Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành chủ trương thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2021, như sau:

1. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện: Giữ nguyên số đơn vị hành chính cấp huyện là 11 đơn vị, gồm: Thành phố Hà Giang và các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

2. Đối với đơn vị hành chính cấp xã: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ca tỉnh Hà Giang từ 195 đơn vị, còn 193 đơn vị (giảm 02 đơn vị), gồm:

a) Huyện Hoàng Su Phì: Từ 25 đơn vị hành chính cấp xã còn 24 đơn vị (giảm 01 đơn vị). Cụ th: Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Bản Péo (diện tích 11,91 km2, 1.515 người) với xã Nậm Dịch (diện tích 18,65 km2, 2.097 người) thành một xã, lấy tên là xã Nậm Dịch. Sau khi sáp nhập xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì có diện tích 30,56 km2, dân số 3.612 người.

b) Huyện Xín Mần: Từ 19 đơn vị hành chính cấp xã còn 18 đơn vị (giảm 01 đơn vị). Cụ thể: Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Trung Thịnh (diện tích 13,10 km2, 2.354 người) với xã Ngán Chiên (diện tích 16,85 km2, 4.012 người) thành một xã, lấy tên là xã Trung Thịnh. Sau khi sáp nhập xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần có diện tích 29.95 km2, dân số 6.366 người.

c) Giữ nguyên số đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Giang và các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì và xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần sau khi sắp xếp được giữ nguyên số người hoạt động không chuyên trách và định mức chi ngân sách cho mỗi xã trước khi sáp nhập theo quy định tại Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, t dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các t chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm 2020 và năm 2021.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho y ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan nhà nước có thm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVII, Kỳ họp thứ Mười (Bất thường) thông qua và có hiệu lực kế từ ngày 30 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành30/08/2019
        Ngày hiệu lực30/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh Hà Giang

           • 30/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực