Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND chính sách thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/2019/NQ-ND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH ĐỒNG NAI VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, HTRỢ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng th phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Xét Tờ trình số 13545/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai về d tho Nghị quyết sửa đi, bsung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Đồng Nai về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 1 như sau:

“e. Thời gian thực hiện

- Từ năm 2017 - 2020: Thu hút và thực hiện các chính sách thu hút đối với các bác sĩ.

- Từ năm 2021 - 2022: Thực hiện hỗ trợ các quyền lợi đi kèm đối với các bác sĩ được thu hút giai đoạn 2019 - 2020”.

2. Thay đổi, bãi bỏ từ ngữ như sau:

a) Thay đổi cụm từ “Y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS” thành cụm từ “Kiểm soát bệnh tật” tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2.

b) Thay đổi cụm từ “Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh” thành cụm từ “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh” tại điểm c khoản 1.

c) Bãi bỏ cụm từ “Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS” tại điểm c khoản 1.

Điều 2. Tổ chc thc hin

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- V
ăn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Nội vụ, Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra v
ăn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;

- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- V
ăn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Na
i;
- Lưu
: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu186/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND chính sách thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND chính sách thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu186/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Phú Cường
       Ngày ban hành06/12/2019
       Ngày hiệu lực01/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (01/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND chính sách thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND chính sách thu hút hỗ trợ viên chức nhân viên ngành y tế Đồng Nai

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực