Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 102/TTr-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nht nội dung Chương trình giám sát của Hội đng nhân dân tỉnh năm 2020 như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy định tại Điều 59, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cui năm và các khọp bt thường của năm 2020 thông qua hoạt động thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Duy trì và tăng cường hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm.

1.3. Giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui định của pháp luật.

2. Giám sát chuyên đề:

2.1. Giám sát tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Ngoài các nội dung trên, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, điều hòa, phi hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hoạt động giám sát theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Qu
c hội; Chính ph;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thường vụ T
nh ủy; UBND tỉnh;
- Đo
àn ĐBQH tnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Công báo tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: LĐ v
à các CV;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế

            • 09/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực