Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 187/2015/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM THU PHÍ VÀ MỨC THU PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG 319 NỐI DÀI VÀ NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG 319 VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY THEO HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ;

Xét Tờ trình số 9760/TTr-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đán vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.HChí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), như sau:

1. Vị trí trạm thu phí: Tại Km 1+300, phạm vi từ Km 1+250 đến Km 1+350 trên tuyến đường 319 nối dài.

2. Mức thu phí

a) Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ lưu thông trên tuyến đường đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

b) Người nộp phí: Người (Việt Nam hoặc nước ngoài) trực tiếp điều khiển phương tiện thuộc đối tượng chịu phí đường bộ nêu tại Điểm a, Khoản 2 điều này phải trả phí sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí của dự án.

c) Các trường hợp được miễn thu phí

Được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính, bao gồm: Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm: xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân; xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc”; xe môtô hai bánh; xe môtô ba bánh; xe hai bánh gắn máy; xe ba bánh gắn máy; xe làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; xe đưa tang; xe có hộ tống, dẫn đường.

d) Phương thức thu phí: Thu tại trạm đầu vào hoặc trạm đầu ra với giá vé cho một lượt qua trạm và có giá trị trong ngày.

đ) Mức thu phí

- Mức giá thu phí từ năm 2017 đến năm 2019:

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mức giá vé

Vé lượt (đồng/vé/lượt)

Vé tháng (đồng/vé/tháng)

Vé quý (đồng/vé/quý)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

30.000

900.000

2.430.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn.

40.000

1.200.000

3.240.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn.

50.000

1.500.000

4.050.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit.

80.000

2.400.000

6.480.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

160.000

4.800.000

12.960.000

- Lộ trình tăng giá vé thu phí:

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mức giá vé (đồng/vé/lượt)

2017 - 2019

2020 - 2022

2023 - 2025

2026 trở đi

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

30.000

35.000

40.000

50.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn

40.000

47.000

55.000

70.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

50.000

60.000

70.000

85.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

80.000

95.000

110.000

140.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

160.000

190.000

200.000

200.000

e) Hình thức thu phí: Thu phí bằng tiền mặt, vé lượt, vé tháng hoặc vé quý thông qua nhân viên tại buồng thu phí.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghquyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án và trạm thu phí theo đúng quy định tại Điều 2 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Trước khi tiến hành thực hiện Đề án và thu phí chính thức, UBND tỉnh phải trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua các nội dung: Tổng diện tích xây dựng nhà điều hành, không để lãng phí đất đai; thời điểm bắt đầu thu; thời điểm kết thúc thu; mức thu phí đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thời gian hoàn vốn của dự án.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/12/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính, Bộ GTVT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
-
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- y ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
-
Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PTTH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu187/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu187/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Tư
       Ngày ban hành11/12/2015
       Ngày hiệu lực21/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 187/2015/NQ-HĐND thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Đồng Nai