phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình quản lý điều hành chi ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó cần phải tiết kiệm chi thường xuyên giành vốn cho chi đầu tư phát triển. Khi cần điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

(Chi tiết theo biểu đính kèm: Từ biểu 05 đến biểu 13)

Điều 2. Đồng ý nguyên tắc, danh mục, mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2019.

(Chi tiết danh mục dự án theo biểu đính kèm: Từ biểu 14 đến biểu 18)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT VPHĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2018
Ngày hiệu lực08/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2018 quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương Nam Định 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2018 quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương Nam Định 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Văn Chung
        Ngày ban hành08/12/2018
        Ngày hiệu lực08/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2018 quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương Nam Định 2019

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2018 quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương Nam Định 2019

            • 08/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực