Nghị quyết 188/NQ-HĐND

Nghị quyết 188/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II thuộc tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020”;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1319/TTr-UBND ngày 16/3/2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đ án đề nghị công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận thành phố Cm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 23/3/2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 188/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2015
Ngày hiệu lực 23/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II thuộc tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II thuộc tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 188/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 23/03/2015
Ngày hiệu lực 23/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II thuộc tỉnh Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II thuộc tỉnh Quảng Ninh

  • 23/03/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/03/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực