Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Chín đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Cà Mau năm 2020

1. Kỳ họp giữa năm 2020

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh những tháng đầu năm 2020.

b) Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật những tháng đầu năm 2020; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

c) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

d) Xem xét các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

đ) Giám sát chuyên đề về việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Kỳ họp cuối năm 2020

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2020.

b) Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội, về thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; về quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2019; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

c) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

d) Xem xét các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

đ) Khi cần thiết Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, tổ chức khảo sát, giám sát để nắm tình hình, phản ảnh đến các cơ quan chức năng, xem xét, giải quyết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh căn cứ Chương trình giám sát của HĐND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình theo quy định; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo, thực hiện và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những nội dung, yêu cầu của các đoàn giám sát; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Cà Mau

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực