Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND “Về kéo dài và điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/2019/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2017/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH “VỀ VIỆC KÉO DÀI VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 178/2014/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VỀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 ĐẾN HẾT NĂM 2020”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một s quy định về tuyn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một s loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình s 4265/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị quyết s 93/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh “V việc kéo dài và điều chỉnh một s nội dung tại Nghị quyết s178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020”; Báo cáo thẩm tra s 489/BC-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020”, như sau:

“5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

b) Hỗ trợ hàng tháng

Đối tượng thu hút về làm việc tại trường Đại học Hạ Long ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành còn được hỗ trợ hàng tháng kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi đủ 36 tháng, theo mức sau:

- Người có học hàm giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư - tiến sĩ: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở.

- Người tốt nghiệp tiến sĩ: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 7 lần mức lương cơ sở.

- Người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở.

Các đối tượng đã thu hút về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long nếu chưa hưởng đủ 36 tháng hỗ trợ hàng tháng thì tiếp tục được hưởng cho đến khi đủ 36 tháng theo mức trên”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. y ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: GDĐT, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể của tỉnh;
- Các s
, ban, ngành của tnh;
- VP Đo
àn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu VT, VX3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu188/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu188/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Xuân Ký
       Ngày ban hành30/07/2019
       Ngày hiệu lực10/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh

          • 30/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực