Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 89/2013/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét Tờ trình s 4229/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra s 422/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp:

Đối với các hạng mục hệ thống nước thải trong khu công nghiệp hiện đang đầu tư và đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 3, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2019, không tiếp nhận và xem xét hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc thống kê, rà soát các hạng mục đang được đề xuất hỗ trợ trước ngày chính sách hết hiệu lực đối với các nhà đầu tư đã và đang triển khai dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (kể cả các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư về các điều khoản được hưởng chính sách hỗ trợ); tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng nhà đầu tư về nội dung chấm dứt chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư và các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đối với các trường hợp dự kiến được hưởng hỗ trợ theo điều khoản chuyển tiếp tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực, các ban, các tổ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Tư pháp, Tài chính, K
ế hoạch và Đu tư, Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh; UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các Ban và Văn phòng T
nh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBN
D tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VP, KTNS3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu180/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu180/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Xuân Ký
       Ngày ban hành05/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực