Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/2015/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh "về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất để có nguồn bổ sung vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang" và Báo cáo thẩm tra số 134/BC-KTNS ngày 22/4/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Số thu tiền sử dụng đất thực thu vào ngân sách thuộc địa bàn các huyện, thành phố (trừ địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy): Ngân sách cấp tỉnh hưởng 20%, ngân sách các huyện, thành phố hưởng 80%. Số thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh được bố trí để bổ sung vốn cho Quỹ Đầu tư, phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.

2. Số thu tiền sử dụng đất thực thu vào ngân sách thuộc địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy: Điều tiết về ngân sách tỉnh hưởng 100% để đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích cần thiết phục vụ chung trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc tạo nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2015, được áp dụng thực hiện từ năm ngân sách 2015 và thay thế nội dung liên quan tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi Phụ lục Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh".

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) thông qua.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 181/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu181/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực04/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 181/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu181/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành24/04/2015
       Ngày hiệu lực04/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất Hà Giang

           • 24/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực