Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nưc năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi t chức hội nghị, hội thảo quc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình s 4092/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh vviệc đ nghị quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; Báo cáo thm tra s 499/BC-HĐND ngày 23/7/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến thảo luận thng nht của các đại biu Hội đng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

b) Các tổ chức sử dụng kinh phí do các cấp ngân sách địa phương hỗ trợ.

Điều 2. Mức và đối ợng chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước

1. Chi tiếp khách trong nước

a) Chi giải khát: Mức chi: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người;

b) Chi mi cơm:

- Mức chi mời cơm 300.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống) cho khách gồm: đại biu cấp Bộ, cơ quan ngang bộ, các Cục, Vụ và tương đương; các nhà đầu tư đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư tại tỉnh; các nhà tài trợ, viện trợ đến thăm và triển khai các dự án vin trợ, tài trợ cho tỉnh; đại biểu các tỉnh, thành phố đến thăm và làm việc với cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Ninh để bàn vnhững vấn đề liên quan đến sự hp tác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đại biểu các tỉnh tham dự các hội nghị do Trung ương tchức, địa phương đăng cai; Đoàn khách là lão thành cách mạng; Đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng; Đoàn khách là già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo; Đoàn khách là lãnh đạo tỉnh khi xuống làm việc tại địa phương.

- Mức chi mời cơm 200.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống) cho các trường hp khách khác.

- Các trường hợp khách đặc biệt (Đoàn khách thuộc Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ...) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón tiếp và quyết định mức chi cụ thể.

2. Chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ đón tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc, tchức hội nghị, hội thảo quốc tế được thực hiện tiêu chuẩn, mức chi đối với từng hạng khách mời quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ Tài chính. Trường hp đặc biệt sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai triển khai Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu189/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(13/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu189/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Xuân Ký
       Ngày ban hành30/07/2019
       Ngày hiệu lực10/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (13/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế Quảng Ninh

           • 30/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực