Nghị quyết 188/NQ-HĐND

Nghị quyết 188/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN VỊ XUYÊN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2010/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2012 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-BXD ngày 26/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) là đô thị loại III;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 132/BC-HĐND ngày 05/7/2015 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang với những nội dung chính như sau:

1. Sáp nhập nguyên trạng toàn bộ 3.472,17 ha diện tích tự nhiên và 2.365 nhân khẩu của xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên về thành phố Hà Giang quản lý.

Thành phố Hà Giang có tổng diện tích tự nhiên 16.864,97 ha, dân số 62.939 người và có 09 đơn vị hành chính cấp xã gồm 05 phường: Trần Phú, Quang Trung, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Ngọc Hà và 04 xã: Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường, Phong Quang.

2. Sau khi chuyển xã Phong Quang về thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên có tổng diện tích tự nhiên 146.052,82 ha, dân số 102.424 người và có 23 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2 thị trấn: Vị Xuyên, Nông trường Việt Lâm và 21 xã: Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Trung Thành, Ngọc Linh, Linh Hồ, Việt Lâm, Đạo Đức, Phú Linh, Quảng Ngần, Thượng Sơn, Cao Bồ, Kim Linh, Kim Thạch, Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NI vụ, Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 188/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên Hà Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 188/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Vương Mí Vàng
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 188/NQ-HĐND 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vị Xuyên Hà Giang

  • 07/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực