Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/2015/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN QUYỀN THU PHÍ SỬ DỤNG, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 27/11/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: tỉnh, huyện, xã được phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; gồm: Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền:

a) Phân định rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền của mỗi cấp trong việc quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

b) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Nội dung phân cấp:

a) Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý; giữa các huyện, thị xã, thành phố; từ tỉnh về huyện và ngược lại;

- Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định bán quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

b) Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi huyện quản lý;

- Quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi huyện quản lý.

c) Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

Quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi xã quản lý.

4. Ngoài các quy định tại Nghị quyết này, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2015.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ GT-VT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu;
- TT. Tỉnh uỷ;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở GT-VT, Sở Tài chính; Sở Tư pháp;
- TT. HĐND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh,
Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu180/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực13/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu180/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Biêr Niê
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực13/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đắk Lắk

           • 03/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực