Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị đã được thay thế bởi Nghị quyết 07B/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 189/2011/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 26

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 912/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn một số mức chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách và chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh với những nội dung và mức chi như sau:

I. Chế độ chi tiêu đón tiếp khách:

1. Một số chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Quảng Nam do tỉnh đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại trong nước:

1.1. Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở:

Mức chi thuê phòng ở khách sạn hoặc nhà khách (đã bao gồm cả bữa ăn sáng) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt, nhưng không vượt quá các mức sau:

1.1.1. Đoàn là khách hạng A:

 

Trưởng đoàn:

Mức tối đa 4.500.000 đồng/người/ngày;

Phó đoàn:

Mức tối đa 3.000.000 đồng/người/ngày;

Thành viên Đoàn:

Mức tối đa 2.500.000 đồng/người/ngày;

1.1.2. Đoàn là khách hạng B

 

Trưởng đoàn:

Mức tối đa 3.200.000 đồng/người/ngày;

Phó đoàn:

Mức tối đa 2.700.000 đồng/người/ngày;

Thành viên Đoàn:

Mức tối đa 2.000.000 đồng/người/ngày;

1.1.3. Đoàn khách hạng C

 

Trưởng đoàn:

Mức tối đa 2.200.000 đồng/người/ngày;

Phó đoàn:

Mức tối đa 2.000.000 đồng/người/ngày;

Thành viên Đoàn:

Mức tối đa 1.500.000 đồng/người/ngày;

1.1.4. Khách  mời quốc tế khác:

Mức tối đa 500.000 đồng/người/ngày;

1.2. Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 02 bữa trưa, tối):

1.2.1. Đoàn là khách hạng A:

Mức tối đa 700.000 đồng/người/ngày;

1.2.2. Đoàn là khách hạng B:

Mức tối đa 500.000 đồng/người/ngày;

1.2.3. Đoàn là khách hạng C:

Mức tối đa 350.000 đồng/người/ngày;

1.2.4. Khách mời quốc tế khác:

Mức tối đa 250.000 đồng/người/ngày;

1.3. Chi dịch thuật:

1.3.1. Dịch viết (biên dịch):

Tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU sang tiếng Việt, mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/trang (tiêu chuẩn mỗi trang theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính);

Tiếng Viêt sang tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU, mức chi tối đa không quá 120.000đồng/trang (tiêu chuẩn mỗi trang theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).

Đối với một số ngôn ngữ không phổ thông, mức chi biên dịch được thanh toán tối đa không quá 30% định mức nêu trên.

1.3.2. Dịch nói (phiên dịch)

Dịch nói thông thường: Mức chi tối đa không quá 120.000 đồng/giờ/người;

Dịch đuổi: Mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/giờ/người.

1.3.3. Định mức chi dịch thuật nêu trên chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết phải thuê ngoài; trường hợp sử dụng cán bộ trong cơ quan, đơn vị để tham gia công tác biên, phiên dịch thì được thanh toán tối đa không quá 50% định mức nêu trên.

2. Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách trong nước:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định đối tượng khách được mời cơm và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm hoạt động và khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị mình.

II. Quy định khác:

Việc quản lý, sử dụng kinh phí chi tiêu đón tiếp khách, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải đúng quy định của pháp luật và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao.

Những nội dung khác về chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh không được quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- VP: Quốc hội, CTN, CP;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- TTXVN tại QN;
- Báo QN, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- CPVP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn, CV;

- Lưu VT, CVKT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu189/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2011
Ngày hiệu lực30/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu189/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành20/04/2011
        Ngày hiệu lực30/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách, tổ chức hội nghị